• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Colofon

"Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping" (Mc. 16, 15) geeft Jezus Christus als opdracht mee aan Zijn leerlingen.

Versie-beheer

27-04-2001: Versie 1.0: database, website en beheerapplicatie voor alleen Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

                     Versie 1.1: zoeken op meerdere woorden tegelijk, exacte string en gebruik wildcards
                     Versie 1.2: post-it functionaliteit - bezoeker kan eigen aantekeningen maken
01-12-2001 Upgrade Versie 2.0: database, website en beheerapplicatie voor meerdere documenten mogelijk
01-05-2002: Update Versie 2.1: Documenten kunnen met wachtwoord afgeschermd worden, post-it functionaliteit daarop aangepast
15-05-2003: Update Versie 2.2: Dossiers kunnen worden toegevoegd, bezoekers kunnen zich aanmelden voor Nieuwsbrief
07-06-2005: Upgrade Versie 3.0: geschikt voor PHP 5 en MySQL 4, zoeken aangepast, inhoudsstructuur flexibel gemaakt, wensdocumenten mogelijk, dedicated CMS toegepast, scheiding 'live' en 'beheer'-gedeelte
12-03-2010: Upgrade Versie 4.0c lay-out, responsive, H. Schrift
30-08-2013: Update Versie 4.1
27-03-2015: Update Versie 4.2 trefwoorden, verbetering zoekfunctie
04-05-2016: Update Versie 4.3 documentextractie
16-06-2016: Update Versie 4.3a verbeterde referentielijsten
29-08-2016: Update Versie 4.4 inlogfunctionaliteit en pdf download / ssl, editor update
30-11-2016: Update Versie 4.4a bestelfunctie
01-05-2017: Update Versie 4.5 webshop, lay-out SRKK-werkvertaling
22-11-2017: Update Versie 4.6.1 zelfprint, logo SRKK en KBS,
23-11-2017: Update versie 4.6.2 rkbijbel-api
15-12-2017: Update versie 4.6.3 sorteervolgorde accounts
30-11-2018: Update versie 4.6.4 beveiligingsbugs,zoals addthis, verwijderd
23-09-2019: Update versie 4.7 omschakeling van PHP 5.6 naar PHP 7.0
06-09-2020: Update versie 4.7.1 omschakeling naar PHP 7.3
Versie 5.1
21-11-2021: pré Beta-versie 'toonDocument' Elasticsearch en website vernieuwd
21-01-2022: beta.rkdocumenten.nl - Testvesie 1.6.2
01-02-2022: beta.rkdocumenten.nl - Testvesie 1.6.3 - kleine verbeteringen
24-03-2022: beta.rkdocumenten.nl - Testversie 1.7 - 'Uitgebreid zoeken' en '2 taalversies tonen' toegevoegd
26-04-2022: beta.rkdocumenten.nl - Testversie 1.8. - Berichten en Thema's toegevoegd
12-05-2022: upgrade Versie 5.1 de basisfuncties van de gehele website nieuw opgebouwd in Elastic Search en WordPress

Schatting aantal 'actieve' teksten, dossiers en berichten eindejaars:

Documenten:

 • 2001: 8
 • 2002: 10
 • 2003: 170
 • 2004: 428
 • 2005: 760
 • 2006: 1600
 • 2007: 2150
 • 2008: 2800
 • 2009: 3330
 • 2010: 3930
 • 2011: 4450
 • 2012: 4815
 • 2013: 5247 - daarvan 2592 volledige teksten (*)
 • 2014: 5761 - daarvan 3094 volledige teksten (*)
 • 2015: 6094 - daarvan 3329 volledige teksten (*)
 • 2016: 6564 - daarvan 3622 volledige teksten (*)
 • 2017: 6765 - daarvan 3758 volledige teksten (*)
 • 2018: 7155 - daarvan .... volledige teksten (*)

Dossiers:

 • 2017: 130 dossiers aangevuld/gewijzigd, daaronder 23 nieuwe dossiers geopend
 • 2018: 156 dossiers aangevuld/gewijzigd, daaronder 16 nieuwe dossiers geopend

Berichten:

 • 2011: 1182, waarvan 367 berichten in dit jaar
 • 2012: 1525, waarvan 379 berichten in dit jaar
 • 2013: 1813, waarvan 627 berichten in dit jaar (*)
 • 2014: 2346, waarvan 743 berichten in dit jaar (*)
 • 2015: 2924, waarvan 662 berichten in dit jaar (*)
 • 2016: 3450, waarvan 307 berichten in dit jaar (*)
 • 2017: 4109, waarvan 343 berichten in dit jaar
 • 2018: 4376, waarvan ... berichten in dit jaar

(*) een aantal samenvattingen van met name de ochtendmis-overwegingen van Paus Franciscus uit de periode 2013-2016 is van “document” en “volledige tekst” naar “bericht” overgebracht in 2017.. De cijfers onder “documenten” is hierop niet aangepast.

Aanleiding en opzet van deze site

Binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn de eerst aangewezenen om deze opdracht uit te voeren de Apostelen en hun opvolgers, de Bisschoppen. Maar ook aan alle andere gelovigen is deze opdracht gericht.
Het leergezag, met de Paus voorop, heeft veel van deze verkondiging vastgelegd in documenten. De overige gelovigen moeten in staat zijn er kennis van te kunnen nemen en het zich eigen te kunnen maken.

De Heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar (1521-1597) is o.a. bekend geworden als één van de grondleggers van het geloofsonderricht in Nederland en Duitsland door gebruik te maken van de methode van een catechismus. Op zijn feestdag, 27 april, in 2001 is voor het Nederlandse taalgebied de wereldcatechismus, de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(kortweg eerst bekend als KKK, sinds eind 2007 CKK) op het Internet beschikbaar gekomen, bewerkt naar de laatste versie (de editio typica), zoals Paus Johannes Paulus II die in 1997 heeft uitgevaardigd. Deze CKK is het grootste document dat op deze website RKDocumenten.nl gepubliceerd wordt. In de zomer van 2005 is daar de eerste volledige Nederlandse, zij het op dat moment onofficiële, vertaling bij gekomen van het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
om de leemte in het Nederlandse taalgebied te vullen. Naast deze teksten zijn diverse Concilieteksten, vele Encyclieken, homilieën etc. inmiddels toegevoegd.
De site geeft een database met Nederlandstalige versies van diverse documenten, waardoor deze beschikbaar komen op internet voor iedereen die ze wil raadplegen. Gewone gelovigen, geïnteresseerden, maar ook priesters of studenten, die het voor hun opleiding nodig hebben. Er wordt niet naar gestreefd om een volledige 'bibliotheek' aan kerkelijke documenten aan te bieden. Wel om de meer belangrijkere daarvan op te nemen.

De database is opgezet door de Stg. InterKerk die kerken en kerkelijke instellingen adviseert op het internet en zelf diverse sites vult over religieuze onderwerpen. Voor het technische ontwerp en realisatie tekent InterBrug.

Samenstelling

Sommige van de documenten uit de database zijn elders op het internet te vinden (al dan niet in de Nederlandse of buitenlandse taal), soms ook helemaal niet. Vanwege het belang van de teksten en om ze doorzoekbaar te maken binnen deze applicatie zijn ze ook in deze database opgenomen. In een aantal gevallen zijn er teksten opgenomen die nog niet eerder in het Nederlandse taalgebied beschikbaar waren, niet in druk, maar ook niet op het internet en zijn onder eigen verantwoordelijkheid vertaald.

Bij het overnemen van vertalingen, met name wanneer deze gedigitaliseerd zijn vanuit een eerder in druk verschenen uitgave, kan het voorkomen dat er storende fouten als typefouten, het niet volledig zijn van tekst(gedeeltes) en zelfs taalfouten, voorkomen. Naast het toevoegen van nieuwe teksten aan de database wordt ook continu gewerkt aan het verbeteren van deze genoemde fouten. Ook de gebruikte schrijfwijze wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden, echter is dit niet in alle teksten te handhaven geweest (bijv. omdat vertalingen van oudere datum onder een andere spellingsregel geschreven zijn). Bij het vertalen wordt helaas ook niet altijd hetzelfde originele woord op gelijke wijze vertaald, o.a. afhankelijk door wie de vertaling gemaakt is. Er wordt naar toegewerkt om te komen tot een "geel-wit" boekje met 'typische' Katholieke termen en haar schrijfwijze, zoals op deze site gebruikt (naar analogie van het "groene boekje" voor de Nederlandse taal), maar ook daar zal het een tijd duren eer alle teksten daarop gecorrigeerd zijn.
Uw hulp in deze door fouten te signaleren kan ons helpen sneller de correctie door te voeren. Wel bieden wij u op voorhand onze excuses aan dat, ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt in het opbouwen van deze site, dergelijke fouten voorkomen.

Weliswaar zijn niet alle teksten een geautoriseerde vertaling, wel geven ze de mogelijkheid kennis te nemen van het gedachtegoed van deze documenten en daarmee wat het officiële kerkelijk leergezag van de Rooms Katholieke Kerk naar buiten brengt. Getracht is zoveel mogelijk gebruik te maken van betrouwbaar geachte bronnen en dat de vertalingen getrouw zijn aan het origineel. Via enkele hulpmiddelen worden de documenten ontsloten:

 • Via de eigen zoekmachine kan men zoeken in welke documenten, nieuwsberichten of dossiers bepaalde termen of zinsneden voorkomen.
 • In zogenaamde "dossiers" staan links naar diverse teksten over een zelfde onderwerp bij elkaar.
 • Onder "Berichten" worden nieuwsberichten opgenomen met veelal verwijzingen naar of korte resumé's van documenten.
 • Onder "Denzinger" is inzicht te krijgen welke delen uit de Denzinger op deze site zijn te raadplegen.
 • Via een Nieuwsbrief kan men op de hoogte blijven van de nieuwe documenten, die aan de database toegevoegd worden, of andere nieuwtjes rond de site (deze functie is tijdelijk niet beschikbaar).

Ten behoeve van deze site is in een aantal gevallen een bewerking gemaakt van met name de noten in de teksten. Om technische redenen zijn oorspronkelijke noten soms verdeeld over meer noten dan in het origineel aangegeven. Ook de volgorde van teksten binnen een noot is soms gewijzigd. Getracht is echter om in alle gevallen de oorspronkelijke bedoeling en duiding van een noot te behouden, voor zover de techniek dit toelaat.

Stichting InterKerk, initiatiefnemer van deze site, kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten ontleend worden.

Fair-use en andere copyright aangelegenheden

Het gebruik van de site is op basis van 'fair use', in de zin dat deze site met name bedoeld is om "on site" geraadpleegd te worden. Download naar off-line is slechts beperkt mogelijk. Om blijvend gebruik te maken van de aan de teksten toegevoegde extra faciliteiten kan gebruik gemaakt worden van de url-button bij iedere pagina, zodat elders verwezen kan worden naar deze oorspronkelijke pagina's op deze site.
Het aanbrengen van hyperlinks naar andere sites vanaf deze site impliceert niet dat de redactie van www.rkdocumenten.nl noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op die sites wordt aangeboden. De gekoppelde websites staan niet onder de controle van de medewerkers van www.rkdocumenten.nl en zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u ontvangt via deze sites.
Aan de hier gepubliceerde teksten kunnen geen rechten ontleend worden. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de uitvoering van deze site, maar gezien de hoeveelheid teksten zijn omissies, schrijffouten, niet (goed) werkende links, e.d. niet geheel te voorkomen. We bieden u daar onze excuses voor aan. Mocht u iets aantreffen houden we ons ten zeerste aanbevolen dat u ons dit meldt door gebruik te maken van het reactieformulier (De tab "Reactie" aan te klikken in de menubalk bovenaan de pagina).

Voor zover (delen van) teksten van deze site overgenomen worden in andere publicaties dient op iedere pagina van die andere publicatie herkenbaar vermeld te worden: "Bron: www.rkdocumenten.nl" alsmede de 'copyright' informatie, zoals die voor iedere tekst in de linkerkolom te vinden is. Daar waar op elektronische wijze dit overnemen plaats vindt dient tevens de oorspronkelijke URL gebruikt te worden, ofwel rechtsreeks, ofwel met gebruikmaking van bijv. een 'Algemene info over regelgeving rond o.a. cookies (externe link buiten verantwoordelijkheid van deze site)

Verantwoording

Teksten zijn gepubliceerd onder erkenning van de oorspronkelijke copyrighthouder door deze telkens bij ieder onderdeel van de betreffende tekst te tonen. Alleen teksten die daar aangeduid staan als overgenomen van het SRKK, Utrecht, kunnen beschouwd worden als officiële vertalingen van Romeinse documenten. Deze teksten zijn dan veelal wel verrijkt met toepassingen om binnen deze site door te kunnen linken naar verdere informatie.

Idee, initiatief en verspreiding: © 2001-2024, Stg. InterKerk, Poeldijk

Ontwerp en realisatie: © 2001-2010, InterFocus Nederland BV (Vanaf versie 0.1 tot en met 3.x)

Techniek: © 2010-2024, InterBrug (Vanaf versie 4.0)

Design: © 2010-2024, Jaimy Dix Reclamebureau (Vanaf versie 4.0)

Citaten

Vertaling van citaten in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(en tal van andere documenten) heeft als volgt plaatsgevonden:

 • citaten uit de Heilige Schrift zijn veelal ontleend aan: De Bijbel, Willibrordvertaling, © 1975, Katholieke Bijbelstichting, Den Bosch;
 • citaten uit documenten van het Tweede Vaticaans Concilie zijn genomen uit: Constituties & decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, © 1986;
 • citaten uit de 'Codec Iuris Canonici' zijn overgenomen uit Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  , © 1987.

Wat betreft de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, onder erkenning van:

Libreria Editrice Vaticana omnia sibit vindicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Catechismum denuo imprimere aut in aliam linguam vertere.

Laatste wijziging: 23 november 2017

Terug
 
 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test