• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Felicitaties aan de nieuwe hulpbisschoppen van Den Bosch

Paus Benedictus XVI heeft Robertus Mutsaerts en Johannes Liesen benoemd tot hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Ze worden op zaterdag 18 september om 11.00 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch tot bisschop gewijd. Beiden gaan deel uitmaken van de bisdomstaf en krijgen daarvoor een benoeming tot vicaris-generaal.

Redactie en medewerkers van de site www.rkdocumenten.nl feliciteren beide hulpbisschoppen en bidden God om steun in hun nieuwe taak.

Het Bisdom van Den Bosch vermeldt verder:

Met de komst van de hulpbisschoppen is het beter mogelijk aan de vele verzoeken van parochies en maatschappelijke organisaties te voldoen waarvoor een bisschop gevraagd wordt. Voorheen kwam de bisschop eens in de zeven jaar in iedere parochie voor het Vormsel, nu kunnen parochies iedere twee jaar een bisschop verwachten. (...)

Mgr. Mutsaerts (die als wapenspreuk gekozen heeft voor Veritas vos liberabit (‘De Waarheid zal u vrijmaken’)) richt zich op de implementatie van het pastoraal beleid rond de nieuwe parochies, met de volledige liturgie in de parochiekerk en de vier speerpunten: jeugd en jongeren, huwelijk en gezin, roeping en vorming en Kerk en samenleving. Hij is voorzitter van de priesterraad en het kapittel. Mutsaerts wordt eerste vicaris-generaal en vervangt bisschop Hurkmans bij afwezigheid.

Mgr. Liesen, (Red. o.a. lid van de Internationale Theologische Commissie) (die als wapenspreuk gekozen heeft voor Deus providebit (‘God zal erin voorzien’)) richt zich op de universiteiten en het overige onderwijs, het categoriaal pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen), de religieuzen, nieuwe kerkelijke bewegingen, het welzijn en de permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal assistenten. Als voorzitter van de benoemingencommissie bereidt hij de benoemingen van priesters en diakens voor en de zending van pastoraal werkers.

Een hulpbisschop heeft dezelfde wijding als de bisschop (diaken, priester en bisschop) en kan als vicaris-generaal de bisschop vervangen. Een hulpbisschop kan de Wijding tot priester en diaken alsmede het H. Vormsel toedienen. Beide hulpbisschoppen zijn auxiliarius, dat wil zeggen dat ze geen recht van opvolging hebben bij het overlijden of terugtreden van de bisschop. Mgr. Mutsaerts blijft wonen in Heeze, waar hij nu nog pastoor is. Mgr. Liesen verhuist naar het bisdom Den Bosch.

De bisschop spreekt zijn vertrouwen uit in de twee hulpbisschoppen: Mgr. Mutsaerts heeft gedurende zeventien jaar op meerdere plaatsen bewezen een goed pastoor te zijn voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd en dat geeft een goed fundament voor zijn werk als hulpbisschop. Mgr. Liesen is een wetenschapper en kenner van de Heilige Schrift. Bovendien heeft hij het talent anderen te inspireren; hij heeft 20 jaar les gegeven aan priester- en diakenkandidaten. Deze kwaliteiten geven het vertrouwen dat hij in ons bisdom mede borg kan staan voor een inhoudelijk sterk pastoraat,” aldus bisschop Hurkmans.

De bisschop bedankt plebaan van Rossem, die hem twee jaar lang trouw ter zijde heeft gestaan als vicaris-generaal ad-interim. “Hij kan nu zijn tijd ten volle weer besteden aan plebaan en deken zijn en aan zijn docentschap op het seminarie. Ook bedankt de bisschop de dekens. (...)

Bisschop Hurkmans is eindverantwoordelijk voor het bisdom en voorzitter van de bisdomstaf en de lekenraad. Hij is aanwezig bij de dekensvergadering en heeft de media, emeriti, oecumene en het officialaat in portefeuille (dr. G.P. Weishaupt blijft Officiaal/gerechtsvicaris). Hij ziet toe op het seminarie waarover rector De Rycke de leiding heeft. Binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie blijft hij verantwoordelijk voor 'liturgie' en 'huwelijk en gezin'. Diaken drs. P.A.M. Broeders, blijft als directeureconoom deel uitmaken van de bisdomstaf. De bisdomstaf bestaat nu uit vier personen. Hij blijft ook gedelegeerd voorzitter van de Raad van Economische Aangelegenheden (REA).

Bron: www.bisdomdenbosch.nl

Publicatiedatum: 15 juli 2010
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test