• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus roept Ieren op tot vergeving, boete en vertrouwen

Paus Benedictus XVI heeft in een Pastorale Brief Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Katholieken van Ierland
Over de gevallen van seksuele misbruik van kinderen
(19 maart 2010)
, zijn ontzetting uitgedrukt over het seksueel misbruik door geestelijken en over de manier waarop dit is aangepakt door verantwoordelijke bisschoppen en religieuze oversten.
De Paus vraagt met aandacht en in zijn geheel de Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Katholieken van Ierland
Over de gevallen van seksuele misbruik van kinderen
(19 maart 2010)
te lezen. Voorts spreekt de Heilige Vader over zijn biddende nabijheid met de hele Ierse katholieke gemeenschap op dit pijnlijke moment.

Veranderingen
De Paus herinnert de Ieren aan de rots waaruit ze gehouwen zijn Vgl. Jes. 51, 1 , en met name aan de grote bijdrage van de Ierse missionarissen aan de Europese beschaving, en de verspreiding van het christendom over alle continenten. De afgelopen jaren is het geloof in Ierland op allerlei manieren onder druk komen te staan, als gevolg van de snelle maatschappelijke veranderingen en een teruglopende devotionele en sacramentele praxis. In deze context moet ook de kerkelijke omgang met het probleem van seksueel misbruik van kinderen dient te worden begrepen.

Oorzaken
Veel factoren hebben tot het probleem geleid: onvoldoende morele en spirituele vorming in seminaries en noviciaten, een maatschappelijk ontzag voor geestelijken en andere gezagsdragers en een misplaatste bezorgdheid voor de reputatie van de Kerk en het vermijden van schandaal. Een en ander leidde tot het niet toepassen van de bestaande canonieke sancties wanneer nodig. Alleen door zorgvuldig onderzoek van de vele elementen die ten grondslag liggen aan deze crisis kunnen de oorzaken worden opgespoord en kunnen effectieve oplossingen worden gevonden.

Misdaden
Tijdens hun ad limina bezoek aan Rome in 2006 heeft de Paus er bij de Ierse bisschoppen op aangedrongen om "de waarheid te achterhalen van wat er in het verleden is gebeurd, en alle maatregelen te treffen die nodig zijn om herhaling te voorkomen en ervoor te zorgen dat de beginselen van rechtvaardigheid volledig worden gerespecteerd. Bovenal moet genezing worden gebracht aan de slachtoffers en aan allen die getroffen zijn door deze flagrante misdaden."

Sindsdien heeft de Paus zelf meer dan eens slachtoffers ontmoet. Hij heeft naar hun verhalen geluisterd, met en voor hen gebeden. De Paus is bereid dat in de toekomst meer te doen. In februari 2010 heeft de Paus de Ierse bisschoppen naar Rome geroepen om met hen de maatregelen te bespreken die zij hebben genomen om het probleem te verhelpen, met name wat betreft de procedures en protocollen die de veiligheid van kinderen in ene kerkelijke omgeving moeten waarborgen. En ook om snel en rechtvaardig te reageren op beschuldigingen van misbruik.

In zijn herderlijk schrijven spreekt de Paus rechtstreeks verschillende groepen aan binnen de Ierse katholieke gemeenschap, in het licht van de ontstane situatie.

Erkenning van pijn
Allereerst spreekt de Paus de misbruikslachtoffers zelf aan. Hij erkent het pijnlijke verraad dat zij hebben ondergaan. Ook drukt de Heilige Vader uit hoe erg hij het vindt wat hen is aangedaan. De Paus erkent dat in veel gevallen niemand zou hebben geluisterd indien iemand de moed zou hebben gehad om te spreken over wat er gebeurd is. Hij begrijpt hoe de slachtoffers in kerkelijke instellingen zich moeten hebben gevoeld, en op geen enkele manier aan hun lijden konden ontsnappen.
Hoop
Terwijl Benedictus XVI erkent hoe moeilijk het voor velen moet zijn om de daders te vergeven en zich te verzoenen met de Kerk, roept hij hen op niet de hoop te verliezen. Jezus Christus, zelf slachtoffer van onrechtvaardig lijden, begrijpt de diepten van hun pijn en de blijvende invloed ervan op hun leven en relaties. Toch zijn Zijn wonden, getransformeerd door Zijn verlossend lijden, juist de middelen die de macht van het kwaad hebben gebroken en wij herboren zijn tot leven en hoop.
De Paus vraagt de slachtoffers in de kerk de gelegenheid te zoeken om Jezus Christus te ontmoeten en om genezing en verzoening te vinden door de herontdekking van de oneindige liefde die Christus heeft voor elk van hen.

Boete
De Paus richt zich ook tot de priesters en religieuzen die jeugdigen hebben misbruikt. Hij roept hen op zich tegenover God en tegenover naar behoren opgerichte tribunalen voor de zondige en misdadige handelingen die ze hebben gepleegd. Ze hebben een heilig vertrouwen geschonden en schaamte en schande afgeroepen over hun medebroeders.
Zij hebben grote schade aangericht. Niet alleen bij de slachtoffers, maar ook aan het beeld dat mensen hebben van het priesterschap en het religieuze leven in Ierland. De Paus roept hen op zich te onderwerpen aan de eisen van de rechtvaardigheid. Tegelijk herinnert hij hen eraan dat ze niet moeten wanhopen aan Gods genade, die om niet wordt aangeboden aan zelfs de grootste zondaars indien zij, berouw hebben van hun daden, boete doen en nederig bidden om vergeving.

Bemoediging
De Paus moedigt ouders aan te volharden in de veeleisende taak van de opvoeding van kinderen in de wetenschap dat ze weten dat ze geliefd zijn en gekoesterd worden en zo een gezond gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen.

Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van nieuwe generaties in de morele beginselen die essentieel zijn voor een beschaafde samenleving. De Paus nodigt kinderen en jongeren uit om in de kerk een kans te zoeken voor een levengevende ontmoeting met Christus en zich niet te laten afschrikken door de tekortkomingen van sommige priesters en religieuzen. Hij hoopt van de jongere generatie dat zij bijdraagt aan de vernieuwing van de Kerk.

Hij dringt er bij priesters en religieuzen op aan zich niet te laten ontmoedigen, maar om zich opnieuw aan hun apostolaat te wijden in harmonie met hun superieuren en zo nieuw leven en vitaliteit te geven aan de Kerk van Ierland door hun levende getuigenis van het verlossingswerk van de Heer.

Falend leiderschap
Benedictus XVI wijst de Ierse bisschoppen op de ernstige beoordelingsfouten van het arrest en falend leiderschap bij velen van hen omdat ze niet correct de canonieke procedures hebben toegepast bij beschuldigingen van misbruik.

Hoewel het vaak moeilijk was complexe situaties aan te pakken, blijft het feit staan dat er ernstige fouten zijn gemaakt met verlies van geloofwaardigheid als gevolg. De Paus roept de bisschoppen op door te gaan met hun vastberaden inspanningen om fouten uit het verleden op te lossen en om herhaling te voorkomen door de onverkorte uitvoering van het kerkelijk recht en door samen te werken met de civiele autoriteiten waar deze bevoegd zijn.

Ook maant hij de bisschoppen te streven naar heiligheid, zelf een voorbeeld te zijn en om de priesters en de lekengelovigen aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen in het leven en de zending van de Kerk.

Kerkvernieuwing
De Heilige Vader stelt ook een aantal specifieke stappen voor die de vernieuwing van de Kerk in Ierland moeten bevorderen. Hij vraagt allen hun vrijdagse boetedoeningen een jaar lang te offeren als genoegdoening voor de zonden van misbruik die zich hebben voorgedaan.
Hij adviseert veelvuldig gebruik van het sacrament van de verzoening en de praktijk van de eucharistische aanbidding. Ook laat hij weten een apostolische visitatie in te stellen aan een aantal bisdommen, religieuze congregaties en seminaries.
In het Internationale Jaar voor priesters stelt hij de figuur van de pastoor van Ars voor als een model en voorspreker voor een hernieuwing van de priesterlijke bediening in Ierland.

De Paus bedankt aan het slot alle mensen die zo hard hebben gewerkt om het probleem doortastend aan te pakken. Hij besluit met een gebed voor de Kerk van Ierland, dat door alle gelovigen kan worden gebeden om de genade van genezing en vernieuwing in te roepen in deze moeilijke tijd.

Bron: www.katholieknieuwsblad.nl

Zie ook: Seksueel misbruik

Publicatiedatum: 20 maart 2010
Laatst bewerkt: 20 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test