• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pauselijk decreet voor Petrusbroederschap

Maan­dag­och­tend 21 februari werd het bekend gemaakt dat paus Fran­cis­cus heeft gegeven voor de Petrus­broe­der­schap, die in ons bisdom een huis en de kerk van de H. Agnes in Am­ster­dam heeft. Het decreet staat voor deze ge­meen­schap ook in de toe­komst uit­druk­ke­lijk het gebruik van de li­tur­gische boeken toe die in 1962 van kracht waren.

Facul­teit

Het decreet dat in gelijksoor­tige be­woor­din­gen ook voor andere ge­meen­schappen is gegeven die de Tri­den­tijnse li­tur­gie als eigen ritus hebben, verleent de facul­teit om het Misoffer, de sacra­menten en andere riten te vieren en het brevier te gebruiken, die in 1962 van kracht waren.

Waar?

Deze facul­teit kan wor­den gebruikt in de eigen kerken en kapellen en op andere plaatsen mits er toestem­ming is van de plaat­se­lijke Ordina­ris. Deze toestem­ming is niet apart nodig voor een Mis die zon­der gelo­vi­gen of met een mis­die­naar wordt gevierd ("Missa privata" wordt die in het decreet genoemd).

Traditionis custodes

De paus beveelt aan dat men waar dit kan de bepa­lin­gen van Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
 probeert te integreren (waarbij bij­voor­beeld kan wor­den gedacht aan de (herhaling van) de lezingen in de volkstaal of de be­vor­de­ring van de actieve deelname).

Ondui­de­lijk­heid weg­ge­no­men

Het decreet neemt moge­lijke ondui­de­lijk­heid weg over de vraag naar de gel­dige toedie­ning van bij­voor­beeld het vormsel en de wij­dingen (in de hui­dige ritus zijn voor die sacra­menten andere kern-teksten vast­ge­steld). Die moge­lijke ondui­de­lijk­heid was ontstaan met name door de formu­le­ring van som­mi­ge ant­woor­den op vragen die door de Con­gre­ga­tie voor de ere­dienst waren ge­pu­bli­ceerd. Die kunnen dus in de kerken en kapellen die aan de Petrus­broe­der­schap zijn toe­ver­trouwd en elders met verlof van de bis­schop of bevoegde vica­ris, gel­dig in de oude ritus wor­den bediend.

Zie de tekst van het decreet

Publicatiedatum: 21 februari 2022
Laatst bewerkt: 5 december 2023


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test