• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De hoorns van het doodstraf-dilemma

(onePeterFive.com / fortesinfide.nl) - Dat paus Franciscus een merkwaardige en van al zijn voorgangers afwijkende opvatting over het pausschap heeft is duidelijk. Dit raakt zelfs de kern van het Petrusambt: het bewaren en ongerept doorgeven van de geloofsschat. Het lijkt alsof bepaalde vaststaande waarheden van het geloof voor hem niet bestaan of althans geen praktische betekenis meer hebben. Anderzijds voegt hij er nieuwe, ongekende waarheden aan toe die strijdig zijn met de tot nog toe aanvaarde geloofsschat, alsof hij heer en meester over de waarheid zou zijn. Een voorbeeld van een dergelijke waarheid is het moreel afkeuren van de doodstraf onder alle omstandigheden. Dat gaat in tegen de Bijbel en de leertraditie van de Kerk. Hieronder een stuk van Kwasniewski op OnePeterFive dat deze kwestie behandelt.

Door Peter Kwasniewski,

11 januari 2023

Dit artikel wordt niet de zoveelste poging om te bewijzen dat de katholieke kerk altijd (en zelfs onfeilbaar) de toelaatbaarheid van de doodstraf onder bepaalde omstandigheden heeft geleerd. Dat project is al vele malen gedaan,Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en ik heb er elders uitvoerig over geschreven.H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
Ik wil me veeleer richten op het dilemma waarin degenen terechtkomen die proberen de nieuwe leer van paus Franciscus over de doodstraf – weerspiegeld in een officiële wijziging van de Catechismus – te verdedigen. De pro-Franciscus apologeten kunnen onmogelijk “winnen” in dit scenario.

Want ofwel:

Het is vrij duidelijk dat als (A) het geval is, de paus op zijn minst materieel ketters is.

Echter, als (B) de juiste interpretatie is, is hij evenzeer fout, want zelfs de meest extreme ultramontanist denkbaar heeft nooit beweerd dat het pausdom is begiftigd met een politieke prudentie die uitgaat boven de prudentie van alle vorsten, presidenten, premiers, parlementen, wetgevers en rechtbanken van de hele wereld, zodanig dat hij in staat is om in detail te weten wat juist en rechtvaardig is in alle mogelijke sociale omstandigheden. (In de tijd van de Pauselijke Staten heeft niemand ooit gezegd dat de paus gegarandeerd weet wat politiek opportuun is voor de Pauselijke Staten, laat staan voor de rest van de wereld!) Moreel handelen gaat immers altijd over het bijzondere: men kan alleen handelen in het hic et nunc, met al zijn omstandigheden. Het zou onzin zijn om te zeggen “in het algemeen is de doodstraf in geen enkel geval toelaatbaar, maar er kunnen uitzonderingen zijn.”

Kortom, als iemand meent dat de doodstraf in bepaalde omstandigheden prudentieel niet raadzaam is, dan kan hij haar nooit eenvoudigweg “ontoelaatbaar” achten; terwijl als hij meent dat de doodstraf intrinsiek immoreel is, hij niet langer katholiek is. Dus ofwel neemt paus Franciscus ten onrechte alle wereldlijke macht in zich op, met alle praktische kennis en politieke voorzichtigheid waarop die berust; ofwel stelt hij de goddelijke wet en het natuurrecht buiten werking.

Ernstig en schadelijk verkeerd, hoe dan ook.

De Kerk heeft geleerd, van het Nieuwe Testament en van Paus Gelasius via Paus Leo XIII en het Tweede Vaticaans Concilie, dat God twee machten heeft ingesteld: de gewijde en de wereldlijke, of, in het kort, de Kerk en de Staat. Zij hebben afzonderlijke gebieden van gezag, zij het met overlappend terrein (zo is het huwelijk terecht een zaak van zowel Kerk als Staat). Welnu, wanneer de Kerk op gezaghebbende wijze leert over morele algemeenheden (b.v. dat abortus en euthanasie intrinsiek slecht zijn), is de Staat verplicht haar besluiten te aanvaarden – als misschien het licht van de rede in haar bestuurders niet sterk genoeg is om er zelfstandig toe te komen. Het feit, dat de meeste Staten de morele leer van de Kerk negeren of tegenspreken, zal hun schade en uiteindelijk hun ontbinding tot gevolg hebben.H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Missio
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
(7 december 1990)

Deze morele leer moet echter gaan over zaken die universeel zijn, d.w.z. het is ALTIJD goed of fout om zoiets te doen. Zodra men in zaken komt waar prudentiële beslissingen over het politieke algemeen welzijn genomen moeten worden op basis van lokale omstandigheden (b.v. hoe goed gevangenissen zijn, hoe betrouwbaar de politie is, hoe goed het strafproces werkt, etc.), heeft de Staat de primaire en directe verantwoordelijkheid, en het zou in strijd zijn met de aard van de Kerk en haar gezag – en wel volgens het magisterium zelf! Het zou op dat punt pure theocratie zijn, wat nooit de leer van de Kerk is geweest.H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Opdat ze leven mogen hebben en dit in overvloed (Joh. 10, 10)
Wereldziekendag 2002, India
(12 augustus 2001)

De enige zeldzame uitzondering is wanneer een bepaalde politieke entiteit wordt bestuurd door de paus (zoals de Pauselijke Staten en het huidige Vaticaanstad) of door een bisschop (zoals in de aartsbisschoppelijke vorstendommen die vroeger in Europa te vinden waren, bijvoorbeeld in Salzburg, waarvan de prins-bisschop ooit Mozart van de trap liet gooien). Daar en daar alleen zijn kerk en staat samengesmolten; maar dit is een de facto fusie, niet een die uit de aard der zaak vereist is. Vanzelfsprekend zijn in 99% van de gevallen de autoriteiten van Kerk en Staat gescheiden – en dit bovendien door de wijsheid van de Goddelijke Voorzienigheid, zoals zo duidelijk uiteengezet in de katholieke leer van Paus Gelasius I’s Duo Sunt tot Paus Leo XIII’s Immortale Dei.

Dus nogmaals, als Franciscus bedoelt universeel te onderwijzen over het kwaad van de doodstraf, dan hebben we te maken met een bewering over het intrinsieke kwaad ervan – die niet kan worden volgehouden tegen 2000 jaar katholieke leer over dit onderwerp, om nog maar te zwijgen van het getuigenis van de Goddelijke Openbaring, of met een bewering over de altijd en overal onvoorzichtige toepassing ervan, waarover de paus eenvoudigweg niet kan oordelen zonder alle feitelijke burgerlijke autoriteit en politieke voorzichtigheid in eigen hand te nemen, in een theocratisch monisme dat zelfs Innocentius III of Bonifatius VIII zou doen blozen.

De vraag kan gesteld worden: “Zegt de kerkleer iets over de omstandigheden waaronder de doodstraf gerechtvaardigd is? Of worden die omstandigheden volledig overgelaten aan de redenering van de wetgever?” Het antwoord is ja. Men kan in teksten van het leergezag aanwijzingen vinden over hoe de doodstraf moet worden geregeld en uitgevoerd, en natuurlijk kan men aanwijzingen vinden dat het gebruik ervan moet worden geminimaliseerd (dat was de lijn van Johannes Paulus II en Benedictus XVI). Maar het behoort nog steeds tot de aard van de ethische redenering dat deze aanwijzingen betrekking hebben op algemene omstandigheden, in de vorm van “In dergelijke en dergelijke gevallen (b.v. waar uitstekende gevangenissystemen en een betrouwbaar strafproces beschikbaar zijn) moet de doodstraf worden vermeden”. Werkelijke ethische keuzes gaan altijd over bijzonderheden en moeten worden beoordeeld naar bijzonderheden, door degenen die goddelijk bevoegd zijn om ze te beoordelen.H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Redemptoris Custos
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
(15 augustus 1989)

Daarom bevestigde kardinaal Ratzinger, als hoofd van het Heilig Officie, in 2004 (in de context van de Amerikaanse presidentsverkiezingen) dat een katholiek het oneens kan zijn met de paus (toen Johannes Paulus II) over de doodstraf en rechtvaardige oorlog, maar niet over abortus en euthanasie.

Het is belangrijk om te zien dat Franciscus niet alleen ongelijk heeft, maar dat hij gevaarlijk ongelijk heeft, over dit onderwerp. Ik bedoel, de paus kan het goed mis hebben over iets dat in het grote geheel van de dingen nogal onbelangrijk is, zoals wat de beste kleur is voor de schoenen van een paus, of waar de beste plaats in het Vaticaan is voor een paus om te wonen. Maar als de paus het mis heeft over iets dat raakt aan de gerechtelijke en strafrechtelijke systemen van honderden landen en aan de grondslagen en vertakkingen van hun door God gegeven gezag, dan hebben we te maken met een niveau van ongelijk dat het goede van de politieke samenleving bedreigt – het algemeen welzijn dat Aristoteles en Aquino beschrijven als iets goddelijks.

Inderdaad, om terug te komen op ons eerdere of/of dilemma, het kan zijn dat de paus schuldig is aan ketterij, ongeacht welke van de twee alternatieven we nemen. Want (zoals een vriend van mij het formuleerde) “als de paus denkt dat zijn morele oordeel over de juiste reactie op elke mogelijke situatie met een potentieel halsmisdrijf superieur is aan het morele oordeel van iedereen in elke situatie nu en in de toekomst, dan zou dat ook ketterij zijn, want hij zou de van nature bekende waarheid ondermijnen dat het oordeel over misdaad en misdadigers van nature (d.w.z. in feite door God geschonken) bij God hoort, in feite door God gegeven) aan het burgerlijk gezag toebehoort: “Gij zoudt geen gezag over mij hebben,” zegt Onze Heer als Hij naar de doodstraf wordt gestuurd, “tenzij het u van boven gegeven was” (Joh. 19, 11).”

Toch blijven de pauselijke apologeten de Roomse Paus verdedigen tot op dit punt van irrationaliteit. Sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen: “Ik heb nooit iets fouts gevonden in het leergezag van paus Franciscus.”

Ik verlang naar de goede oude tijd toen apologeten de christelijke orthodoxie en de katholieke leer verdedigden, toen ze een robuuste apologie voor het traditionele geloof aanboden in plaats van zich aan te sluiten bij pauselijke excuses voor het onrecht dat de Kerk heeft gedaan met haar rigide aannames (zoals die afschuwelijke pausen die misdadigers lieten doden in de pauselijke staten! ) of wrede praktijken (zoals de duizend jaar “donkere nacht” toen de officiële eredienst van de Kerk bijna iedereen tot een “stomme toeschouwer” maakte).H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
Vandaag de dag zien we daarentegen apologeten die met hun tijd meegaan en zich eens verklaren met het leerstellige evolutionisme van de modernisten.

Zoals Jezus over rabbinale gebruiken zei: “Jullie hebben gehoord… maar ik zeg jullie,” zo staan onze pauselijke apologeten op de drempel van een nieuwe bedeling: “U hebt het horen zeggen in de Bijbel (of in de kerkvaders en doctoren, of in het universele gewone leergezag, of in eerdere pauselijke en conciliaire documenten, enz.) dat de doodstraf toelaatbaar is als straf voor ernstige misdrijven en ter bescherming van het burgerlijk algemeen welzijn, volgens het oordeel van de burgerlijke autoriteiten; maar ik zeg u, de dingen zijn veranderd, en nu hebben we een andere leer voor vandaag: ze is nooit toelaatbaar,” enz. Zo is het katholieke mormonisme geboren, maar dan met het boek van Bergoglio als het nieuwste testament. Op deze manier verandert “Catholic Answers” in “Vatican Views.”

Dat apologeten die geen theologen zijn de pauselijke lijn herhalen, is één ding. Maar dat zelfs bepaalde bisschoppen van de katholieke kerk, die hebben toegegeven dat ze de doodstrafleer van zijne heiligheid niet begrepen, niettemin de nationale catechismus dienovereenkomstig willen aanpassen.Congregatie voor de Geloofsleer
Persona humana
Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek
(29 december 1975)
Stel je voor dat je je kind catechiseert met een leer die zelfs voor bisschoppen letterlijk onbegrijpelijk is!

“Maar wat betekent ‘ontoelaatbaar’, pa?”

“Zoon, zoals bisschop Barron zei, het is ‘welsprekende dubbelzinnigheid’.”

Wat is er gebeurd met het idee dat het universele gewone leergezag, dat we zien in de constante leer van honderden catechismussen die in de afgelopen duizend jaar zijn gepubliceerd, zelf onfeilbaar is? Of is alle onfeilbaarheid geconcentreerd in de persoon van de paus en weggezogen uit elke andere verblijfplaats die zij binnen de katholieke kerk had? Ziehier: de religie van de solo-paus, dat vreemde tegenbeeld van dat andere reductionistische christendom gebaseerd op sola Scriptura, sola fide, sola gratia.

In werkelijkheid mag en moet de gewijzigde nieuwe Catechismus – dat wil zeggen de Catechismus van de Katholieke Kerk met de Bergogliaanse vervangende paragraaf over de ontoelaatbaarheid van de doodstraf – door geen enkele gelovige katholiek worden gebruikt, onder geen enkele omstandigheid of om geen enkele reden. Ik veronderstel dat we, net als bij de Synode over Synodaliteit (of “Syn over Syn,” zoals sommigen het hebben genoemd), opnieuw dankbaar moeten zijn voor de opkomst van een Shibboleth waarmee we een echte katholiek kunnen onderscheiden van een valse.

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
Verschillende goede punten en links naar verdere lectuur worden gemaakt in dit bericht van Joseph Trabbic.

H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
Zie Peter Kwasniewski, “What Good is a Changing Catechism? Revisiting the Purpose and Limits of a Book.” Deze lezing staat in vol. 2 van The Road from Hyperpapalism to Catholicism (Arouca Press, 2022), 137-55; dezelfde bundel heeft een aantal relevante hoofdstukken over dit onderwerp (zie bijv. 44-51, 58-59,75-77, 88-91, 156-59, 246-49, 298-99.

H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Centesimus Annus
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(1 mei 1991)
Dat zou het noodzakelijke geheel van voorwaarden zijn om in alle gevallen “ontoelaatbaar” te verklaren.

H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Missio
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
(7 december 1990)
Zie over deze punten deel 2 van de verzamelde papers van De Josias.

H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Opdat ze leven mogen hebben en dit in overvloed (Joh. 10, 10)
Wereldziekendag 2002, India
(12 augustus 2001)
De beste bron is de encycliek van Leo XIII over de twee machten, Immortale Dei, maar de doctrine, bekend als de “Twee Zwaarden”, die ik heb samengevat is op vele plaatsen te vinden, uitgesproken door Paus Gelasius, Gregorius VII, Bonifatius VIII, onder vele anderen.

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Redemptoris Custos
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
(15 augustus 1989)
Ik zeg “goddelijk gemachtigd” omdat de burgerlijke autoriteiten hun gezag inderdaad van God ontvangen, niet van het volk (hoewel de leider door het volk kan worden gekozen): zie het Diuturnum Illud van Leo XIII.

H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
Het was Bugnini die de uitdrukking “donkere nacht” toepaste op de toestand van de katholieke leken die geconfronteerd werden met een Latijnse liturgie; het was, helaas, Pius XI die de leken die rustig baden tijdens de Mis beschreef als “stomme toeschouwers”.

Congregatie voor de Geloofsleer
Persona humana
Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek
(29 december 1975)
Zie LifeSite “Amerikaanse bisschoppen volgen paus door doodstraf ‘ontoelaatbaar’ te noemen, maar geven toe dat ze niet weten wat het betekent”.

Publicatiedatum: 11 januari 2023
Laatst bewerkt: 5 december 2023


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test