• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Interview met kardinaal Müller

(InfoVaticana) - De Duitse Gerhard Ludwig Kardinaal Müller, o.a. de vroegere prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft een interview toegestaan aan InfoVaticana, een Spaanstalig tidjschrift. Het werd op 23 september 2022 gepubliceerd. De kardinaal beantwoorde hun vragen zonder voorbehoud. O.a. ging hij in op het recent gehouden Consistorie van kardinalen te Rome en de dramatische situatie van de Kerk in Duitsland.
Kardinaal Müller heeft net een retraite gegeven aan ruim 400 priesters in Polen. In oktober zal hij Spanje bezoeken en daar op de 25e deelnemen aan conferentie in Madrid over "Johannes Paulus II en de nieuwe evangelisatie. Bron van de moraal en spirituele vernieuwing"

Infovaticana:

Enkele weken geleden nam u deel aan het Consistorie van de Kardinalen in Rome, met welke gevoelens verliet u het werk van toen?

Kardinaal Müller:

Allereerst was ik de Heilige Vader dankbaar dat hij na een onderbreking van vele jaren opnieuw een consistorie had bijeengeroepen zodat de kardinalen met hem de situatie van de Kerk in de wereld van vandaag konden bespreken. Het onderwerp bleef echter beperkt tot de bespreking van het reeds gepubliceerde document "Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
" over de hervorming van de Curie en over het komende Heilig Jaar 2025.

Infovaticana:

Er zijn enkele kardinalen die betreurden dat ze niet zoveel konden spreken als ze hadden gewild. Was er een gelegenheid voor de kardinalen om hun zorgen aan de paus kenbaar te maken?

Kard. Müller:

Er was geen gelegenheid voor een discussie over de brandende vragen, bijvoorbeeld over de frontale aanval op het christelijke mensbeeld door de ideologieën van het posthumanisme en de gendermanie, of over de crisis van de Kerk in Europa (weinig roepingen tot het priesterschap, lege kerken op zondag, enz.) De kritische bijdragen verwezen naar de theorie van het pausdom als een onbeperkte macht van goddelijk recht over de hele Kerk, alsof de paus een Deus in terris (een God op aarde) was. De neokardinaal Ghirlanda SJ, een van de belangrijkste adviseurs van de paus bij de hervorming van de Curie, stelt dat alles wat de pausen ooit in de loop van de kerkgeschiedenis hebben gezegd of gedaan een dogma of een wet van goddelijk recht is (de jure divino). Die stelling is in tegenspraak met de hele katholieke traditie, en vooral met Vaticanum II, dat bisschoppen en priesters alleen de bevoegdheid zouden hebben om sacramentele handelingen te verrichten (d.w.z. de volmacht om te wijden in plaats van – zoals correct is – de volmacht die voortkomt uit de sacramentele wijding, zoals Thomas van Aquino potestas ordinis heeft opgevat), terwijl de paus het alleenrecht heeft op alle jurisdictie (d.w.z. niet alleen het primaat heeft in de jurisdictie, maar deelt in de goddelijke almacht), die hij naar believen kan delegeren aan geestelijken of leken (daarom kan hij ook leken hoofd maken van Romeinse dicasteries met leerstellige en jurisdictionele bevoegdheid). In werkelijkheid kent Christus in het sacrament van de wijding de bisschop (of priester) de bevoegdheid toe om te prediken, te heiligen en te leiden (inclusief het rechtspreken). De paus kent dus geen jurisdictionele autoriteit toe aan een bisschop, maar wijst alleen het concrete bisdom toe aan een bisschop, waarbij deze niet de plaatsvervanger is van de paus (of zijn “hulpbisschop”), maar van Jezus Christus. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 27 Want hij preekt, heiligt en leidt de gelovigen in naam van Christus en niet in naam van de paus, en getuigt van de leer van de apostelen en niet van de particuliere ideeën van de toevallige paus. Daarom is het spreken van een Kerk van paus Franciscus in plaats van het juiste spreken van de Kerk van Christus, of van bisschoppen en priesters naar het hart van de paus van Franciscus, in plaats van de priester naar het hart van Jezus, niet alleen een uiting van hoofse vleierij, maar een “belediging voor vrome oren” en “riekt naar ketterij” (om hier te herinneren aan de theologische kwalificatie van problematische stellingen) Op een oecumenisch concilie oefenen de gewijde bisschoppen hun aandeel uit in de jurisdictie van het totale episcopaat. Zij handelen niet als afgevaardigden van de paus, maar krachtens het gezag dat Christus, het Hoofd en de Heer van de Kerk, hun heeft toegekend. De theorie van de paus als alleenheerser of absolute monarch, afkomstig uit de jezuïetentheologie van de 19e eeuw, is niet alleen in tegenspraak met Vaticanum II, maar ondermijnt de geloofwaardigheid van de Kerk met deze karikatuur van het Petrusambt. Men moet zich in de theologie en spiritualiteit van het pauselijk primaat oriënteren op de instellingswoorden van het Petrusambt (Mt. 16, 18)(Lc. 22, 32)(Joh. 21, 15-17). Men maakt de presentatie van een oecumenisch aanbod van de katholieke leer over het pausschap Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de inzet voor de oecumene, Ut Unum Sint (25 mei 1995) als het “eeuwigdurende en zichtbare beginsel en fundament van de eenheid in geloof en gemeenschap” van de bisschoppen en alle gelovigen 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 18.23 ronduit belachelijk.

Infovaticana:

Welke kwesties zou u benadrukken die momenteel van het grootste belang zijn in het Vaticaan?

Kard. Müller:

Onder “Vaticaan” verstaan wij de wereldlijke instellingen van de Heilige Stoel (de Vaticaanse Bank, de perszaal, de eigendoms- en financiële administratie, enz.) Ik spreek hier liever over de dienst van de Kerk van Rome, d.w.z. van de paus met het college van kardinalen (en de kerkelijke instellingen van de Romeinse Curie) aan de gemeenschap en eenheid van alle plaatselijke Kerken in de waarheid van de goddelijke openbaring en in de sacramentele zending om alle mensen tot de Kerk te brengen.

Infovaticana:

Een enigszins controversiële vraag: Waarom wordt er in de Kerk steeds meer gesproken over onderwerpen als ecologie, de planeet of andere onderwerpen en steeds minder over Jezus Christus en zijn leer?

Kard. Müller:

In een wereld waarin de betekenis en het doel van het mens-zijn materialistisch alleen beperkt zijn tot tijdelijke en voorbijgaande inhouden (zoals het verwerven van macht, aanzien, geld, luxe, genotbevrediging), is het gemakkelijker zich interessant te maken als agent van dit programma van een “Nieuwe Wereldorde zonder God” (volgens kapitalistische of communistische interpretatie). “Maar wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar daarbij zijn leven verliest?” (Mt. 16, 26). Als wij leerlingen van Jezus willen zijn, dan gehoorzamen wij ook aan zijn woord: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al het andere (dat wij nodig hebben voor het leven) zal u erbij gegeven worden.” (Lc. 12, 31). Er is geen strikte tegenstelling tussen de eeuwige/geestelijke goederen en de tijdelijke/vergankelijke levensbehoeften. Maar eerst bidden we tot God, onze Vader, dat zijn koninkrijk komt en dat zijn heilige wil geschiedt in de hemel zoals op aarde. En dan bidden wij ook om dagelijks brood, om vergeving van onze zonden in dezelfde mate als wij onze schuldenaren vergeven, en om verlossing van al het kwaad dat voortvloeit uit onze zondige scheiding van God, die de oorsprong en het doel is van ieder mens. In navolging van Petrus verenigt de paus dagelijks de hele Kerk in de belijdenis van Jezus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”. (Mt. 16, 16). En Christus bouwt zijn Kerk op Petrus, de rots, en geeft hem en de bisschoppen het gezag om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en als goede herders de kudde van Christus naar de weide van het Woord en de genade te leiden.

Infovaticana:

De hele Kerk volgt aandachtig en met vrees de stappen van de Duitse Synodale Weg. Wat vindt u van de besluiten van de Vierde Duitse Synodale Vergadering?

Kard. Müller:

In theatertaal zou men niet precies weten of men met betrekking tot deze gebeurtenis van een tragedie of een komedie moet spreken. Alle overvloedige, maar niet diepgaande teksten gaan niet over de vernieuwing van katholieken in Christus, maar over een overgave aan een wereld zonder God. Het monotone thema van alles is seksualiteit. Het wordt echter niet begrepen als Gods geschenk aan de mens als geschapen persoon (in onze mannelijke of vrouwelijke natuur), waaruit de verantwoordelijkheid volgt om als vader en moeder deel te nemen aan Gods scheppingswerk en universele heilswil jegens het eigen nageslacht, maar als een soort drug om het fundamentele nihilistische gevoel te verdoven met maximale genotbevrediging.

Infovaticana:

Zowel kardinaal Marx als Georg Bätzing steunden de teksten waarin de paus wordt opgeroepen de seksuele moraal, de wijding van vrouwen en de visie op homoseksualiteit te veranderen, wat vindt u?

Kard. Müller:

Hier zitten twee fouten in die alleen theologisch onwetenden kunnen maken:

1. de paus (en ook een concilie) heeft geen gezag om de leer van de Kerk, die verankerd is in de openbaring van God, te veranderen. Want daarmee zou hij zichzelf als mens boven God verheffen.

2. De apostelen kunnen alleen onderwijzen en bevelen wat Jezus hen heeft opgedragen (Mt. 28, 19). Juist de bisschoppen als hun opvolgers zijn gebonden aan de “leer van de apostelen” (Handelingen 2, 42) in de Heilige Schrift, de apostolische traditie en in de onfeilbare leerstellige definities van eerdere pauselijke kathedrale besluiten of oecumenische concilies. “Zij (paus en bisschoppen) ontvangen echter geen nieuwe openbare openbaring als onderdeel van de goddelijke geloofsschat (depositum fidei).” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10

Infovaticana:

Heeft u de gelegenheid gehad om te spreken met twee of andere bisschoppen van Duitsland die deze standpunten innemen?

Kardinaal Müller:

Volgens de logica van de macht, die de waarheid schuwt zoals de duivel het wijwater schuwt, heeft het geen zin om met de voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer te praten. Maar ook kardinaal Kasper, die zij ooit vierden als bondgenoot in de kwestie van de communie voor hertrouwd gescheidenen, wordt door hen doodgezwegen na zijn kritische uitspraken over de Synodale Weg.

Infovaticana:

Wat is volgens u de reden om te proberen de Kerk te hervormen door alle beginselen van moraal, leringen en tradities te veranderen?

Kard. Müller:

Veel goedbetaalde functionarissen in het establishment van de “Duitse Kerk” (als grootste werkgever in Duitsland) lijden onder het feit dat de kerkelijke leer over het huwelijk en over het 6e en 9e gebod van de decaloog in tegenspraak is met de hoofdstroom van de samenleving als gevolg van de seksuele revolutie van 1968. Zij kunnen niet tegen de tegenstelling met Gods wil in hun persoonlijk gedrag en de spottende opmerkingen van hun tijdgenoten over de “katholieke wereld van geloof en moraal die terug is in de Middeleeuwen”. Daarom willen zij zich ook als modern afficheren en meespelen met de nieuwste wetenschap van psychologie en sociologie. Men wil erbij horen en niet als een buitenstaander (als het “vieze kind van de natie”, zoals de bisschop van Aken zeurde) worden beschouwd.

Infovaticana:

Denkt u dat de Kerk in Duitsland het gevaar loopt van een breuk met Rome?

Kardinaal Müller:

In hun blinde arrogantie denken zij niet aan een schisma, maar aan een overname van de universele Kerk. Duitsland is veel te klein voor hen om hun heersende ideologie in praktijk te brengen. Zij eisen de leidende rol op in de wereldkerk. Het gaat om niets minder dan de hele wereld blij te maken met hun wijsheid en de achterlijke en nog niet “volwassen katholieken” en hun bisschoppen uit de andere landen, inclusief de paus, te bevrijden van de last van de goddelijke openbaring en geboden. Hun doel is de Kerk van de Drie-ene God te veranderen in een seculiere welzijnsorganisatie (NGO). Dan zou men eindelijk zijn aangekomen bij de “godsdienst van de universele broederschap”, d.w.z. een godsdienst zonder de God van de openbaring in Christus, zonder een geopenbaarde bovennatuurlijke waarheid die verder reikt dan het eindige verstand, zonder geloofsbelijdenis en dogma’s en zonder sacramenten als genademiddelen die noodzakelijk zijn voor het heil. Een spookachtig scenario – precies zoals de grote Russische godsdienstfilosoof Vladimir Soloviev het beschreef in zijn “Kort verhaal over de antichrist” (1899). De “wereldheerser” van de universele filantropie zonder een persoonlijke God wordt uiteindelijk en definitief tegengesproken door paus Petrus II, die de antichrist, die zijn intrek heeft genomen op de troon van God, de christologische belijdenis toeroept die voortvloeit uit de openbaring van de hemelse Vader: “Onze enige Heer is Jezus Christus, de Zoon van de levende God”. (Mt. 16, 16)

Infovaticana: Welke toekomst ziet u voor de katholieke kerk op universeel niveau?

Kard. Müller:

Wanneer men de megalomanie ziet van onze politici en ideologen van Peking tot Moskou en van Brussel tot Washington (met hun zogenaamde Europese “waarden”, inclusief het recht om ongeboren kinderen te vermoorden), kan men niet veel goeds verwachten voor de toekomst van de mensheid van deze “heersers over hun volkeren” (Mt. 20, 25). Op een ware toekomst voor ieder mens in leven en sterven kunnen wij alleen hopen bij God, die uit oneindige liefde zijn Zoon heeft gegeven voor de redding van de wereld. Vgl. Joh. 3, 16  In een wereld waar mensen veronderstellen God te zijn, zichzelf te herscheppen en zichzelf te verlossen (vgl. de belangrijkste adviseur van de Nieuwe Wereldorde: Yuval Noah Harari, Homo Deus), blijft voor ons christenen alleen het getuigenis van het Woord en, indien nodig, van het bloed over, dat alleen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus onze Redder is, omdat Hij de wereld, haar arrogantie, haar zonde en de dood als loon van de zonde heeft overwonnen (Rom. 6, 23).

Alleen wanneer wij “het beest” uit de afgrond (van de goddeloosheid), zijn beeld en zijn valse profeet niet aanbidden, bereiken wij het leven en de heerschappij met Christus, die onze tijdelijke en eeuwige toekomst omvat. Want de tijdelijke en eeuwige dood heeft geen macht meer over ons. Vgl. Openb. 20, 6  Wij hebben vrede van hart in de Zoon van God die tegen zijn leerlingen zegt: “In de wereld bent u in nood; maar vat moed. Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16, 33).

Bron: fortesinfide.nl
Vert. uit Engelstalige vertaling: Cor Mennen, pr.

Publicatiedatum: 23 september 2022
Laatst bewerkt: 29 november 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test