• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jozef, de mens die God het grootste bewijs van vertrouwen heeft gegeven

“Jozef is in de geschiedenis, de mens die God het grootste bewijs van vertrouwen heeft gegeven”, zei Benedictus XVI die de volken van Afrika opriep tot hetzelfde vertrouwen, tot hoop en inzet voor “de integrale ontwikkeling van de mens in Afrika”. Benedictus XVI celebreerde de H. Mis voor het hoogfeest van de heilige Jozef in het Amadou Ahidjo stadion (genoemd naar de eerste president) in aanwezigheid van 60.000 personen uit heel Kameroun en verschillende buurlanden. Een H. Mis die zowel ingetogen was als geritmeerd door het Afrikaanse ritme, plechtig en blij.

De Paus heeft de bisschoppen van Afrika de Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 2e Bijzondere Bisschoppensynode voor Afrika (19 maart 2009)
voor de volgende Afrikaanse bisschoppensynode overhandigd; afgevaardigden van heel het continent vergezelden hen. Duizenden andere mensen volgden buiten het stadion deze eerste publieke Mis van de Paus in Afrika, in aanwezigheid van president Paul Biya en zijn echtgenote, Chantal Biya.

Vruchtbaarheid van de menselijke activiteit

In zijn Paus Benedictus XVI - Homilie
Jozef, de mens die God het grootste bewijs van vertrouwen heeft gegeven (19 maart 2009)
, bemerkte de Paus: “We zien dat één van de dierbaarste verlangens van de mens, getuige te zijn van de vruchtbaarheid van zijn werk, door God niet altijd verhoord wordt. Ik denk aan degenen onder u die huisvader en huismoeder zijn: met recht verlangen zij aan hun kinderen het beste van zichzelf te geven en willen dat zij werkelijk in het leven zouden slagen. Doch men mag zich over dit welslagen niet vergissen: wat God aan David vraagt, is zijn vertrouwen”.

Dezelfde oproep tot vertrouwen geldt voor Jozef: “David stelt zijn vertrouwen op God. Ook Jozef stelt zijn vertrouwen op God wanneer hij Zijn boodschapper, de Engel hoort, die hem zegt: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest” (Mt. 1, 20). Jozef is in de geschiedenis de mens die God het grootste bewijs van vertrouwen heeft gegeven, zelfs ten overstaan van zo een verbazingwekkende boodschap”.

Tot de huisvaders

De Paus richtte zich vooral tot de huisvaders met deze vraag naar hun vertrouwen: “En u, geliefde huisvaders en huismoeders die naar mij luistert, stelt u vertrouwen in God die u tot vader en moeder van Zijn aangenomen kinderen heeft gemaakt? Aanvaardt u dat Hij op u rekent om uw kinderen de menselijke en geestelijke waarden bij te brengen die gij ontvangen hebt en die hen in liefde en eerbied voor Zijn heilige Naam doen leven?”

Benedictus XVI klaagde aan dat “zoveel mensen zonder scrupule de macht van het geld willen opdringen ten koste van de armsten” met de aanbeveling “zeer oplettend” te zijn. Hij wees op het gevaar: “Afrika in het algemeen en Kameroun in het bijzonder, lopen gevaar wanneer ze de Ware Auteur van het Leven niet erkennen! Broeders en zusters van Kameroun en Afrika, u die van God zoveel menselijke bekwaamheden gekregen heeft, zorg voor uw ziel! Laat u niet fascineren door ijdele roem en ijdele idealen! Geloof, ja, blijf geloven dat God - Vader, Zoon en Heilige Geest - de Enige is die u werkelijk liefheeft zoals u dat verwacht, dat Hij de Enige is die u kan troosten, die u stabiliteit in het leven kan geven. Christus is de enige Levensweg”.

Alleen God kon Jozef de kracht geven om de Engel te vertrouwen. Alleen God zal u, geliefde broeders en zusters die gehuwd bent, de kracht geven uw gezin te verheffen zoals Hij dat wil. Vraag het Hem! God heeft graag dat men Hem vraagt wat Hij wil geven. Vraag Hem de genade van een ware en steeds trouwere liefde, naar het beeld van Zijn liefde”.

Verwerp het noodlot

Hij betreurt dat “de kwaliteit van de familiale banden” aangetast is door sociale en economische omwentelingen. Maar Benedictus XVI drijft de demon van het fatalisme ook uit: “Bestaat het noodlot, bestaat een onvermijdelijke evolutie? Zeker niet! Meer dan ooit, moeten wij hopen tegen alle hoop in” Vgl. Rom. 4, 18 .

Tot hoop geroepen

Verwijzend naar de brief van de heilige Paulus aan de Romeinen, suggereert de Paus deze definitie van de christen: “hopend tegen alle hoop in”: is dat geen prachtige definitie van de christen? Afrika is door en in u tot hoop geroepen! Met Jezus Christus, die de Afrikaanse bodem betreden heeft, kan Afrika het continent van de hoop worden! Wij behoren allen tot de volken die God aan Abraham tot nageslacht gaf. Ieder van ons is door God bedacht, gewild en bemind. Ieder van ons heeft zijn rol in het plan van God - Vader, Zoon en Heilige Geest”.

De Paus stelt de heilige Jozef voor om tegen bekoringen te strijden, vooreerst tegen ontmoediging maar ook tegen haat: “Als ontmoediging u bekruipt, denk dan aan het geloof van Jozef; als onrust u overvalt, denk aan de hoop van Jozef, afstammeling van Abraham die hoopte tegen alle hoop in; als weerzin of haat u aangrijpen, denk aan de liefde van Jozef die de eerste mens was om het menselijk gelaat van God te ontdekken in de persoon van het Kind dat door de Heilige Geest verwekt was in de schoot van de Maagd Maria”. Een accent dat herinnert aan de aansporing van de heilige Bernardus om naar Maria te kijken.

Complementariteit in de Kerk

De Paus richtte zich tot de vertegenwoordigers van al de levensstaten en benadrukte hun complementariteit: “U die gehuwd bent, kijk naar de liefde van Jozef voor Maria en Jezus; u die zich op het huwelijk voorbereidt, eerbiedig uw toekomstige echtgenoot of echtgenote zoals Jozef deed; u die zich door het celibaat aan God gegeven heeft, denk terug aan de leer van onze moeder de Kerk: “Maagdelijkheid en celibaat voor het Rijk Gods doen niets af van de waardigheid van het huwelijk; in tegendeel zij veronderstellen en bevestigen het. Huwelijk en maagdelijkheid zijn de twee manieren om het ene mysterie van het Verbond van God met Zijn volk uit te drukken en te beleven” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Exhortatie, Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk, Redemptoris Custos (15 aug 1989), 20.

Het geheim van het vaderschap

Maar de Paus bemoedigde vooral de huisvaders “omdat de heilige Jozef hun voorbeeld is” zowel in de band met hun kinderen als met hun echtgenote: “Hij die over de Mensenzoon gewaakt heeft, kan hun het geheim van hun eigen vaderschap leren. Zoals iedere vader van God Zijn kinderen krijgt, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen (...). Geliefde huisvaders, eerbied en bemin uw echtgenote zoals de heilige Jozef, en begeleid uw kinderen met liefde en door uw bedachtzame aanwezigheid naar God waar ze moeten zijn Vgl. Lc. 2, 49 ”.

De Paus richtte een bijzondere boodschap tot de jeugd: “Houd moed ten overstaan van de moeilijkheden van het leven! Uw leven is van oneindige waarde in Gods ogen. Laat u door Christus grijpen, aanvaard Hem uw liefde te geven en waarom niet, in het priesterschap of het godgewijde leven! Dat is de hoogste dienst”.

De kinderen van Afrika

De Paus werd vooral voor deze passage uit zijn homilie op applaus (gejuich en muziek) onthaald: “Tot de kinderen die geen vader meer hebben of die verlaten leven in de miserie van de straat, tot hen die met geweld van hun ouders gescheiden werden, mishandeld en misbruikt, die gedwongen deelnemen aan paramilitaire groeperingen, zou ik willen zeggen: God bemint u, Hij vergeet u niet en de heilige Jozef beschermt u! Roep hem met vertrouwen aan”. De Paus Benedictus XVI - Homilie
Jozef, de mens die God het grootste bewijs van vertrouwen heeft gegeven (19 maart 2009)
eindigde met staande ovaties maar maakte vervolgens plaats voor ingetogen stilte.

Publicatiedatum: 19 maart 2009
Laatst bewerkt: 2 februari 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test