• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook Kardinaal Burke is duidelijk over de uitspraak van de Paus

(cardinalburke.com) - Op zijn eigen weblog heeft Kardinaal Burke gereageerd op uitspraken van de paus in een interview, dat voorkomt in een documentaire die gisteren op een filmfestival in Rome in première ging. Hij schrijft:

"De wereldwijde communicatiemedia hebben met grote nadruk gemeld en het als koerswijziging benoemd, het nieuws dat Paus Franciscus heeft verklaard dat personen in de homoseksuele neigingen, als kinderen van God, "recht hebben op een gezin" en dat "niemand mag worden weggegooid of ongelukkig worden gemaakt vanwege dat feit". Bovendien schrijven ze dat hij heeft verklaard: "Wat we moeten creëren is een burgerlijke samenleving. Op die manier worden ze wettelijk gedekt. Ik heb dit verdedigd." De verklaringen werden afgelegd in een interview dat opgenomen is in de documentaire, "Francesco", van de regisseur Evgeny Afineevsky, die in première ging op 21 oktober 2020, tijdens het filmfestival van Rome (Festa del Film di Roma).

Dergelijke verklaringen leiden tot grote verbijstering en veroorzaken verwarring en dwalingen bij de katholieke gelovigen, omdat ze in strijd zijn met de leer van de Heilige Schrift en de Heilige Traditie en van het recente leergezag, waarmee de Kerk de hele geloofsovertuiging in de Heilige Schrift en de Heilige Traditie bewaakt, beschermt en interpreteert. Zij veroorzaken verwondering en dwaling ten aanzien van de leer van de Kerk onder mensen van goede wil, die oprecht willen weten wat de katholieke Kerk leert. Zij leggen de zielenherders de gewetensplicht op om passende en noodzakelijke verduidelijkingen te geven.

In de eerste plaats zijn, door de context en de gelegenheid van dergelijke verklaringen, deze ontdaan van elk magistraal betekenis. Ze worden terecht geïnterpreteerd als eenvoudige privé-opvattingen van de persoon die ze heeft gemaakt. Deze verklaringen binden op geen enkele manier het geweten van de gelovigen, die eerder verplicht zijn zich met religieuze onderwerping te houden aan wat de Heilige Schrift en de Heilige Traditie en het gewone leergezag van de Kerk over de zaak in kwestie onderwijzen. In het bijzonder dient het volgende te worden opgemerkt.

1. "Steunend op de Heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de Overlevering steeds verklaard dat "homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2357 Congregatie voor de Geloofsleer, Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek, Persona humana (29 dec 1975), 8, voor zover ze in strijd zijn met de natuurwet, gesloten voor de gave van het leven en de leegte van een echte affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen ze niet worden goedgekeurd.

2. De bijzondere en soms diepgewortelde neigingen van personen, mannen en vrouwen, in de homoseksuele toestand, die voor hen een beproeving zijn, hoewel ze op zich geen zonde vormen, vertegenwoordigen niettemin een objectief ongeordende neiging. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2358 Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986), 3 Zij moeten dus met respect, medeleven en gevoeligheid worden ontvangen, waarbij elke vorm van onrechtvaardige discriminatie moet worden vermeden. Het katholieke geloof leert de gelovigen de zonde te haten maar de zondaar lief te hebben.

3. De gelovigen, en in het bijzonder katholieke politici, worden geacht zich te verzetten tegen de wettelijke erkenning van homoseksuele verbintenissen. Congregatie voor de Geloofsleer, Overwegingen over voorstellen om wettelijke erkenning te geven aan verbintenissen tussen homoseksuele personen (3 juni 2003), 10 Het recht om een gezin te vormen is geen privé-recht om te rechtvaardigen, maar moet overeenstemmen met het plan van de Schepper die de mens in seksueel opzicht heeft gewild, "man en vrouw heeft Hij hen geschapen" (Gen. 1, 27), waardoor hij de mens, man en vrouw, tot de overdracht van het leven heeft geroepen. "Omdat getrouwde stellen de opvolging van generaties waarborgen en daarom op eminente wijze van maatschappelijk belang zijn, daarom geeft de burgerlijke wet hen institutionele erkenning. Homoseksuele verbintenissen van de andere kant, hebben geen specifieke aandacht nodig van de kant van de wet, aangezien zij deze functie voor het gemeenschappelijk welzijn niet uitoefenen". Congregatie voor de Geloofsleer, Overwegingen over voorstellen om wettelijke erkenning te geven aan verbintenissen tussen homoseksuele personen (3 juni 2003), 9 Spreken over een homoseksuele vereniging, in dezelfde zin als de echtelijke vereniging van de gehuwden, is in feite zeer misleidend, omdat er geen sprake kan zijn van een dergelijke vereniging tussen personen van hetzelfde geslacht. Wat de rechtsbedeling betreft, kunnen personen met de homoseksuele neigingen, zoals alle burgers, altijd gebruik maken van de bepalingen van de wet om hun privé-rechten te vrijwaren.

Het is een bron van diep verdriet en dringende pastorale bezorgdheid dat de privé-meningen die met zoveel nadruk door de pers worden gemeld en aan paus Franciscus worden toegeschreven, niet overeenkomen met de constante leer van de Kerk, zoals die in de Heilige Schrift en de Heilige Traditie tot uitdrukking komt, en door het leergezag wordt bewaakt, beschermd en geïnterpreteerd. Even treurig en verontrustend is de beroering, verwarring en dwaling die zij veroorzaken onder de katholieke gelovigen, evenals het schandaal dat zij in het algemeen veroorzaken door de totaal valse indruk te wekken dat de katholieke Kerk een koerswijziging heeft ondergaan, dat wil zeggen dat zij haar eeuwige leer over dergelijke fundamentele en kritische vragen heeft veranderd.

Raymond Leo Kardinaal Burke
Rome, 22 oktober 2020"

Publicatiedatum: 22 oktober 2020
Laatst bewerkt: 22 oktober 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test