• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Sapientiae Christianae

VOORWOORD

Van de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Sapientiae Christianae
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers
(10 januari 1890)
van 10 Januari 1890 wordt hier, voor zover wij weten, voor de eerste maal een volledige Nederlandse vertaling gegeven. Deze, helaas, bijna vergeten encycliek, door paus Pius XI in Paus Pius XI - Encycliek
Divini illius Magistri
Over de christelijke opvoeding
(31 december 1929)
een "gedenkwaardige" encycliek genoemd Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de christelijke opvoeding, Divini illius Magistri (31 dec 1929), 63 en in Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
opgesomd onder de grote encyclieken van paus Leo XIII Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 2, die de weg bereid hebben voor zijn magistrale encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
, verdient dat ook nu, vijftig jaren na haar verschijnen, nog ten volle.

Na in de encyclieken Paus Leo XIII - Encycliek
Diuturnum illud
Over de oorsprong van de burgerlijke macht (29 juni 1881)
(29 Juli 1881), Paus Leo XIII - Encycliek
Immortale Dei
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
(1 november 1885)
(1 Nov. 1885), Paus Leo XIII - Encycliek
Libertas praestantissimum
Over de menselijke vrijheid
(20 juni 1888)
(1 Nov. 1888) de leer omtrent de oorsprong van het staatsgezag - de verhouding waarin dit behoort te staan tot de Kerk en de leer omtrent de ware opvatting van de menselijke vrijheid uiteengezet te hebben, trekt paus Leo in deze encycliek conclusies uit die waarheden en past ze toe op het staatkundige en openbare leven der katholieken. Paus Leo XIII - Encycliek
Sapientiae Christianae
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers
(10 januari 1890)
geeft daarom wat men zou kunnen noemen de hoofdlijnen van een algemene plichtenleer voor de katholieke leek als burger tegelijk van Kerk en staat en in het openbare leven.

Slechts een paar malen wordt in deze encycliek meer uitdrukkelijk een zinspeling gemaakt op de tijd waarin zij werd uitgevaardigd. Zo zouden de oorzaken van de strijd tegen de Kerk voor onze tijd misschien enigszins anders geformuleerd worden Paus Leo XIII - Encycliek
Sapientiae Christianae
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers
(10 januari 1890)
. Verder is de toestand waarin de pauselijke Stoel zich thans bevindt een andere als waarop hier gezinspeeld wordt Paus Leo XIII - Encycliek
Sapientiae Christianae
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers
(10 januari 1890)
, maar over het geheel behoudt deze weidse uiteenzetting gefundeerd als zij is op de altijd geldende beginselen van geloof en rede, haar volle waarde ook voor onze tijd. Bij aandachtige bestudering zal men bemerken, dat menige passage, in het licht van verschillende recente stromingen in ons vaderland en daarbuiten, zelfs van een verrassende actualiteit is. Het loont ten volle de moeite om naast de oratorische behandeling door paus Pius XII in zijn encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Summi Pontificatus
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
(20 oktober 1939)
van onderwerpen als: absolute staatsautonomie, ware vaderlandsliefde en andere, de meer wijsgerige uiteenzettingen van Leo XIII te lezen in deze encycliek.

Speciale vermelding verdient het feit, dat Leo XIII herhaaldelijk en met nadruk een beroep doet op de hulp der leken en hen herinnert aan hun plicht om, onder leiding van de hiërarchie, hun krachten en talenten ten dienste te stellen van de Kerk, ter verbreiding en verdediging van het geloof en de christelijke zedenwet. Al is de doelstelling van paus Leo hierbij nog enigszins anders, toch is deze encycliek ongetwijfeld een der meest praktische en waardevolle documenten voor de leden der Katholieke Actie.

Wellicht mag nog de aandacht gevestigd worden op het kostbare materiaal dat deze encycliek biedt voor conferenties enz; in katholieke verenigingen; in verband vooral met de actie voor het vernieuwen der gemeenschap.

In de vertaling is de term "christiani" en dergelijke weergegeven door "christenen"; dit woord moet gewoonlijk, de samenhang wijst zulks gemakkelijk uit, genomen worden in de engere zin van Rooms-katholieke christenen.

De Latijnse tekst (waarop de Paus Leo XIII - Encycliek
Sapientiae Christianae
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers
(10 januari 1890)
is gebaseerd) is volgens de uitgave van Desclée: Sanctissimi Domini Leonis Papae XIII allocutiones, constitutiones, aliaque acta praecipua. Vol. IV p. 6 seqq.

1940, Ecclesia Docens 0115, Gooi & sticht, Hilversum
Heruitgave van 1947
L.H.H.D. Schils C.ss.R.

Publicatiedatum: 10 januari 1890
Laatst bewerkt: 26 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test