• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan neemt voortouw in beweging tegen kernwapens

(kerknet.be) - Onder impuls van het Vaticaan roepen meer dan 122 landen op tot een wereld zonder kernwapens.

Vrijdag en zaterdag vond in het Vaticaan een conferentie plaats voor de bevordering van de vrede en een algemeen verbod op kernwapens, tegen de achtergrond van het wapenbezit van grootmachten zoals Rusland en de Verenigde Staten en de geldingsdrang van kleinere spelers zoals Noord-Korea. De conferentie was het eerste overleg op dit niveau sinds de ondertekening van het Internationaal Akkoord voor een Verbod van Kernwapens (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) dat op 7 juli 2017 door 122 landen werd ondertekend, en dat inmiddels van kracht is omdat 92 landen hun handtekening bekrachtigden.

Paul Lansu, die met een delegatie van Pax Christi International de conferentie bijwoonde, zegt dat het Vaticaan al een decennium een voortrekkersrol speelt bij de beweging voor een kernwapenvrije wereld. Met deze conferentie heeft het Vaticaan die leidende rol bekrachtigd. Onder de 300 vertegenwoordigers ook belangrijke kerkleiders en 11 Nobelprijswinnaars. De meeste daarvan hebben ook een toespraak gehouden. Bovendien namen ook veel niet-katholieken en niet-christenen deel, onder wie wetenschappers en afgevaardigden van niet levensbeschouwelijke vredesorganisaties. Ook Rose Gottemoeller, de vice-secretaris/generaal van de NAVO sprak de conferentie toe. Maar haar standpunt kende weinig bijval. Er waren ook jongeren uitgenodigd.

De conferentie van het Vaticaan werd geleid door kardinaal Peter Turkson, het hoofd van het nieuwe Dicasterie voor Menselijke Ontwikkeling. Staatssecretaris Pietro Parolin gaf de inleiding en sprak zich uit ten gunste van het internationaal verdrag. De twee prelaten bestempelden de verspilling van middelen voor de aankoop van kernwapens zelfs ronduit als een diefstal. De angst voor een kernramp is zo groot dat we die vrijwel elke dag kunnen inademen, zei kardinaal Peter Turkson. 

Parolin sprak zijn bezorgdheid uit over de voortdurende en alarmerende toename van de wapenuitgaven.

Paul Lansu: Vrijdagmiddag sprak de Paus de deelnemers in de Clementinzaal toe. Hij stond er op alle aanwezigen persoonlijk te ontmoeten. De paus sprak zijn ontgoocheling uit omdat de wapenwedloop onverminderd lijkt aan te houden. Hij waarschuwde ook voor de verwoestende gevolgen van het per ongeluk afvuren van nucleaire wapens. Het vreedzame samenleven van volkeren mag niet gebaseerd zijn op een logica van afschrikking.

Franciscus vestigde bovendien de aandacht op de kosten van de modernisering en ontwikkeling van wapens (niet alleen kernwapens) en de gevolgen van die hoge uitgaven voor de ontwikkeling en toekomst van volkeren. Deze middelen kunnen volgens paus Franciscus beter benut worden voor ‘de strijd tegen armoede, de bevordering van vrede, onderwijs (ook tot geweldloosheid en vreedzame conflictoplossing), milieu, gezondheid en de bevordering van de mensenrechten.

Geen keerpunt

De deelnemers van de conferentie van eind vorige week traden het standpunt bij van deze paus en het Vaticaan, dat niet enkel het gebruik en het opslaan van kernwapens, maar ook nucleaire afschrikking zelf immoreel zijn. Velen gaan er ten onrechte vanuit dat het Vaticaan pas sinds dit weekend gekant is tegen het bezit en de opslag van kernwapens. Maar Lansu verwijst naar de lange traditie van inzet voor vrede sinds de vredesencycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
 van Johannes XXIII. Zowel op het vlak van landmijnen, clustermunitie als kernwapens nam het Vaticaan vanuit een humanitaire, vooruitziende en langetermijnbenadering al eerder initiatief tot internationale verdragen. Al in december 2014 nam het Vaticaan in Wenen een duidelijk standpunt in, waarbij zowel het gebruik evenals het dreigen met kernwapens als illegaal en immoreel wordt beschouwd. Eind vorige week werd het bezit van deze wapens nogmaals expliciet als illegaal bestempeld.

Landen zoals de VS hebben nog nooit een humanitair verdrag over landmijnen ondertekend. aldus Paul Lansu

Volgens Lansu werd in juli met het akkoord voor een verbod van kernwapens een belangrijke stap gezet. Maar het non-proliferatieverdrag blijft desondanks belangrijk. Er zijn nog steeds veel landen, waaronder Navolanden zoals België en Nederland, die het akkoord niet ondertekenden.

Grootmachten beschouwen kernwapens nog steeds als een pijler van hun defensie.

Bovendien gaan landen zoals Pakistan, India, Israël of Noord-Korea hun eigen gang. Zij zijn een reëel gevaar, waarop we een antwoord moeten geven. De bijeenkomst van vrijdag en zaterdag had ook de bedoeling dat bisschoppenconferenties in landen die kernwapens bezitten of opslaan gestimuleerd worden om zich openlijk uit te spreken voor een humanitaire benadering van de kernwapenproblematiek. Als vredesbeweging geloven wij dat ook organisaties uit het middenveld hierbij maatschappelijk een rol moeten spelen. aldus Paul Lansu.

Publicatiedatum: 15 november 2017
Laatst bewerkt: 15 november 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test