• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aflaten voor het Eucharistisch Jaar afgekondigd

Gedurende het huidige Eucharistische Jaar, dat tot en met oktober 2005 loopt, heeft de Paus Apostolische Penitentiarie
Miraculorum maximum
Volle aflaat gedurende het Eucharistische Jaar (voorlopige versie)
(25 december 2004)
voor bepaalde vieringen en uitingen van devotie voor de H. Eucharistie. Hier volgt een excerpt:

Een volle aflaat, onder de gebruikelijke voorwaarden (het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening, het ontvangen van de H. Communie, het gebed ter intentie van de Paus en tot het volledig afzweren en gehecht zijn aan de zonde), wordt verleend aan het gelovige volk en aan iedere gelovige individueel iedere keer wanneer zij actief en devoot deelnemen in een sacramentele functie of devotionele oefening ter ere van het Heilig Sacrament, plechtig uitgesteld en bewaard in het tabernakel.
Een volle aflaat wordt ook verleend, onder de hiervoor genoemde voorwaarden, aan priesters, leden van Instituten van het Gewijde Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven en aan andere gelovigen die volgens kerkelijk recht gehouden zijn om de Liturgische Getijden te bidden, zowel als voor hen die gebruikelijk de Goddelijk Officie bidden uit devotie, iedere keer wanneer zij bidden - aan het einde van de dag, in gemeenschap of alleen - de Vespers en de Lezingendienst ten overstaan van de Heer, aanwezig in het Tabernakel.
Gelovigen die door ziekte of een wettige reden verhinderd zijn om het Heilig Sacrament van de Eucharistie te bezoeken in een kerk of gebedsruimte, kunnen de volle aflaat ontvangen in hun huis, of waar ze ook mogen zijn in verband met hun verhindering, als zij, met de goede intentie de drie genoemde voorwaarden voldoen zo spoedig als mogelijk is, wanneer zij op een geestelijke manier een bezoek brengen en in hun hart dit wensen en daarbij het "Onze Vader" en de Geloofsbelijdenis bidden, daaraan toevoegend de aanroeping van Jezus in het Sacrament.
Wanneer zij ook daartoe niet in staat zijn, dan ontvangen ze de volle aflaat wanneer zij zich vanuit een innerlijk verlangen verenigen met diegenen die hetgeen doen dat hierin beschreven staat, en hun ziekte en ongemakken van hun leven opofferen aan de Barmhartige God.

Het Apostolische Penitentiarie
Miraculorum maximum
Volle aflaat gedurende het Eucharistische Jaar (voorlopige versie)
(25 december 2004)
vraagt aan de priesters, met name de pastoors, om de gelovigen te informeren op de meest toegankelijke manier van de hiervoor genoemde mogelijkheden, voorbereidingen te treffen om genereus en in een ontvankelijke geest biecht te horen en de gelovigen voor te gaan in het plechtig bidden van de gebeden tot Jezus in het Sacrament. De gelovigen worden eveneens opgeroepen om openlijk te getuigen van het geloof en de verering van het Heilig Sacrament zoals dat gedaan kan worden in deelname aan de Sacramentsprocessies, de Aanbidding, de Eucharistie en de geestelijke communie.

Publicatiedatum: 14 januari 2005
Laatst bewerkt: 21 december 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test