• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Afsluiting van de bisschoppensynode: evangelisatie is zaak voor de hele Kerk

Op zondag 28 oktober vond de afsluiting plaats van de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie en de overdracht van het geloof. Op verschillende momenten sprak Benedictus XVI over de betekenis van deze synode.

Sacramenten en heiligheid

De sluiting van de synode vond plaats tijdens een eucharistieviering waarin Paus Benedictus XVI de hoofdcelebrant was. In zijn Paus Benedictus XVI - Homilie
Bij de afsluiting van de Synode over de Nieuwe Evangelisatie
Vaticaanse Basiliek
(28 oktober 2012)
belichtte hij drie aspecten van de nieuwe evangelisatie. De Paus beklemtoonde het belang van een goede voorbereiding op het ontvangen van de drie Initiatiesacramenten, Doop, Vormsel en Eucharistie (in deze volgorde red.). Hij wees in dit verband ook op het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, het Sacrament van Gods barmhartigheid. In dit Sacrament komt de gelovige in contact met Gods oproep tot heiligheid. In feite zijn de heiligen de echte bewerkers van de nieuwe evangelisatie, gaf de Paus aan, omdat zij een voor ieder begrijpelijke taal spreken door het voorbeeld van hun leven en hun goede werken.

Evangelisatie en missie

De nieuwe evangelisatie is nauw verbonden met de missie. Het is de taak van de Kerk om het evangelie aan iedereen te verkondigen, ook aan hen die Christus nog niet kennen. Er zijn nog verschillende gebieden in de wereld waar de inwoners nog wachten op de eerste verkondiging van het Evangelie. We moeten de Heilige Geest vragen een nieuw missionair elan in de Kerk op te wekken. Deze missionaire opdracht komt vooral toe aan pastoraal werk(st)ers en leken, aldus Benedictus XVI.

Ten derde wees de Paus op de evangelisatie, vooral in de meest geseculariseerde landen, van gedoopten die niet in overeenstemming met hun doopsel leven. De Kerk wil hen opnieuw Christus doen leren kennen en de vreugde van het geloof laten herontdekken. Naast traditionele en waardevolle methoden, zoekt de Kerk naar nieuwe wegen om hen te bereiken.

Het Evangelie verkondigen in geseculariseerde samenlevingen

Ook bij het wekelijks angelusgebed op zondagmiddag 28 oktober stond de Paus stil bij de synode. De opening van het Jaar van het Geloof viel samen met de vijftigste verjaardag van de start van Vaticanum II. Terugkijkend op de pontificaten van Johannes XXIII en Paulus VI realiseerde de Paus zich dat de nieuwe evangelisatie geen recente uitvinding was, maar een gebeuren dat al begon in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen het duidelijk werd dat zelfs landen met een oude christelijke traditie missieland geworden waren. Zo ontstond de noodzaak om het evangelie in geseculariseerde samenlevingen te verkondigen. Dit gebeurde in het besef dat enerzijds Jezus Christus altijd nieuw is en anderzijds dat Zijn boodschap op passende wijze overgedragen moet worden in veranderende sociale en culturele omstandigheden.

Wijzigingen in de organisatie van de curie

Om tegemoet te komen aan de veranderde maatschappelijke situatie voerde Benedictus XVI ook enige wijzigingen in de organisatie van de curie door. Bij de laatste zitting van de synode maakte hij bekend dat de zorg voor de catechese overgaat van de Congregatie voor de Clerus naar de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. De zorg voor de seminaries gaat van de Congregatie voor de Katholieke Vorming (Seminaries en de Studie-instituten) naar de Congregatie voor de Clerus. Tegelijkertijd kondigde hij een consistorie (vergadering van de Paus met het college van kardinalen) aan voor de maand november. Daar zal hij een zestal kardinalen benoemen die afkomstig zijn uit verschillende werelddelen. Op deze manier brengt hij de universaliteit van de Kerk tot uitdrukking en sluit hij door dit consistorie aan bij de thematiek van de synode: nieuwe evangelisatie en de overdracht van het geloof wereldwijd.

Bron: Vatican Information Service 27-10-2012, 28-10-2012/jaarvanhetgeloof.nl 06-11-2012

Publicatiedatum: 28 oktober 2012
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test