• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aanpassing van Boek 6 van de Codex aangekondigd

Bij het publiceren van enkele documenten van Joseph Kardinaal Ratzinger is door het Vaticaan tevens bekend gemaakt dat, na ruim twee jaar van voorbereiding, concepten voor aanpassing van het 6e Boek van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
voorgelegd worden aan een speciale commissie. Na hun beoordeling worden ze voorgelegd aan de Paus om uitgevaardigd te worden.

Daar aan aansluitend het volgende bericht.

Hilversum (Van onze redactie) 2 december 2010 - In een artikel op de website van de Heilige Stoel zijn passages uit enkele documenten gepubliceerd waaruit moet blijken dat kardinaal Joseph Ratzinger (nu: paus Benedictus XVI) geenszins een passieve houding aannam ten opzichte van Seksueel misbruik in de Kerk, zoals sommige critici hem verwijten.

Procedures vereenvoudigen
Onder de documenten is een brief uit 1988 waarin kardinaal Ratzinger als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer pleit voor een harde opstelling tegen priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan “ernstig en schandalig” gedrag. Ratzinger stelde voor om in het belang van de gelovigen “snellere en vereenvoudigde procedures” jegens deze geestelijken toe te passen.

Voorstel niet aangenomen
Ratzingers voorstel werd niet aangenomen. Hem werd onder meer tegengeworpen dat een strengere procedure het voor priesters moeilijker zou maken zich tegen valse beschuldigingen te verdedigen.

Uniek document
Het artikel waarin Ratzinger als hardliner naar voren komt, is geschreven door de Spaanse bisschop Juan Ignacio Arrieta, de tweede man van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten. Mgr. Arrieta schrijft dat de raad sinds 2007 werkt aan een herziening van het canoniek strafrecht. In het daarvoor benodigde onderzoek kwam de brief van Ratzinger naar boven, daterend van februari 1988. “Een belangrijk en uniek document”, aldus Arrieta.

Procedures strafproces te ingewikkeld
De brief is gericht aan kardinaal José Rosalío Castillo Lara, hoofd van de toenmalige Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten. Aan hem schrijft Ratzinger dat diocesane bisschoppen en religieuze oversten soms geen strafproces willen voeren tegen priesters die zwaar over de schreef zijn gegaan. Zij zouden de vereiste juridische procedures te complex vinden. Ratzinger heeft het niet specifiek over seksueel misbruik, maar volgens Arrieta wordt dat wel geïmpliceerd.

Dispensaties
De reden dat kardinaal Ratzinger de brief schreef is deze. Als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was hij bevoegd in naam van de paus dispensaties te verlenen aan priesters die ontslagen wilden worden van hun clericale geloften. Deze dispensatie, schrijft Ratzinger, moet beschouwd worden als een “moederlijk gebaar van genade”. Echter, bij het afhandelen van deze dispensatieverzoeken ging het soms ook om priesters die zich ernstig hadden misdragen. Zij verdienen geenszins kerkelijke clementie, aldus Ratzinger, maar moeten kerkrechtelijk vervolgd worden.

Belang van de gelovigen
Ratzinger: “Deze bepalingen (in de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
) moeten in sommige gevallen, naar het oordeel van dit Dicasterium (de geloofscongregatie), in het belang van de gelovigen, voorrang hebben boven het verzoek om dispensatie van priesterlijke plichten, die naar haar aard een ‘genade’ voor de verzoekende partij is. Echter, met het oog op de complexiteit van het door de Codex vereiste strafproces in deze omstandigheden, ervaren sommige Ordinarii het waarschijnlijk als erg lastig om een dergelijk strafproces te voeren.”

Decentralisering
Kardinaal Castillo Lara antwoordde op 10 maart 1988 dat bisschoppen niet mogen afzien van een strafproces als een priester beschuldigd wordt van een ernstig vergrijp. Volgens de theologische visie van het Tweede Vaticaans Concilie is de bisschop of de religieuze overste op de eerste plaats voor de vervolging verantwoordelijk en niet het centrale leergezag. Bovendien is de complexiteit van de procedure bedoeld om de beschuldigde priester de kans te geven zich te verdedigen.

Publicatiedatum: 2 december 2010
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test