• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De waardigheid en het apostolaat van degenen, die lijden

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 25 april heeft paus Johannes Paulus II zijn catechese cyclus over de Geloofsbelijdenis, deel 4 "De Kerk" voortgezet. Titel van zijn negentigste catechese in deze reeks: "H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
De waardigheid en het apostolaat van degenen, die lijden
90e catechese Over de Geloofsbelijdenis, deel 4 De Kerk
(27 april 1994)
". (Een dag later zou de paus dit lijden aan den lijve ondervinden toen hij zijn dijbeen brak). Vooraf werd gelezen uit de tweede Brief van Paulus aan de Korintiërs hoofdstuk 4, de verzen 16 18.

De samenvatting van de catechese:

Het lijden is altijd het grote raadsel van het menselijke bestaan geweest. Maar in het lijden en de dood van Jezus heeft het nieuw perspectief gekregen. Dank zij Hem, "die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd" (Ef. 5, 2), is het mogelijk om door het lijden te groeien in de gave van zichzelf en de hoogste graad van liefde te bereiken. Allen die lijden en onderdrukt worden, delen op een speciale manier in het lijden van Christus en werken zo mee aan het verlossingswerk van Christus. Jezus erkende in zijn offer de weg die de Vader had bepaald voor de redding van de mensheid en Hij heeft deze weg gevolgd. Hij heeft zijn leerlingen erop gewezen dat ook zij deelgenoot zouden worden aan dit offer. Maar het lijden van Christus is gericht op de verrijzenis. Zo zijn dus ook de mensen verenigd met het mysterie van het kruis om te delen in het mysterie van de verrijzenis. Daarom aarzelt Jezus niet om diegenen zalig te verklaren, die lijden Vgl. Mt. 5, 4.11-12 .

Het aardse leven is niet beperkt tot de tijd van het verblijf hier op aarde, maar is gericht op de volmaakte heerlijkheid en volheid van leven in het hiernamaals. Degenen die lijden ervaren reeds nu in dit leven een vreugde die menselijkerwijs niet is te verklaren. De hemel begint hierop aarde. Het is een fundamenteel beginsel van het christelijke geloof dat het lijden vruchtbaar is en dat dus allen die lijden geroepen zijn om zich te verenigen met het redding brengend offer van Christus. Zo wordt het lijden offergave. Zo kunnen zij, die gebukt gaan onder moreel lijden, in Christus de kracht vinden om zich in gehoorzaamheid over te geven aan de wil van de Vader. Zo kan ook vanuit hun hart het gebed opkomen van Getsemané: "Niet wat Ik, maar wat Gij wilt" (Mc. 14, 36).

De apostel Paulus had een sterk bewustzijn van de deelname aan het lijden van Christus en van de bijdrage die Hij op deze manier kon leveren aan het welzijn van de christelijke gemeenschap. Zo kon hij zeggen, dat hij in zijn lijden aanvulde wat nog ontbrak aan de beproevingen van Christus ten bate van zijn lichaam dat de Kerk is Vgl. Kol. 1, 24 .

Het Evangelie van het lijden heeft te allen tijde een heilbrengende waarde gekend. Immers "in alle eeuwen en generaties blijkt dat in het lijden een bijzondere kracht verborgen ligt, die de mens innerlijk met Christus verenigt, een bijzondere genade dus" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 26. Het is zeker niet gemakkelijk om in het lijden de authentieke goddelijke liefde te ontdekken, maar het geloof doet ons dit geheim aanvaarden en schenkt aan de ziel van degene die lijdt, vrede en vreugde. Wie zich verenigt met de offergave van Christus voelt ook gedreven om anderen die lijden, bij te staan.

Christus is hiervan het model bij uitstek. Hij heeft het gebod van de wederzijdse liefde gegeven dat medelijden en wederzijdse hulp inhoudt. Hij heeft zijn aanwezigheid geopenbaard in allen die in nood verkeren en bedroefd zijn. Hij zei: "Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan" (Mt. 25, 35-40). Het lijden dat is bestemd om hen te heiligen die lijden, is ook bestemd om hen te heiligen die aan de lijdenden hulp en troost schenken. Zij zijn altijd in het hart van het geheim van het reddingbrengende kruis.

Bij de begroeting van de Rome pelgrims sprak de Paus in het Nederlands:

"Ik groet alle pelgrims uit Nederland. In het mysterie van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus heeft God aan iedere mens nieuw leven gegeven. Moge ieder van u de vernieuwende kracht van het geloof ervaren. Van harte verleen ik u allen de Apostolische Zegen"

Bron: Katholiek Nieuwsblad - samenvatting: Sef Adams

Zie ook dossier van deze catechesereeks: Geloofsbelijdenis (Catecheses door Paus Johannes Paulus II)

Publicatiedatum: 27 april 1994
Laatst bewerkt: 23 oktober 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test