• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Litanie van Loreto

Met schrijven Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Lauretanae Almae Domus
Decreet over de opneming van de viering van de Heilige Maagd Maria van Loreto in de Romeinse Kalender
(7 oktober 2019)
van 7 oktober 2019 werd de vrije gedachtenis van "Heilige Maagd Maria van Loreto" op 10 december vastgelegd.


Laatste wijziging: 11 mei 2021

Inleiding

 • Kyrie eleison - Heer, ontferm U over ons.
 • Christe eleison - Christus, ontferm U over ons.
 • Kyrie eleison - Heer, ontferm U over ons.
 • Christe audi nos. Christe exaudi nos. - Christus, aanhoor ons. - Christus, verhoor ons.
 • Pater de caelis Deus, miserere nobis. - God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
 • Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis - God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
 • Spiritus Sancte Deus, miserere nobis - God, heilige Geest, ontferm U over ons.
 • Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis - Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Aanroepingen van Maria

Inleidende aanroepingen

Latijn Vertaling Herkomst / Achtergrond
Sancta Maria Heilige Maria, bid voor ons.  
Sancta Dei Genitrix Heilige Moeder van God, bid voor ons.  
Sancta Virgo virginum Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.  
Mater Christi Moeder van Christus, bid voor ons.  
Mater Ecclesiae Moeder van de Kerk, bid voor ons.  {in 1964 toegevoegd door Paus Paulus VI}
Mater misericordiae Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.  {Deze titel komt ook voor in de Hymne "Salve Regina". In 2000 toegevoegd door Paus Johannes Paulus II en geplaatst ná "Allerreinste Moeder, bid voor ons" en 2020 door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over de aanroepingen Mater Misericordiae, Mater Spei en Solacium Migrantium die in de Litanie van Loreto ingevoegd worden
(20 juni 2020)
en naar hier verplaatst}
Mater divinae gratiae Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.  
Mater spei Moeder van hoop, bid voor ons.  {in 2020 toegevoegd Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over de aanroepingen Mater Misericordiae, Mater Spei en Solacium Migrantium die in de Litanie van Loreto ingevoegd worden
(20 juni 2020)
Mater purissima Allerreinste Moeder, bid voor ons.  
  Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.  {in 2000 toegevoegd door Paus Johannes Paulus II en Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over de aanroepingen Mater Misericordiae, Mater Spei en Solacium Migrantium die in de Litanie van Loreto ingevoegd worden
(20 juni 2020)
en verplaatst ná "Moeder van de Kerk, bid voor ons"}
Mater castissima Zeer kuise Moeder, bid voor ons.  
Mater inviolata Maagdelijke Moeder, bid voor ons.  
Mater intemerata Onbevlekte Moeder, bid voor ons.  
Mater amabilis Beminnelijke Moeder, bid voor ons.  
Mater admirabilis Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.  
Mater boni consilii Moeder van goede raad, bid voor ons.  {in 22-04-1903 toegevoegd door Paus Leo XIII}
Mater pulchrae dilectionis  
Mater Creatoris Moeder van de Schepper, bid voor ons.  
Mater Salvatoris Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.  

Aanroepingen als Maagd

 • Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
 • Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
 • Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
 • Machtige Maagd, bid voor ons.
 • Goedertieren Maagd, bid voor ons.
 • Getrouwe Maagd, bid voor ons.

Aanroepingen in beelden

 • Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
 • Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
 • Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
 • Geestelijk vat, bid voor ons.
 • Eerwaardig vat, bid voor ons.
 • Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
 • Mystieke roos, bid voor ons.
 • Toren van David, bid voor ons.
 • Ivoren toren, bid voor ons.
 • Gouden huis, bid voor ons.
 • Ark van het verbond, bid voor ons.
 • Deur van de hemel, bid voor ons.
 • Morgenster, bid voor ons.

Aanroepingen als middelares

Aanroepingen als Koningin

 • Koningin van de engelen, bid voor ons.
 • Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
 • Koningin van de profeten, bid voor ons.
 • Koningin van de apostelen, bid voor ons.
 • Koningin van de martelaren, bid voor ons.
 • Koningin van de belijders, bid voor ons.
 • Koningin van de maagden, bid voor ons.
 • Koningin van alle heiligen, bid voor ons. {in toegevoegd door Paus Pius VII}
 • Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons. {in 1846 door Paus Pius IX toegestaan aan de Bisschop van Mechelen en op 24-12-1883 Paus Leo XIII - Apostolische Breve
  Salutaris Ille
  Toevoeging van de aanroeping: Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons aan de Litanie van Loreto.
  (24 december 1883)
  door Paus Leo XIII}
 • Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons. {in 1951 toegevoegd door Paus Pius XII}
 • Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons. {in 1675 toegevoegd door Paus Alexander VII voor de Broederschap van de Rozenkrans en door Paus Leo XIII op 24-12-1883 voorgeschreven voor de gehele Kerk}
 • Koningin van het gezin, bid voor ons. {in 31-12-1995 toegevoegd door Paus Johannes Paulus II}
 • Koningin van de vrede, bid voor ons. {decreet Congregatie Buitengewone kerkelijke aangelegenheden
  Decreet waarbij Ordinarii toegestaan wordt lokaal de aanroeping Regina Pacis, ora pro nobis toe te voegen aan de Litanie van Loreto (16 november 1915)
  en bij Paus Benedictus XV - Brief
  Il 27 aprile 1915
  Aan Pietro Kard. Gasparri, Staatssecretaris, zodat Bisschoppen van de gehele wereld aan de litanie van Loreto toe te voegen de titel Koningin van de Vrede, bid voor ons (5 mei 1917)
  voor de gehele wereld toegevoegd door Paus Benedictus XV}

Lam Gods

 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Responsorie en gebed

 • Bid voor ons, Moeder van God,
 • opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 • Laat ons bidden
 • Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.
 • Amen.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test