• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Caritas in Veritate, Encycliek van Paus Benedictus XVI

De derde Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
van Paus Benedictus XVI gaat met name over de Sociale leer.


Laatste wijziging: 18 juni 2015

Voor de volledige tekst van de Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)

Belangrijkste documenten waar Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
naar verwijst

Paus Benedictus XVI naar aanleiding van zijn Encycliek

Ontmoetingen, bijeenkomsten etc. in Nederland over de Encycliek

Enkele samenvattingen, analyses e.d. uit binnen- en vooral buitenland

Voorstelling door de persdienst van de Belgische Bisschoppenconferentie

BRUSSEL (KerkNet/IPID) - De derde encycliek (Pauselijke brief voor de wereld) van Paus Benedictus XVI over sociale aangelegenheden heeft lang op zich laten wachten. De hoofdreden is de financiële crisis van het najaar 2008 die ervoor gezorgd heeft dat de encycliek moest ‘herschreven’ worden in het licht van de actualiteit. Vele voorgaande encyclieken over de sociale leer reageren trouwens ook op de maatschappelijke context. Leo XIII publiceerde ‘Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
’ (de eerste sociale encycliek) in 1891 als een kerkelijk antwoord op de arbeiderskwestie. ‘H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
’ van Paulus VI in 1967 was een reactie op het postkoloniale tijdperk. En Paus Joannes Paulus II schreef met ‘H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Centesimus Annus
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(1 mei 1991)
’ in 1991, precies een eeuw na ‘Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
’, zijn sociale visie op de wereld na de Koude Oorlog.
Ook ‘Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
’ verschijnt op een weloverwogen moment. De financieel-economische crisis sleept al enige tijd aan en een eerste balans kan dus opgemaakt worden. Het document verschijnt niet toevallig aan de vooravond van de G8-top in Italië, waarbij VS-president Barack Obama een bezoek brengt aan de Paus.

Caritas
Het getuigt van een gedurfd risico om het concept van ‘caritas’ ((naasten)liefde) te gebruiken in de context van wereldwijde economische en politieke vraagstukken. Vaak heeft caritas immers alleen betrekking op het persoonlijke leven. Benedictus XVI wil komaf maken met de reductie van caritas tot ‘sentimentaliteit’ (3) als zou dit irrelevant zijn voor maatschappelijke problemen. Integendeel, caritas heeft ook een rol in ‘macrorelaties’ die sociaal, politiek en economisch van aard zijn (2). ‘Caritas in waarheid’ wordt dan ook beschreven als het centrale principe van de sociale leer, dat praktisch gestalte krijgt in de criteria van rechtvaardigheid enerzijds en het algemeen welzijn anderzijds (6-7). Wat betreft de verhouding tussen caritas en rechtvaardigheid, stelt de Paus dat beide onafscheidelijk zijn (6): “Caritas vereist rechtvaardigheid”. Tegelijkertijd overstijgt caritas de rechtvaardigheid: een samenleving waarin enkel de rechten en de plichten vervuld zijn mist iets, omdat er ook nood is aan barmhartigheid, gratuïteit en eenheid. Belangrijk voor mensen die zich inzetten voor een betere wereld is de stelling dat “Caritas theologische en heilswaarde geeft aan elke inzet voor rechtvaardigheid in de wereld” (6). Ook het idee van algemeen welzijn is de katholieke sociale leer niet vreemd. Paus Johannes XXIII verwees al naar de sociale voorwaarden die nodig zijn om een volmaakter leven voor iedere persoon te verwezenlijken. (‘H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
) Het uitgangspunt is hier dat het welzijn van individuele mensen samenhangt met het welzijn van de hele gemeenschap. En door de globalisering is dit algemeen welzijn globaal geworden: het lot van een land of volk hangt onvermijdelijk af van het lot van de rest van de wereld. Op die manier beschrijft de inzet voor dit algemene welzijn het institutionele of politieke karakter van de caritas (7). Zo weerspiegelen de criteria van rechtvaardigheid en algemeen welzijn de katholieke visie op de mens weer die enerzijds individu is (en dus rechten heeft), en anderzijds zijn/haar identiteit ontleent aan de gemeenschap, de mensheid (53). De kern van de encycliek gaat bijgevolg over wat het betekent volwaardig mens te zijn.

Integrale menselijke ontwikkeling
De integrale menselijke ontwikkeling werd als de ontwikkeling van elke mens en van de gehele mens voor het eerst in de encycliek ‘H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
’ door Paulus VI in de sociale leer ingevoerd, een encycliek die door Benedictus XVI “de Rerum novarum van het huidige tijdperk genoemd” wordt (8). In lijn met zijn voorganger stelt de Paus dat deze ontwikkeling verder moet gaan dan enkel materiële welvaart (11 & 34). Doorheen de encycliek wijst hij er bovendien op – en dit verband is nieuw – hoe deze visie betrekking heeft op de ontwikkeling van de mens van conceptie tot het levenseinde (15, 28, 51 & 74). Cruciaal doorheen zijn interpretatie is verder het belang van menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid in het tot stand brengen van deze ontwikkeling. Hij spreekt onder andere over de nood aan economische integratie van alle landen zodat zij kunnen deelnemen aan de globale economie (21, 37 & 67), de nood aan onderwijs (21 & 61), een bepaalde vorm van ontwikkelingswerk waarbij de betrokkenen zelf actief projecten uitvoeren en uitdenken (27, 43, 47 & 58), het belang van de burgermaatschappij waar hij veel belang aan hecht (24, 38 & 41) en de emancipatie van de volkeren (35).

Aangezien de globalisering een enorme impact heeft op deze integrale ontwikkeling, getuige daarvan de economische en de financiële crisis, analyseert de Paus enkele negatieve aspecten zonder het gehele proces te veroordelen. In de lijn van zijn idee over de rol van de caritas in het publieke leven pleit hij voor een nauwere band tussen economie en moraliteit (45). Louter technologische oplossingen zullen niet volstaan (23 & 69). Zo wijst hij erop hoe winst steeds een middel is en geen doel op zichzelf mag zijn (21) en er nood is aan langetermijndenken (32); bekritiseert hij besparingen in de sociale zekerheid onder internationale druk (25); pleit hij voor sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (40); veroordeelt hij louter speculatieve financiële transacties (40 & 65); wijst hij op de positieve effecten van microfinanciering (65) alsook de macht van de consumenten (66); roept hij op tot internationale instituties (58 & 67 ) om problemen zoals de voedselcrisis te bestrijden (27) waaruit de noodzakelijke band tussen economie en politiek blijkt (36). Bijgevolg is de economische crisis ook een morele crisis omdat de ‘instrumenten’ (36 & 65) door individuen misbruikt worden en dus hun geweten moeten volgen en hun verantwoordelijkheid moeten opnemen (36 & 68). Waarden als rechtvaardigheid moeten in het economische proces opgenomen worden (37) en niet enkel nadien toegepast. Ook bespreekt hij mogelijke culturele gevaren zoals een eclecticisme en relativisme enerzijds (26), en fundamentalisme anderzijds (29). Ten slotte kan ook de aandacht voor de ecologische gevolgen niet onvermeld blijven (27) waarbij Benedictus pleit voor een “verantwoord rentmeesterschap” (48).

Subsidiariteit en solidariteit
Subsidiariteit en solidariteit zijn twee van de belangrijke principes om de globalisering het hoofd te bieden. Subsidiariteit, het principe dat wat door lagere instanties gedaan kan worden door lagere instanties gedaan moet worden, is belangrijk om de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid te verdedigen (57). Op die manier wordt de veelbenadrukte participatie nogmaals bevestigd. En solidariteit verwijst naar de nood aan caritas in deze omstandigheden. Wat betreft de rol van de Kerk zelf vermeldt de encycliek geregeld de publieke rol van religie in het algemeen en van de Kerk in het bijzonder (11, 51 & 56). Weliswaar blijven de concrete betekenis van zijn spreken voor de kerkgemeenschap en haar organisaties onaangeroerd.
De globalisering heeft er dan misschien wel voor gezorgd heeft dat we ‘buren’ zijn, maar ‘broers’ zijn we nog lang niet (19). Via ‘caritas in waarheid’ hoopt de Paus dat broederlijkheid (19 & 34) en solidariteit (27, 35, 36 & 42) versterkt worden, waardoor de mensheid die vanuit gelovig standpunt principieel al een mensenfamilie is, dat ook feitelijk zou worden.

Analyse en samenvatting van de Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)

(vertaling vanuit het Duits van ondedrstaande samenvatting, door het Vaticaan gepubliceerd, is in ontwikkeling (stand: 07-07-2009 13:00)) De nummering in de noten/linken in het vertaalde gedeelte naar deze Encycliek werken op het moment nog niet goed. De overige links wel.


"De liefde in waarheid, waarvan Jezus Christus zich tot getuige heeft gemaakt door Zijn aardse leven en vooral door Zijn dood en Zijn verrijzenis, is de belangrijkste reden voor de werkelijke ontwikkelingen van ieder mens en van de mensheid." Zo begint de Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
, een rondschrijven dat aan de Katholieke wereld is gericht en aan alle mensen van goede wil.

Inleiding

In de Inleiding herinnert de Paus eraan, dat de liefde de ware leermeester is van de sociale leer van de Kerk. Aan de andere kant moet zij vanwege het gevaar, dat zij uit de ethische praktijk van het dagelijks leven uitgesloten en verkeerd begrepen kan worden, met de waarheid samen bekeken worden. Hij waarschuwt: "Een christendom van de liefde zonder waarheid kan gemakkelijk met een voorraad aan goede dingen voor het maatschappelijk leven nuttig zijn, maar ook met onbelangrijke gevoelens verwisseld worden." Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 1-4.

Ontwikkeling heeft waarheid nodig. Zonder deze, aldus de Paus, wordt het sociale handelen een spel van private interesse en de logica van de macht, met vernietigende gevolgen voor de maatschappij. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 5. 5.

Benedictus richt zich op twee criteria ter oriëntering voor het morele handelen, die voorkomen uit het principe "Caritas in veritate", namelijk de gerechtigheid en het welzijn. Iedere Christen is tot liefde, ook via een institutionele weg geroepen, dat invloed heeft op het leven van de mensen en het sociale leven. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 6-7. 6-7 De Kerk stelt vast, dat ze geen technische oplossingen aan kan bieden, maar een "missie in waarheid" te vervullen heeft voor de maatschappij naar de maat der mensen, zijn waardigheid en zijn roeping. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 8-9. 8-9

Hoofdstuk 1 - De boodschap van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)

Het eerste hoofdstuk van het document is gewijd aan de boodschap van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
van Paus Paulus VI. "Zonder het zicht op het eeuwig leven is de mesnelijke ontwikkeling op deze aarde niet blijvend." Zonder God wordt de onwikkeling genegeerd, "ontmenselijkt" Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 10-12

Paulus VI - zo leest men - benadrukt "de onvervreemdbare rol van het Evangelie bij de opbouw van de maatschappij in relatie tot vrijheid en gerechtigheid. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 13. In de Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
toont Paus Montini de "sterke band tussen de ethiek van het leven en de sociale ethiek." Ook nu maakt de Kerk zich ten volle sterk voor deze verbinding. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 14-15 De Paus verklaart het begrip "roeping" in H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
. "Ontwikkeling is een roeping", want "zij ontstaat uit een transcendente roeping". Hij onderstreept: zij is werkelijk integraal, wanneer zij zich richt op een beroep op iedere mens en alle mensen. "Het christelijk geloof" - zo voegt hij eraan toe - "houdt zich bezig met de ontwikkeling en is niet afhankelijk van privileges of machtsposities, maar alleen op Christus." Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 16-18 De Paus noemt daarbij: de reden van onderontwikkeling is niet primair de materiële ordening. Zij ligt veel meer op het terrein van de wil, in het denken, of nog veel meer "in het ontbreken van de broederlijkheid tussen mensen en volkeren". "De steeds meer globaliserende maatschappij brengt ons naderbij, maar maakt ons daarmee niet tot broeders." Het is dus nodig dat men zich in beweging zet, opdat de economie zich "tot een volwaardige menselijk doel ontwikkelt." Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 19-20

Hoofdstuk 2 - De menselijke ontwikkeling in onze tijd

Im zweiten Kapitel betritt der Papst das volle Leben der menschlichen Entwicklung unserer Zeit.

Die ausschließliche Zielsetzung des Profits „ohne das Gemeinwohl als letztes Ziel – so seine Beobachtung – riskiert, den Reichtum zu zerstören und Armut zu schaffen“. Er zählt einige Verdrehungen der Entwicklung auf: Eine hauptsächlich spekulative Finanzaktivität, ausschließlich provozierte und dann schlecht gemanagte Migrationsströme, sowie die ungeregelte Ausbeutung der Erdressourcen. Angesichts solcher unter einander verbundenen Probleme appelliert der Papst an eine „neue humanistische Synthese“ . Die Krise „verpflichtet uns, unseren Weg neu zu planen“ (21)

Die Entwicklung – so konstatiert der Papst – ist heute polyzentrisch.
In absoluten Zahlen wächst der Welt-Reichtum, aber die Unterschiede mehren sich und es entsteht eine neue Armut. Korruption und ihre Verurteilung gibt es in reichen und armen Ländern.; machmal respektieren große transnationale Unternehmen die Rechte der Arbeiter nicht. Andererseits werden „internationale Hilfen oft verantwortungslos durch Geber und Empfänger von ihren Zielen entfremdet. Der Papst klagt an: Gleichzeitig „gibt es von Seiten reicher Länder exzessive Formen des Wissensschutzes, aufgrund eines zu strengen Rechtes des geistigen Eigentums – besondern auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. (22)

Nach dem Fall der Blöcke hatte Papst Johannes Paul II. „globale Neuplanung der Entwicklung“ gefordert. Diese sei „aber nur teilweise gemacht worden“.

Es gebe heute eine „erneuerte Bewertung“ der Rolle „der öffentlichen Macht des Staates“. Es sei eine Teilnahme der Zivilgesellschaft an der nationalen und internationalen Politik gewünscht. Dann richtet er seine Aufmerksamkeit darauf, dass die Produktion von niederwertigen Gütern durch die reichen Länder verlegt werde. Er mahnt: „Diese Prozesse haben dazu beigetragen, dass die sozialen Sicherheitsnetze verringert mit großen Gefahren für die Arbeiterrechte verringert wurden.“ Dazu wird angefügt: „Die Reduktion der sozialen Ausgaben, die oft von den internationalen Geldinstututen versprochen worden waren, machen die Bürger ohnmächtig angesichts von alten und neuen Risiken.“ Es ist auch festzustellen, dass die „Regierungen aus ökonomischer Nützlichkeit oft die gewerkschaftlichen Rechte einschränken“ Er erinnert daher die Regierenden, dass „das erste zu schützende und zu hoch zu schätzende Kapital der Mensch ist, die Person in ihrer ganzen Integrität.“ (23-25)

Auf kultureller Ebene – so fährt er fort – eröffnen die Möglichkeit der Interaktion neue Perspektiven für den Dialog, aber hier liegt eine doppelte Gefahr. Zunächst ein kultureller Eklektizismus, in dem die Kulturen „im Wesentlichen als gleichwertig betrachtet werden“ Die entgegenstehende Gefahr ist die „kulturelle Verflachung“, die „Vereinheitlichung der Lebensstile“ (26) So wendet er sich dem Skandal der Armut zu. Der Papst klagt an, dass ein „Plan wirtschaftlicher Institutionen besteht, der in der Lage ist, sich dieser Notlage zu stellen. Er wünscht die Suche nach „neuen Frontlinien“ in den landwirtschaftlichen Produktionstechnikenund eine gerechte Agrar-Reform in den Entwicklungsländern.“ (27)

Papst Benedikt unterstreicht, dass der Respekt vor dem Leben auf keine Weise getrennt werden kann von der Entwicklung der Völker. Er macht darauf aufmerksam, dass in einigen Teilen der Welt Geburtenkontollen praktiziert werden, die dahin führen, dass „die Abtreibung zur Verpflichtung wird“. In den entwickelten Ländern eine „Antigeburtsmentalität verbreitet, die man oft auch als kulturellen Fortschritt auf andere Staaten übertragen möchte“. Er fährt fort: „Es besteht der begründete Verdacht, dass die Entwicklungshilfe manchmal verbunden wird mit einer Gesundheitspolitik, die tatsächlich die Pflicht zur Geburtenkontrolle einschließt.“ Sorge erregen auch die „Gesetzgebungen, die Euthanasie vorsehen.“ „Wenn sich eine Gesellschaft sich auf eine Leugnung und die Unterdrückung des Lebens zu bewegt – so seine Warnung – landet sie dabei, keine „Motivationen und Energien“ zu finden „um sich im Dienst des wahren Guten des Menschen einzusetzen“. (28)

Ein anderer Aspekt, der mit der Entwicklung zusammenhängt ist das Recht auf religiöse Freiheit. Der Papst schreibt: „Gewalt bremst echte Entwicklung“. Das gilt besonders für „den Terrorismus auf fundamentalistischem Hintergrund“. Gleichzeitig „steht der von vielen Ländern geförderte Atheismus im Gegensatz zu den Notwendigkeiten der Entwicklung der Völker, indem er ihnen die geistlichen und humanen Ressourcen entzieht.“ (29) Er fährt fort: der Entwicklung dient die Interaktion verschiedener Ebenen des Wissens, die von der Liebe harmonisiert werden. (30-31)

Der Papst wünscht daher, dass die aktuellen wirtschaftlichen Entscheidungen weiterhin „als Priorität das Ziel haben, den Zugang zur Arbeit für alle zu verfolgen.“ Benedikt warnt vor einer Wirtschaft der schneller und manchmal überschneller Ziele, die auf eine „Senkung des Niveaus der Arbeiterrechte hinauslaufen“, um dem Land „größere internationale Wettbewerbsbedingungen“ zu verschaffen. Daher ermahnt er zu einer Korrektur der Mißfunktion des Entwicklungsmodells, wie es heute auch vom „Stand der wirtschaftlichen Gesundheit des Planeten gefordert ist.“ Und über die Globalisation fügt er an: „Ohne die Führung durch Liebe in Wahrheit, kann diese planetare Herausforderung dazu beitragen, bis jetzt unbekannte Schäden und neue Spaltungen hervorzurufen.“ Es ist daher „ein neues und kreatives Engagement“ notwendig. (32-33)

Hoofdstuk 3 - Broederschap, economische ontwikkeling en burgerlijke gemeenschap

Brüderlichkeit, wirtschaftliche Entwicklung und zivile Gesellschaft ist das Thema des dritten Kapitels der Enzyklika. Es wird eröffnet von einem Lob für die Erfahrung des Geschenkes. Es werde oft nicht erkannt „aufgrund einer nur auf Produktion und Nutzen ausgerichteten Sicht der Existenz. Eine Überzeugung von der Unabhängigkeit der Wirtschaft von moralischen Einflüssen – so der Papst – hat den Menschen dazu geführt, das wirtschaftliche Instrument sogar in destruktiver Weise zu missbrauchen.“ Entwicklung muss, wenn sie echt menschlich ist „dem Prinzip des Geschenks Platz machen“. (34) Das gilt insbesondere für den Markt. „Ohne interne Formen der Solidarität und gegenseitigem Vertrauen“ so seine Mahnung – kann der Markt seine eigene wirtschaftliche Funktion nicht erfüllen“. Er unterstreicht: „ Der Markt kann nicht nur auf sich selbst zählen“, „ er muss seine moralischen Energien von anderen Subjekten beziehen“. Er darf die Armen nicht als „Last, sondern als Ressource sehen“ Der Markt darf nicht kein Ort der Überwältigung des Schwachen durch den Starken werden“. Er fügt an: Die Marktlogik muss „das Ziel haben, das Gemeinwohl zu verfolgen, für das auch und vor allem die politische Gemeinschaft zuständig ist.“ Der Papst präzisiert: Der Markt ist von Natur aus nichts Negatives. Verantwortlich also ist der Mensch „sein moralisches Gewissen und seine Verantwortung“ Der Papst schließt: die aktuelle Krise zeigt, dass die „traditionellen Prinzipien der Sozialethik“ – Transparenz, Anstand und Verantwortung – „nicht vernachlässigt werden dürfen.“ Er erinnert: die Wirtschaft eliminiert nicht die Rolle der Staaten und braucht „gerechte Gesetze“. Er greift die Enzyklika Centesimus annus auf und weist auf „die Notwendigkeit eines Systems von drei Subjekten hin: Markt, Staat und Zivilgesellschaft. Er ermutigt zu einer „Zivilisation der Wirtschaft“ Nötig sind „wirtschaftliche solidarische Formen“. Markt und Politik brauchen „Personen, die offen sind für das gegenseitige sich Schenken“ (35-39)

Die aktuelle Krise – so seine Anmerkung – braucht auch „tiefgreifende Änderungen für das Unternehmen“. Es darf nicht nur die Interessen der Eigentümer berücksichtigen, sondern muss auch der Ortsgemeinde annehmen. Der Papst bezieht sich auf die Manager, die oft nur „antworten auf die Wünsche der Aktionäre. Er lädt ein, „finanzielle Ressourcen spekulativ einzusetzen“. (40-41)

Das Kapitel schließt mit eine neuen Bewertung des Phänomens der Globalisierung. Sie soll nicht nur gesehen werden als „sozio-ökonomischer Prozess“ „Wir dürfen nicht nur ihre Opfer sein – mahnt er – sondern Protagonsten, indem wir mit Vernunft vorangehen, geführt von Caritas und Wahrheit.“ Für die Globalisation braucht es „personalistische und gemeinschaftliche kulturelle Orientierung, die offen ist für die Transzendenz“ und in der Lage, die Dysfunktionen zu korrigieren“ Es gibt „Die möglichkeit einer großen Neuverteilung der Reichtümer. Aber die „Verbreitung des Wohlstandes darf nicht gebremst werden von „egoistischen und protektionistischen Projekten. (42)

Hoofdstuk 4 - De ontwikkeling van de mensen - rechten en plichten - het milieu

Das vierte Kapitel entwickelt das Thema Entwicklung der Völker, Rechte und Pflichten, Umwelt. Zu bemerken ist „die Forderung des Rechtes auf Überflüssiges“ in den reichen Ländern, während in unterentwickelten Gegenden Speise und Trank fehlen. „Die individuellen Rechte losgelöst von einem Rahmen an Pflichten“ – so sagt der Papst – lassen verrückt werden. Rechte und Pflichten sind gebunden an einen ethischen Rahmen. Wenn sie aber „ihr Fundament nur in den Überlegungen einer Bürgerversammlung haben“, dann können sie „in jedem Moment geändert werden.“ Regierungen und internationale Organisationen dürfen die „Objektivität und Unerlässlichkeit“ von Rechten nicht vergessen (43) In diesem Zusammenhang spricht er von den problematischen Verbindungen mit der demographischen Entwicklung“. Es ist unkorrekt – sagt der Papst – „das Wachstum der Bevölkerung als Hauptgrund für Unterentwicklung anzusehen“. Er betont, dass man die Sexualität nicht reduzieren kann „auf das hedonistische und spielerische Faktum“. Man kann auch die Sexualität mit materialistischen Politiken regulieren, mit einer „Zwangs-Planung der Geburten“. Die „die moralisch verantwortliche Offenheit für das Leben ist ein sozialer und wirtschaftlicher Reichtum „. Die Staaten sind „berufen Politiken zu betreiben, die die Zentralität der Familie fördern. (44)

„Die Wirtschaft – so der Papst – braucht für ihr korrektes Funktionieren Ethik, nicht eine beliebige Ethik, sondern eine Ethik, die den Menschen liebt.“ Die Zentralität der Person muss Leitprinzip sein „in den Maßnahmen für Entwicklung“ der internationalen Zusammenarbeit, die die Nutznießer immer einbeziehen müssen. „Die internationalen Organismen müssten nach der realen Wirksamkeit ihrer bürokratischen Apparate fragen“. Sie seien „oft zu teuer“. Es komme vor, dass Die Armen dazu dienen, teure bürokratische Organisationen am Leben zu erhalten. Daher kommt die Einladung zu einer „vollen Transparenz“ über die erhaltenen Mittel (45-47)

Die letzten Paragraphen des Kapitels sind der Umwelt gewidmet. Für den Gläubigen ist die Natur ein Geschenk Gottes, das man verantwortlich nutzen muss. Auf diesem Hintergrund spricht der Papst dann von den Problemen der Energie. „Die Anhäufung von Ressourcen“ durch Staaten und mächtigen Gruppen ist ein „schweres Hindernis für die Entwicklung der armen Länder“. Die internationale Gemeinschaft muss daher „internationale Wege finden, um die Ausbeutung der nicht erneuerbaren Ressourcen zu zügeln“ „Die technologisch fortgeschrittenen Gesellschaften können und müssen ihren eigenen Energiebedarf verringern“, während gleichzeitig „die Suche nach alternativen Energien“ voranschreiten muss.“

„Nötig ist im Grunde eine wirkliche Änderung der Mentalitäten, die uns zu neuen Lebensstilen bringt.“ Ein Lebensstil, der heute in vielen Teilen der Welt „zu Hedonismus und Konsumismus neigt.“ Das entscheidende Problem ist die „allgemeine moralische Einstellung der Gesellschaft.“ Der Papst sagt „Wenn man das Lebensrecht und das Recht auf einen natürlichen Tod nicht respektiert“, dann endet das „menschliche Gewissen darin, einen Begriff von einer Ökologie des Menschen zu verlieren“ und auch für die Umweltökologie. (48-52)

 

Hoofdstuk 5 - De samenwerking van de menselijke familie

Die Zusammenarbeit der menschlichen Familie ist das Herzstück des fünften Kapitels. In ihm zeigt Benedikt, dass „die Entwicklung der Völker vor allem von der Anerkennung abhängt, dass sie eine einzige Familie ist. Man liest weiter: die christliche Religion kann für die Entwicklung nur dann beitragen, wenn „Gott auch einen Platz im öffentlichen Leben findet.“ Wenn das Recht auf öffentliches Bekenntnis der eigenen Religion geleugnet wird, dann nimmt die „Politik ein unterdrückendes und aggressives Gesicht an.“ Im Laizismus und im Fundamentalismus geht die Möglichkeit eines fruchtbaren Dialogs“ zwischen Vernunft und Glauben verloren. Das ist ein Bruch, der „einen sehr teuren Preis für die menschliche Entwicklung bedeutet“. (53-56)

Der Papst bezieht sich dann auf das Prinzip der Subsidiarität. Es gibt der Person eine Hilfe „durch die Autonomie von Zwischenkörperschaften“. Die Subsidiarität ist „das wirksamste Gegengewicht gegen jede Form von paternalistischem Assistenzialismus“. Sie ist geeignet die Globalisierung zu humanisieren. Internationale Hilfen können „ein Volk manchmal in Abhängigkeit halten“, daher müssen die Subjekte der Zivilgesellschaft einbezogen werden und nicht nur die Regierungen. „Allzu häufig werden Hilfen nur gegeben um Randmärkte für Produkte“ von Entwicklungsländern zu schaffen. (57-58) Der Papst ermahnt dann die reichen Staaten „größere Quoten des Bruttosozialproduktes für die Entwicklung zu geben und die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Er wünscht einen besseren Zugang zum Unterricht und noch viel mehr zur umfassenden Heranbildung der Menschen. Er fügt an: wenn man dem Relativismus nachgibt, dann wird man ärmer. Ein perverses Beispiel dafür ist der Sexual-Tourismus. Es ist schmerzlich, festzustellen, dass dieser sich oft der lokalen Regierungen bedient – unter dem Schweigen der Regierungen, woher die Touristen kommen und in Komplizität von vielen, die in diesem Sektor mitarbeiten (59-61)

Der Papst befasst sich dann mit dem „epochen“ Phänomen der Migration. „Kein Land kann siich alleine in der Lage sehen, sich diesem Problem zu stellen. Jeder Migrant ist eine „menschliche Person“ mit „Rechten, die von allen und in jeder Situation respektiert werden müssen. Der Papst verlangt, dass die auswärtigen Arbeiter nicht als Ware angesehen werden. Er macht den direkten Zusammenhang zwischen Armut und Arbeitslosigkeit klar. Er fordert würdige Arbeit für alle und lädt die Gewerkschaften, die getrennt sind von der Politik, ihren Blick auf die Arbeiter zu richten, wo die sozialen Rechte verletzt werden. (62-64)

Die Finanz – so wiederholt er – „soll – nach ihrem schlechten Gebrauch, der der wirkliche Wirtschaft geschadet hat – dahin zurück kehren, ein Instrument mit dem Ziel der Entwicklung zu sein. Er unterstreicht: Die Arbeiter im Finanzwesen müssen das eigentliche ethische Fundament ihrer Aktivität wieder entdecken. Außerdem verlangt der Papst „eine Regulierung“ um die schwächeren Subjekte zu schützen (65-66)

Den letzten Abschnitt des Kapitels widmet der Papst der Reforum der UNO und der „wirtschaftlichen und finanziellen internationalen Architektur“. Er verlangt eine „echte politische Weltautorität“ ,die sich hält „kohärent an die Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität“. Die Autorität muss effektive Macht haben. Er fordert einen höheren „Grad an internationaler Orientierung, um die Globalisierung zu leiten.

Hoofdstuk 6 - De ontwikkeling van de mensen en de technologie

Das sechste und letzte Kapitel ist zentriert auf das Thema Entwicklung der Völker und die Technik.Der Papst warnt vor der prometeischen Annahme,, nach der die „Menschheit meint, sich selbst neu erschaffen zu können, indem sie sich der Wunder der Technologie bedient.“ Technik kann keine absolute Freiheit haben.. Man meint: Der Prozess der Globalisierung könnte die Ideologien durch die Technik ersetzen (68.-72) Zusammen mit der technologischen Entwicklung sind die Kommunikationsmittel berufen die Würde der menschlichen Person und der Völker zu fördern. (73)

Vordringliches Feld „des kulturellen Kampfes zwischen dem Absolutheitsanspruch der Technik und der moralischen Verantwortung des Menschen ist heute das Feld der Bio-Ethik. Der Papst fügt an: „Vernunft ohne Glaube wird sich in Illusionen der eigenen Allmacht verlieren“.. Die soziale Frage wird zu einer anthropologischen Frage. Die Embryonenforschung, das Klonen, - so die Klage des Papstes – werden von der aktuellen Kultur gefördert, die meint, sie habe jedes Geheimnis gelüftet. Den Papst erschreckt eine „systematische eugenische Geburtenplanung“ (74-75) Er unterstreicht, das „die Entwicklung muss geistliches Wachstum umfassen über das materielle hinaus. Schließlich die Ermahnung, der Mensch brauche ein neues Herz, um die materialistische Vision der menschlichen Geschehen zu überwinden (76-77)

Slot

Im Schluß der Enzyklika unterstreicht der Papst, dass die Entwicklung „Christen braucht, die ihre Arme im Gebetsgestus zu Gott erheben, in Liebe und Vergebung, in Selbstverzicht, in Annahme des Nächsten, in Gerechtigkeit und Frieden (78-79).Zie ook:

Dossier over de Sociale leer

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test