• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Denzinger

In deze lijst kunt u zoeken naar het Denzinger-nummer en de daarbij behorende tekst vinden, zoals deze in de database opgenomen is. Is de naam van het document een link, dan kunt naar het betreffende document en/of alinea in de database raadplegen. Is de naam zwart dan is enkel het soort document genoemd als referentie en kunt u de tekst niet nalezen.
DH = Denzinger Hünermann (nummering vanaf edities 1963)
DS = Denzinger Schönmetzer (nummering tot aan 1963)
Een nadere uitleg over Denzinger-nummers vindt u hier.

DH Document
10-13Geloofsbelijdenis
Symbolum Apostolicum ()
19Nicetas van Remesiana
Credo (1 januari 414)
48Geloofsbelijdenis
Grote geloofsbelijdenis van de Armeense Kerk ()
71-72Geloofsbelijdenis
Fides Damasi ()
75-76Geloofsbelijdenis
Quicumque
Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis
(30 november 429)
112-115H. Dionysius
Over de Drie-eenheid en de Menswording
Aan Dionysius van Alexandrië (1 januari 262)
117-121Synode van Elvira
Canones (30 november 305)
1231e Synode van Arles
Canon
(1 augustus 314)
125-1261e Concilie van Nicea
Credo ()
127-1291e Concilie van Nicea
Canones
Canons (25 juli 325)
130Pseudo Julius I
Epistula synodalis ad Aegyptios
Brief aan de Bisschoppen van Egypte (25 juli 325)
133-135Synode van Sardica
Canones (1 januari 343)
136Synode van Sardica
Quod Semper
Aan Paus Julius I (1 januari 343)
149H. Paus Damasus I
Epistula as episeopos orientales ()
1501e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
1511e Concilie van Constantinopel
Canones (9 juli 381)
178-180H. Paus Damasus I
Decretum Damasi (1 januari 382)
181-185Paus Siricius - Brief
Directa ad decessorem
Brief aan Bisschop Himerius van Tearragona (10 februari 385)
1863e Concilie van Carthago
Decreten ()
212-213H. Paus Innocentius I
Consultenti tibi
Epist. 6, C. 3. 8 - Aan Bisschop Exsuperius van Toulouse (20 februari 405)
215-216H. Paus Innocentius I
Si instituta ecclesiastica
Ad Decentium (19 maart 416)
218-219H. Paus Innocentius I
Inter ceteras Ecclesiae Romanae
Brief aan Silvanus en de andere Vaders van de Synode van Mileve (27 januari 417)
222-23015e (en 16e) Synode van Carthago
Erfzonde en genade (1 mei 418)
231H. Zosimus
Epistula Tractoria
Aan de Oosterse Kerken (1 augustus 418)
232H. Paus Bonifatius I
Retro Maioribus
Aan Bisschop Rufus van Thessalien - over de voorrang van de Romeinse Stoel (11 maart 422)
238-249H. Paus Celestinus I
Indiculus ()
250-251Concilie van Efese
Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium
2e Brief van Cyrillus van Alexandrië aan Nestorius - 1e Zitting van Cyrillianen op het Concilie van Efeze
(24 februari 430)
251Concilie van Efese
2e Brief Nestorius aan Cyrillus (15 juni 430)
252-263Concilie van Efese
Anathematismati Cyrilli Alexandrini
Bijlage bij de Brief van de Synode van Alexandrië aan Nestorius (3e Brief van Cyrillus aan Nestorius) (22 juni 431)
264Concilie van Efese
Besluit van het Concilie tegen Nestorius (22 juni 430)
265-266Concilie van Efese
Sessio VI - 6e Zitting Het vasthouden aan de geloofsbelijdenis van Nicea (22 juli 431)
267-268Concilie van Efese
Veroordeling van het pelagianisme (31 augustus 431)
271-273H. Paus Sixtus III
Formula Unionis
Overeenstemming tussen Cyrillus van Alexandrië en de Bisschoppen van de Kerk van Antiochië (1 maart 433)
283-286H. Paus Leo I de Grote
Quam laudabiliter
Aan Bisschop Turribius van Astorga (21 juli 447)
290-295H. Paus Leo I de Grote
Lectis dilectionis tuae - Tomus I Leonis
Over de Menswording van het Woord van God - Aan Bisschop Flavianus
(13 juni 449)
300-303Concilie van Chalcedon
Sessio V - Definitio de duabus naturis Christi
5e Zitting - Over de twee naturen in Christus
(22 oktober 451)
304-305Concilie van Chalcedon
Sessio XV - Canones (31 oktober 451)
306Concilie van Chalcedon
Repletum est gaudio
Aan Paus Leo I - Over canon 28 (1 november 451)
311-316H. Paus Leo I de Grote
Regressus ad Nos
Aan Bisschop Nicetas van Aquileia (21 maart 458)
317-318H. Paus Leo I de Grote
Promisse me memini - Tomus II Leonis
Over de Menswording van het Woord van God - Aan Keiser Leo
(17 augustus 458)
325-329Concilie van Galliae
Statuta Ecclesiae Antiqua ()
350-354Paus Gelasius I
Decretalis De libris recipiendis ()
359Paus Anastasius II
In prolixitate epistolae
Brief aan Bisschop Laurentius van Lignido (Illyrien) ()
363-365Paus Hormisdas
Libellus Fidei
Geloofsbelijdenis naar Constantinopel gestuurd (11 augustus 515)
367-369Paus Hormisdas
Inter ea quae
Brief aan Keizer Justinus (26 maart 521)
370-3972e Synode van Orange
Canones (3 juli 529)
403-411Paus Vigilius
Edict van keizer Justinianus aan Patriarch Menas van Constantinopel
Bekendgemaakt op de synode van Constantinopel (1 januari 543)
421-4352e Concilie van Constantinopel
Sessio VIII - Canones
8e Zitting - Canones (2 juni 553)
441-443Paus Pelagius I - Brief
Humani Generis (3 februari 557)
4703e Synode van Toledo
Belijdenis van Koning Reccareds (8 mei 589)
475H. Paus Gregorius de Grote
Epistolae 10 ()
485-4864e Concilie van Toledo
Canones (5 december 633)
490-4936e Synode van Toledo
De Trinitate et de Filio Dei Redemptore incarnato
De Drie-eenheid en de Zoon van God, de vleesgeworden Verlosser (9 januari 638)
501-522Synode van Lateranen
Sessio V (31 oktober 649)
525-54111e Synode van Toledo
Credo
Geloofsbelijdenis (7 november 675)
542-545H. Paus Agatho - Brief
Consideranti mihi ad imperatores (27 maart 680)
546-548Synode van Rome
Omnium Bonorum Spes
Aan Constantiunus IV Pogonatus (27 maart 680)
550-5523e Concilie van Constantinopel
Sessio XIII (28 maart 681)
553-5593e Concilie van Constantinopel
Sessio XVIII - Definitio de duabus in Christo voluntatibus et opertionibus
18e Zitting - Definitie over de twee willen en werkzaamheden in Christus ()
561-563Paus Leo II
Regi Regum
Bevestiging van de besluiten van het 3e Concilie van Constantinopel tegen het monotheletisme en Paus Honorius I (31 augustus 682)
568-57516e Synode van Toledo
Credo
Symbolum - Geloofsbelijdenis (2 mei 693)
587Synode van Rome
Sessio III - 3e zitting
De neerdaling ter helle van Christus (25 oktober 745)
600-6032e Concilie van Nicea
Sessio VII - Definitio de sacris imaginibus
7e Zitting - De definitie aangaande heilige afbeeldingen
(13 oktober 787)
604-6092e Concilie van Nicea
Sessio VIII -
8e Zitting - Verkiezingen tot heilige ambten - Over beelden, mensheid van Christus en kerkelijke overlevering
(23 oktober 787)
616-619Synode van Friaul
Credo
Geloofsbelijdenis (30 november 795)
621-624Synode van Quiercy
De libero arbitrio hominis et de praedestinatione
Over de vrije wil van de mens en over predestinatie
(1 mei 853)
638-642Paus Nicolaas I
Proposueramus quidem
Ep. 86 - Aan Keizer Michaël - Over de onafhankelijkheid van de Kerk en van de Apostolische Stoel (28 september 865)
643-648Paus Nicolaas I
Ad consulta vestra bulgarorum
Antwoorden aan de Bulgaren (13 november 866)
650-6644e Concilie van Constantinopel
Sessio X - Canones
10e Zitting - Canones
(28 februari 870)
670Paus Stefanus V (VI)
Consuluisti de infantibus (1 januari 887)
687-688Paus Leo IX - Brief
Ad Splendidum Nitentis
Aan Petrus Damiani, over de dwalingen omtrent seksualiteit (30 november 1053)
7006e Synode van Rome
Geloofsbelijdenis van Berengarius
(11 februari 1079)
710-7121e Concilie van Lateranen
Canones
Over simonie, celibaat, investituur
(27 maart 1123)
715-7182e Concilie van Lateranen
Canones
2e Concilie van Lateranen
(4 april 1139)
7513e Concilie van Lateranen
Canones
3e Concilie van Lateranen
(19 maart 1179)
753Paus Alexander III - Brief
In civitate tua
Aan de Aartsbisschop van Genua
(22 maart 1179)
754Paus Alexander III - Brief
Ex publico instrumento
Aan de Bisschop van Brescia
(22 maart 1179)
755-756Paus Alexander III - Brief
Verum post
Aan de Aartsbisschop van Salerno (fragment)
(22 maart 1179)
757-758Paus Alexander III - Brief
Aan de Bisschop Pontius van Clermont
(fragment)
(22 maart 1179)
761Synode van Verona
Veroordeling van de dwalingen van leken-sekten over de volmacht van de hierarchie ()
769Paus Innocentius III
Quanto te magis
Brief aan Bisschop Ugo van Ferrara ()
777-779Paus Innocentius III
Gaudemus in Domino ()
780-781Paus Innocentius III - Brief
Maiores Ecclesiae Causas
De werking van de Doop, vooral de vormgevende genade - Aan de Aartsbisschop Ymbertus van Arles (1 december 1201)
782-784Paus Innocentius III - Brief
Cum Marthae Circa
Aan Aartsbisschop Johannes van Lyon (29 november 1202)
788Paus Innocentius III
Debitum officii pontificalis
Brief aan Bisschop Bertolt van Metz ()
790-797Paus Innocentius III
Ejus exemplo
Epistolae (18 december 1208)
798Paus Innocentius III - Brief
In Quadam Nostra
Aan Bisschop Ugo van Ferrara (5 maart 1209)
800-8024e Concilie van Lateranen
Caput 1: De fide catholica
Hfd 1. Over het Katholieke geloof
(11 november 1215)
803-8084e Concilie van Lateranen
Caput 2. De errore Abbatis Ioachim
Hfd 2. Over de dwalingen van abt Joachim de Fiore
(11 november 1215)
8094e Concilie van Lateranen
Caput 3. De haereticis (Waldensibus)
Hfd 3. Over de ketters (de Waldenzen)
(11 november 1215)
8104e Concilie van Lateranen
Caput 4. De superbia Graecorum contra Latinos
Hfd 4. Over de hoogmoed van de Grieken ten opzichte van de Latijnen
(11 november 1215)
8114e Concilie van Lateranen
Caput 5. De dignitate Patriarcharum
Hfd 5. Over de waardigheid van de patriarchen
(11 november 1215)
812-8144e Concilie van Lateranen
Caput 21. De confessione facienda, et non revelanda a sacerdote, et saltem in Pascha communicando
Hfd 21. Over het afleggen van de Biecht, de geheimhouding door de priester en het tenminste met Pasen te Communie gaan
(11 november 1215)
8154e Concilie van Lateranen
Caput 22. Quod infirmi prius provideant animae quam corpori
Hfd 22. De zieken moeten meer voor de ziel als voor het lichaam zorgen
(11 november 1215)
8164e Concilie van Lateranen
Caput 41. De continuatione bonae fidei in omni praescriptione
Hfd. 41. Over de vordering van goed geloof bij elke verjaring
(11 november 1215)
8174e Concilie van Lateranen
Caput 51. De poena contrahentium clandestina matrimonia.
Hfd. 51. Over de straf bij het sluiten van een clandestiene huwelijken
(11 november 1215)
818-8194e Concilie van Lateranen
Caput 62. De reliquiis Sanctorum
Hfd. 62. Over de relikwieën van heiligen
(11 november 1215)
8204e Concilie van Lateranen
Caput 63. De simonie
Hfd. 63. Over simonie
(11 november 1215)
824Paus Gregorius IX
Ab Aegyptiis Argentea
Aan de magisters van de theologie te Parijs - Over het onderhouden van de theologische terminologie en traditie (7 juli 1228)
830-839Paus Innocentius IV - Brief
Sub catholicae professione
Aan de bisschop van Tusculum
(6 maart 1254)
846-847Paus Urbanus IV - Bul
Transiturus de hoc mundo
Instelling van Sacramentsdag
(11 augustus 1264)
8502e Concilie van Lyon
Sessio II - Constitutionis de summa Trinitate et fide catholica
2e Zitting - Constitutie over de hoogste Drie-eenheid en het Katholieke Geloof
(18 mei 1274)
851-8612e Concilie van Lyon
Sessio IV - Professio fidei Michaelis Palaeologi
4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos
(6 juli 1274)
866Paus Bonifatius VIII - Bul
Saepe Sanctam Ecclesiam (1 augustus 1296)
868Paus Bonifatius VIII - Bul
Antiquorum habet fida relatio
(22 februari 1300)
891-899Concilie van Vienne - Constitutie
Ad nostrum qui
3e Zitting - Dwalingen van de Begarden en Begijnen over de staat van volmaaktheid
(6 mei 1312)
900-904Concilie van Vienne - Constitutie
Fidei catholicae
Dwalingen toegeschreven aan Petrus Johannes Olivi
(6 mei 1312)
906Concilie van Vienne - Constitutie
Ex gravi ad Nos
3e Zitting - Over het innen van rente
(6 mei 1312)
908Concilie van Vienne - Constitutie
Exivi de parediso
3e Zitting - Dwalingen over de verplichtingen van de gelofte tot (Franciscaanse) armoede
(6 mei 1312)
925-926Paus Johannes XXII - Brief
Nequaquam Sine Dolore
Aan de Armeniërs (21 november 1321)
990-991Paus Johannes XXII - Bul
Ne super his
Over de zaligheid van de heiligen (3 december 1334)
1000-1002Paus Benedictus XII - Constitutie
Benedictus Deus (29 januari 1336)
1006-1020Paus Benedictus XII - Brief
Cum Dudum
Over dwalingen van Armeniërs (1 augustus 1341)
1025-1027Paus Clemens VI - Bul
Unigenitus Dei Filius (27 januari 1343)
1050-1085Paus Clemens VI - Brief
Super quibusdam
Aan Mekhitar (=Consolator), de Katholikos van de Armeniërs (29 september 1351)
1145Paus Bonifatius IX - Bul
Sacrae Religionis
Over de wijdingsvolmacht van een priester - Aan het klooster St. Osyth in Essex (1 februari 1400)
1146Paus Bonifatius IX - Bul
Apostolicae Sedis
Over de wijdingsvolmacht - Aan het klooster St. Osyth in Essex (6 februari 1403)
1151-1195Concilie van Konstanz
Sessie VIII - Errores Johannis Wyclif
8e Zitting
(4 mei 1415)
1198-1200Concilie van Konstanz
Sessie XIII - Cum in Nonnullis
De communione sub utraque specie - Over het te Communie gaan onder twee gedaanten
(15 juni 1415)
1201-1230Concilie van Konstanz
Sessio XV - Dwalingen van Jan Hus
15e Zitting
(6 juli 1415)
1235Concilie van Konstanz
Sessie XV - Quilibet Tyrannus
15e Zitting
(6 juli 1415)
1247-1279Paus Martinus V - Decreet
Inter Cunctas
Decreet, bevestigt Errores Johannis Wyclif van het Concilie van Konstanz
(22 februari 1418)
1290Paus Martinus V - Bul
Gerentes ad vos
Over de wijdingsvolmacht van de priester - Aan de Abt van het Cistercienserklooster Altzelle in Saksen
(16 november 1427)
1300-1308Concilie van Florence - Bul
Laetentur caeli - Decretum pro Graecis
Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken
(6 juli 1439)
1309Paus Eugenius IV - Decreet
Moyses vir Dei
Tegen het Concilie van Basel
(4 september 1436)
1310-1328Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)
1330-1353Concilie van Florence - Bul
Cantate Domino
11e Sessie - Over de eenheid met de Kopten en Ethiopiërs
(4 februari 1442)
1355-1357Paus Calixtus III - Constitutie
Regimini Universalis
Aan de Bisschop van Magdeburg, Naumburg en Halberstadt (6 mei 1455)
1361-1369Paus Pius II - Brief
Cum sicut accepimus (13 november 1459)
1398Paus Sixtus IV - Bul
Salvator noster
Aflaatbul ten gunste van de kerk van St. Petrus te Saintes (3 augustus 1476)
1400Paus Sixtus IV - Bul
Cum praeexcelsa
Over het vieren van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (27 februari 1477)
1405-1406Paus Sixtus IV - Encycliek
Romani Pontificis provida
Over het geven van aflaten (27 november 1477)
1411-1419Paus Sixtus IV - Bul
Licet ea quae de nostro mandato
Veroordeling van stellingen van Petrus van Osma (9 augustus 1479)
1425-1426Paus Sixtus IV - Constitutie
Grave Nimis
Over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (8 september 1483)
1435Paus Innocentius VIII - Bul
Exposcit tuae devotionis
Aan Jean de Cirey, Abt van het klooster Cîteaux, diocees Châlon-sur-Saône (9 april 1489)
1440-14415e Concilie van Lateranen - Bul
Sessio VIII - Apostolici regiminis
Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment)
(19 december 1513)
1442-14445e Concilie van Lateranen - Bul
Sessio X - Inter Multiplices
Sessie 10 - Met grote zorgen - Over rente en pandhuizen (fragment)
(4 mei 1515)
14455e Concilie van Lateranen - Bul
Sessio XI - Pastor Aeternus Gregem
Sessie 11 - Over de intrekking van de Pragmatische Sanctie (fragment)
(19 december 1516)
1447-1449Paus Leo X - Bul
Cum postquam
Aan Cajetanus de Vio, Pauselijk legaat, over de aflaten (fragment)
(9 november 1518)
1451-1492Paus Leo X - Bul
Exsurge Domine
Over de dwalingen van Martin Luther
(15 juni 1520)
1495Paus Paulus III - Apostolische Brief
Pastorale Officium
Aan Kardinaal Juan Pardo de Tavera, aartsbisschop van Toledo - Het van mensen op vrijheid en eigendom (29 maart 1537)
1497Paus Paulus III - Bul
Altitudo divini consilii
(1 juni 1537)
1500Concilie van Trente
Sessio III - Recipitur Symbolum fidei catholicae
3e Zitting - Hernemen van de belijdenis van het Katholieke geloof (4 februari 1546)
1501-1505Concilie van Trente
Sessio IV - Recipiuntur Libris Sacris et de traditionibus recipiendis
4e Zitting - Decreet over de Heilige Geschriften en de overleveringen van de apostelen
(8 april 1546)
1506-1508Concilie van Trente
Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam
4e Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift
(8 april 1546)
1510-1516Concilie van Trente
Sessio V - Decretum super peccato originali
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
(17 juni 1546)
1520-1583Concilie van Trente
Sessio VI - Decretum de iustificatione
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
(13 januari 1547)
1600-1630Concilie van Trente
Sessio VII - Decretum de Sacramentis
7de Zitting - Decreet over de Sacramenten
(3 maart 1547)
1635-1661Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
1667-1693Concilie van Trente
Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae
14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht
(25 november 1551)
1694-1700Concilie van Trente
Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis
14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel
(25 november 1551)
1701-1715Concilie van Trente
Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae
14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht
(25 november 1551)
1716-1719Concilie van Trente
Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis
14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel
(25 november 1551)
1725-1734Concilie van Trente
Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum
21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen
(16 juli 1562)
1738-1759Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
1760Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de usus calices
22e Zitting - Decreet over toestemming tot het gebruik van de kelk
(17 september 1562)
1763-1778Concilie van Trente
Sessio XXIII - Doctrina de sacramento ordinis
23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
(15 juli 1563)
1797-1812Concilie van Trente
Sessio XXIV - Doctrina de sacramento matrimonii
24e Zitting - Leer over het Sacrament van het Huwelijk
(11 november 1563)
1813-1816Concilie van Trente
Sessio XXIV - De clandestinitate matrimonium irritante
24e Zitting - Decreet Tametsi - Canones over een hervorming van het Huwelijk
(11 november 1563)
1820Concilie van Trente
Sessio XXV - Decretum de purgatorio
25e Zitting - Decreet over het vagevuur
(3 december 1563)
1821-1825Concilie van Trente
Sessio XXV - De invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus
25e Zitting - Decreet over de verering van relikwieën van heiligen en over de afbeeldingen van heiligen
(3 december 1563)
1830Concilie van Trente
Sessio XXV - Decretum Reform
25e Zitting - Decreet over een algemene hervorming
(3 december 1563)
1835Concilie van Trente
Sessio XXV - Decretum de indulgentiis
25e Zitting - Decreet over aflaten
(4 december 1563)
1847-1850Concilie van Trente
Benedictus Deus
Bevestigungsbul van het Concilie van Trente
(26 januari 1564)
1851-1861Concilie van Trente
Dominici gregis custodiae
Tridentijnse regels over het verbod van boeken.
(24 maart 1564)
1862-1870Paus Pius IV - Bul
Iniunctum nobis
De geloofsbelijdenis van Trente
(13 november 1564)
1880Paus Paulus IV - Constitutie
Cum quorumdam hominum (7 augustus 1555)
1901-1980H. Paus Pius V - Bul
Ex omnibus afflictionibus
Veroordeling van de dwalingen van Michael Bajus (1 oktober 1567)
1999Heilig Officie
Sanctissimus Dominus
Dwaling over het tweevoudige hoofd van de Kerk
(24 januari 1647)
2001-2007Paus Innocentius X - Bul
Cum occasione (31 mei 1653)
2015-2017Paus Alexander VII - Constitutie
Sollicitudo Omnium Ecclesiarum
(8 december 1661)
2020Paus Alexander VII - Constitutie
Regiminis apostolici (15 februari 1665)
2021-2048Heilig Officie
Errores doctrinae moralis laxioris
Diverse dwalingen aangaande de moraal (24 september 1665)
2049-2065Heilig Officie
Errores doctrinae moralis laxioris (18 maart 1666)
2090-2095Congregatie van het Concilie
Cum ad aures
Over de veelvuldige en dagelijkse communie (12 februari 1679)
2101-2167Heilig Officie
Errores varii de rebus moralibus
Diverse dwalingen aangaande de moraal (2 maart 1679)
2235-2263Z. Paus Innocentius XI - Constitutie
Caelestis Pastor
Over dwalingen van het quietisme van Miguel de Molinos (20 november 1687)
2281-2285Paus Alexander VIII - Constitutie
Inter Multiplices (4 augustus 1690)
2290-2291Heilig Officie
Dwalingen over het zedelijke goede en over de filosofische zonde
Decreet (24 augustus 1690)
2323Heilig Officie
Errores Jansenistarum (7 december 1690)
2351-2354Paus Innocentius XII - Breve
Cum Alias ad apostolatus (12 maart 1699)
2400-2502Paus Clemens XI - Constitutie
Unigenitus Dei Filius
Tegen de jansenistische dwalingen van Pascasio Quesnel (8 september 1713)
2515-2520Paus Benedictus XIV - Decreet
Matrimonia, quae in locis
Over clandestiene huwelijken in de Lage Landen (4 november 1741)
2522-2524Paus Benedictus XIV - Apostolische Constitutie
Etsi Pastoralis (26 mei 1742)
2571-2575Paus Benedictus XIV - Apostolische Constitutie
Detestabilem ()
2598Paus Pius VI - Breve
Deessemus Nobis
Aan Bisschop van Mottola over de zeggenschap van de Kerk aangaande het bereik van het huwelijk (16 september 1788)
2600-2700Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
2705-2706Paus Pius VII - Brief
Etsi fraternitatis (8 oktober 1803)
2710-2712Paus Pius VII - Brief
Magno et Acerbo
Over vertalingen van de H. Schrift (3 september 1816)
2720Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)
2722-2724Paus Pius VIII - Brief
Non Esse Inquietandos
Aan de Bisschop van Rennes (18 augustus 1830)
2725-2727Apostolische Penitentiarie
Antwoord van de Heilige Penitentiarie aan de Aartsbisschop van Besançon
Over de autoriteit van Sint Alfonus van Liguori op het domein van de moraal
(5 juli 1831)
2730-2732Paus Gregorius XVI - Encycliek
Mirari vos arbitramur
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
(15 augustus 1832)
2751-2756Le Pappe de Trévern
De fide et ratione
Thesen, door Louis-Eugène Bautain, in opdracht van zijn Bisschop, ondertekend (8 september 1840)
2765-2769Congregatie voor de Bisschoppen en Regulieren
Nous Promettons
Thesen, van Louis-Eugène Bautain ingevolge de HH. Bisschops en Ordenscongregatie, onderschreven (26 april 1844)
2775-2786Z. Paus Pius IX - Encycliek
Qui pluribus
Over geloof en religie (9 november 1846)
2795Heilig Officie
Over het onanistisch gebruik van het huwelijk (6 april 1853)
2800-2804Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Ineffabilis Deus
Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen
(8 december 1854)
2811-2814Congregatie voor de Index
Thesen tegen de traditionalisme van Augustinus Bonnettys (11 juni 1855)
2823-2825Heilig Officie
De magnetismi abusu (4 augustus 1856)
2828-2831Z. Paus Pius IX - Brief
Eximiam tuam
Aan Kardinaal-Aartsbisschop Johannes von Geissel van Keulen - Dwalingen van Anton Günther worden veroordeeld (15 juni 1847)
2833Z. Paus Pius IX - Brief
Dolore haud mediocri
Aan de aartsbisschop van Breslau (30 april 1860)
2841-2847Heilig Officie
Errores ontologistarum (18 september 1861)
2850-2861Z. Paus Pius IX - Brief
Gravissimas Inter
Aan de aartsbisschop van München-Freising over het afwijzen van de leer van Jakob Frohschammers (11 december 1862)
2865-2867Z. Paus Pius IX - Encycliek
Quanto conficiamur moerore
Over het heil voor de niet-katholieken
(10 augustus 1863)
2879Z. Paus Pius IX - Brief
Tuas libenter
Onderwerping aan het Leergezag van de Kerk - Aan de Aartsbisschop van München-Freising (21 december 1863)
2888Heilig Officie
Brief aan de Bisschoppen van Engeland
Tegen de branchtheory - de uniciteit van de Kerk (16 september 1864)
2890-2896Z. Paus Pius IX - Encycliek
Quanta Cura
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
(8 december 1864)
2901-2980Z. Paus Pius IX - Syllabus
Syllabus Errorum
Verzameling van dwalingen die in de verschillende publicaties van Paus Pius IX bestreden werden
(8 december 1864)
3000-30451e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
3050-30751e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
3100Heilig Officie
Over de bedienaar en Doopsel (18 december 1872)
3112-3116Duitsland
Gemeenschappelijke verklaring van de Bisschoppen van Duitsland
N.a.v. de circulaire Depesche van de Rijkskanselier Otto von Bismarck over de uitleg van Pastor Aeternus (1 januari 1875)
3117Z. Paus Pius IX - Apostolische Brief
Mirabilis Illa Constantia
Aan de Bisschoppen van Duitsland over de circulaire Depesche (4 maart 1875)
3130-3133Paus Leo XIII - Encycliek
Quod Apostolici Muneris
Over het socialisme (28 december 1878)
3135-3140Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
3142-3146Paus Leo XIII - Encycliek
Arcanum Divinae Sapientiae
Over het christelijk huwelijk (10 februari 1880)
3162Heilig Officie
Aan de bisschop van Poitiers (31 mei 1884)
3165-3179Paus Leo XIII - Encycliek
Immortale Dei
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
(1 november 1885)
3185-3187Apostolische Penitentiarie
Over het onanistisch gebruik van het huwelijk (10 maart 1886)
3201-3241Heilig Officie
Post Obitum
Over de dwalingen van Antonio Rosmini-Serbati (14 december 1887)
3245-3255Paus Leo XIII - Encycliek
Libertas praestantissimum
Over de menselijke vrijheid
(20 juni 1888)
3258Heilig Officie
Over craniotomie
Aan de aartsbisschop van Cambrai
(19 augustus 1889)
3260-3263Paus Leo XIII - Encycliek
Quamquam Pluries
Over de devotie tot St. Jozef
(15 augustus 1889)
3272-3273Paus Leo XIII - Brief
Pastoralis Officii
Aan de Bisschoppen van Duitsland en Oostenrijk (12 september 1891)
3282-3293Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
3298Heilig Officie
Aan de aartsbisschop van Chambrai (24 juli 1895)
3300-3309Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
3315-3319Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Apostolicae Curae et Caritatis
Over de geldigheid van Anglicaanse wijdingen
(13 september 1896)
3323Heilig Officie
Over kunstmatige bevruchting
(17 maart 1897)
3325-3331Paus Leo XIII - Encycliek
Divinum Illud Munus
Over de Heilige Geest
(9 mei 1897)
3336-3338Heilig Officie
De modis extrahendi fetum (4 mei 1898)
3340-3346Paus Leo XIII - Brief
Testem benevolentiae
Over het amerikanisme: burgerlijke vrijheden die de leer van de Kerk ondermijnen
(22 januari 1899)
3360-3364Paus Leo XIII - Encycliek
Mirae caritatis
Over de H. Eucharistie
(22 mei 1902)
3370H. Paus Pius X - Encycliek
Ad Diem Illum
Over het geheim en de betekenis van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van de dogmaverklaring
(2 februari 1904)
3373Pauselijke Bijbelcommissie
De slechts schijnbaar historische gedeelten van de Heilige Schrift
(23 juni 1905)
3375-3383Congregatie van het Concilie
Sacra Tridentina Synodus
Decreet over de dagelijkse Communie
(20 december 1905)
3385-3388Heilig Officie
Provida Sapientique Cura
Decreet over de opheffing van de verschillen in het huwelijksrecht in Duitsland tussen Tridentijnse en niet-Tridentijnse plaatsen (18 januari 1906)
3391Heilig Officie
Verkorte vorm bij het H. Oliesel aan stervenden
(25 april 1906)
3394-3397Pauselijke Bijbelcommissie
Over de mosaïsche authenticiteit van de Pentateuch
(27 juni 1906)
3401-3466Heilig Officie
Lamentabili sane exitu
Syllabus van dwalingen van de modernisten
(3 juli 1907)
3468-3474Congregatie van het Concilie
Ne Temere
Over verloving en huwelijk (2 augustus 1907)
3475-3500H. Paus Pius X - Encycliek
Pascendi Dominici Gregis
Over de leerstellingen van het modernisme
(8 september 1907)
3512-3519Pauselijke Bijbelcommissie
Over historische karakter van het eerste hoofdstuk van Genesis
(30 juni 1909)
3530-3536Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Quam Singularis Christus amore
Decreet over de eucharistische Communie en de ziekenzalving van kinderen
(8 augustus 1910)
3537-3550H. Paus Pius X - Motu Proprio
Sacrorum antistitum
Anti-modernisteneed te zweren door alle priesters, biechtvaders, predikers, religieuze oversten en professoren van filosofisch-theologische seminaries
(1 september 1910)
3601-3624Congregatie voor de Studies
Goedkeuring van enkele stellingen in de leer van Sint-Thomas van Aquino en voorgelegd aan de leraren in de wijsbegeerte
Decreet
(27 juli 1914)
3628-3630Pauselijke Bijbelcommissie
De tweede komst van Christus in de Brieven van Paulus (18 juni 1915)
3634Apostolische Penitentiarie
Over het onanistisch gebruik van het huwelijk (3 april 1916)
3642-3645Heilig Officie
Responsionem (24 april 1917)
3645-3647Heilig Officie
Dubium - Het kennen van de ziel van Christus (5 juni 1918)
3660-3662Heilig Officie
Over de gedeeltelijk voltrokken geslachtsdaad (22 november 1922)
3681-3682Heilig Officie
Comma Ioanneum
(2 juni 1927)
3683Paus Pius XI - Encycliek
Mortalium animos
Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
(6 januari 1928)
3684Heilig Officie
Decreet over directe masturbatie
(2 augustus 1929)
3685-3698Paus Pius XI - Encycliek
Divini illius Magistri
Over de christelijke opvoeding
(31 december 1929)
3700-3724Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
3725Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
3788Heilig Officie
De sterilisatione
Decreet over sterilisatie
(24 februari 1940)
3790Heilig Officie
Decreet over de directe doding van onschuldigen door de burgerlijke overheid
(2 december 1940)
3792-3796Pauselijke Bijbelcommissie
Brief aan de Italiaanse Bisschoppen over de letterlijke en geestelijke betekenis van de H. Schrift (20 augustus 1941)
3808-3821Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
3825-3831Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
3832-3837Apostolische Penitentiarie
Instructie over de algemene absolutie (25 maart 1944)
3838Heilig Officie
Decreet over de doelstelling van het huwelijk
(1 april 1944)
3839Heilig Officie
Decreet over het millenniarisme (duizendjarig (vredes)rijk of chiliasme)
(21 juli 1944)
3840-3855Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
3857-3861Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Sacramentum ordinis
Over de heilige wijdingen van diaconaat, priesterschap en episcopaat
(30 november 1947)
3862-3864Pauselijke Bijbelcommissie
Le Saint-Père
Brief aan Kardinaal Suhard, aartsbisschop van Parijs over de tijd van de bronnen van de Pentateuch en over de letterlijke stijlvorm in de eerste elf hoofdstukken van Genesis
(16 januari 1948)
3865Heilig Officie
Decreet tegen het Communisme
(1 juli 1949)
3866-3872Heilig Officie
Aan de Aartsbisschop van Boston (8 augustus 1949)
3873Paus Pius XII - Toespraak
Votre présence - Over kunstmatige bevruchting
Tot het vierde Internationale Congres van Katholieke artsen
(29 september 1949)
3873Heilig Officie
Aan de Aartsbisschop van Boston (8 augustus 1949)
3873Paus Pius XII - Toespraak
Votre présence - Over kunstmatige bevruchting
Tot het vierde Internationale Congres van Katholieke artsen
(29 september 1949)
3874Heilig Officie
Instructie over de intentie van de bedienaar van het Sacrament uit andere christelijke denominaties
(28 december 1949)
3875-3899Paus Pius XII - Encycliek
Humani Generis
Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
(12 augustus 1950)
3900-3904Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Munificentissimus Deus
Dogma verklaring Maria Tenhemelopneming
(1 november 1950)
3905Paus Pius XII - Encycliek
Sempiternus Rex Christus
1500 jaar Concilie van Chalcedon
(8 september 1951)
3913-3917Paus Pius XII - Encycliek
Ad Caeli Reginam
Maria Koningin
(11 oktober 1954)
3918-3921Heilig Officie
Contra doctrinam
Instructie over de Situatiemoraal
(2 februari 1956)
3922-3926Paus Pius XII - Encycliek
Haurietis aquas in gaudio
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
(15 mei 1956)
3928Heilig Officie
Vraag over de geldige concelebratie
(23 mei 1957)
3930Heilig Officie
Kiezen van afgevaardigden, die het communisme ondersteunen
(25 maart 1959)
3935-3946H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
3955-3960H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
4001-40482e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
4101-41702e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
4180-41832e Vaticaans Concilie - Decreet
Orientalium Ecclesiarum
Over de Oosterse Kerken
(21 november 1964)
4185-41942e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
4195-41992e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
4201-42352e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
4240-42452e Vaticaans Concilie - Verklaring
Dignitatis Humanae
Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden
(7 december 1965)
4301-43452e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
4350-43592e Vaticaans Concilie - Overig document
Nota explicativa praevia - Ex Actis Ss. Oecumenici Concilii Vaticani II
Verklarende nota bij nr. 22 Uit de Akten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie
(16 november 1964)
4400Heilig Officie
Piam et constantem
Over de crematie
(5 juli 1963)
4402-4407Pauselijke Bijbelcommissie
Sancta Mater Ecclesia - De historica evangeliorum veritate
Instructie over de historische waarheid van de Evangeliën
(21 april 1964)
4410-4413H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mysterium Fidei
Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie
(3 september 1965)
4420-4425H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de 20ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(4 oktober 1965)
4430-4435Secretariaat voor eenheid der Christenen
Wederzijdse herroeping van de ex-communicatie van 1054 door Rome en Constantinopel
Gemeenschappelijke verklaring
(7 december 1965)
4440-4469H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
4470-4479H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
4480-4496Latijns-Amerika (CELAM)
2de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen, Medellin (6 september 1968)
4500-4512H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Octogesima Adveniens
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
(14 mei 1971)
4520-4522Congregatie voor de Geloofsleer
Mysterium Filii Dei
Declaratio ad fidem tuendam in mysteria Incarnationis et Sanctissimae Trinitatis a quibusdam recentibus erroribus - Verklaring over enkele dwalingen betreffende het mysterie van de Menswording en de H. Drie-eenheid
(21 februari 1972)
4530-4541Congregatie voor de Geloofsleer
Mysterium Ecclesiae
Verklaring ter bescherming van de Katholieke Leer over de Kerk tegen enkele hedendaagse dwalingen
(24 juni 1973)
4550-4552Congregatie voor de Geloofsleer
De abortu procurato - Declaratio
Verklaring over Abortus provocatus
(18 november 1974)
4560-4561Congregatie voor de Geloofsleer
Quaecumque sterilizatio
Over sterilisatie in katholieke ziekenhuizen, in antwoord op vragen van de Noord-Amerikaanse Bisschoppenconferentie (13 maart 1975)
4570-4579H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
4580-4584Congregatie voor de Geloofsleer
Persona humana
Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek
(29 december 1975)
4590-4606Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)
4610-4635Latijns-Amerika (CELAM)
3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 februari 1979)
4640-4645H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
4650-4659Congregatie voor de Geloofsleer
Recentiores episcoporum Synodi
Brief aangaande enige vragen betreffende de eschatologie
(17 mei 1979)
4660-4666Congregatie voor de Geloofsleer
Iura et Bona
Verklaring over euthanasie
(5 mei 1980)
4670-4674Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
4680-4685H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dives in Misericordia
Over de Goddelijke Barmhartigheid
(30 november 1980)
4690-4699H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
4700-4716H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
4720-4722Congregatie voor de Geloofsleer
Sacerdotium ministeriale
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over bepaalde vragen betreffende de bediening van de Eucharistie
(6 augustus 1983)
4730-4741Congregatie voor de Geloofsleer
Libertatis nuntius
Instructie over bepaalde aspecten van de Theologie van de Bevrijding
(6 augustus 1984)
4750-4776Congregatie voor de Geloofsleer
Libertatis conscientia
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
(22 maart 1986)
4780-4781H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
4790-4807Congregatie voor de Geloofsleer
Donum Vitae
Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting
(22 februari 1987)
4810-4819H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Sollicitudo Rei Socialis
De ontwikkeling van de mens en de samenlevingTwintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI
(30 december 1987)
4820-4823H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Ecclesia Dei Adflicta
Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X
(2 juli 1988)
4830-4841H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mulieris Dignitatem
Over de waardigheid en de roeping van de vrouw
(15 augustus 1988)
4850-4858H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)
4963-4971H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
4990-4992H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
5085-5089Congregatie voor de Geloofsleer
Dominus Iesus
Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk
(6 augustus 2000)
5090Congregatie voor de Geloofsleer
Responsum ad dubium - doop door mormonen
(5 juni 2001)
5091Congregatie voor de Geloofsleer
Over de waarde van doctrinaire besluiten met betrekking tot de op de gedachte en het werk van de priester Antonio Rosmini Serbati.
Notitie (1 juli 2001)
5092Congregatie voor de Geloofsleer
Decreet ter vaststelling van excommunicatie
7 vrouwen die zich wilden laten wijden
(5 augustus 2002)
5093Congregatie voor de Geloofsleer
Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek
(24 november 2002)
5094-5095H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
5096Congregatie voor de Geloofsleer
Overwegingen over voorstellen om wettelijke erkenning te geven aan verbintenissen tussen homoseksuele personen
(3 juni 2003)
5097H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Gregis
Over de Bisschoppen
(16 oktober 2003)
5098Congregatie voor de Geloofsleer
Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de samenwerking van man en vrouw in de Kerk en in de wereld
(31 mei 2004)
5099Congregatie voor de Geloofsleer
Over het boek Jesus Symbol of God van pater Roger Haight s.j.
Notitie (13 december 2004)
5100Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Instructie over criteria ter onderscheiding van roepingen met betrekking tot personen met homoseksuele neigingen aangaande hun toelating tot het seminarie en de Heilige Wijdingen
(4 november 2005)
5101-5105Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
5106Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Het gebruik van de term Patriarch van het Westen in het Annuario Pontificio 2006
Persbericht
(22 maart 2006)
5107Congregatie voor de Geloofsleer
Mededeling over het werk van pater Jon Sobrino SJ (26 november 2006)
5108Congregatie voor de Geloofsleer
Ad Catholicam Profundius
Antwoorden op vragen over enige aspecten aangaande de leer over de Kerk
(29 juni 2007)
5109Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
5110Congregatie voor de Geloofsleer
Antwoorden op vragen van de Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten betreffende kunstmatige voeding en het geven van vocht
(1 augustus 2007)
5111-5115Paus Benedictus XVI - Encycliek
Spe Salvi
Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop
(30 november 2007)
5116-5118Congregatie voor de Geloofsleer
Dignitas Personae
Instructie betreffende zekere bio-ethische vraagstukken
(8 september 2008)
5119-5120Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
5123Paus Benedictus XVI - Toespraak
Verklaring over het afstand doen van het ambt als Bisschop van Rome, de opvolger van Petrus
(10 februari 2013)
5124-5125Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)


 
 
 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test