• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

(Soort document: Pauselijke Raad "Justitia et Pax")

26 oktober 2004

EEN INTEGRAAL EN SOLIDAIR HUMANISME
PARAGRAAF 1 Bij het aanbreken van het derde millennium
PARAGRAAF 2 De betekenis van dit document
PARAGRAAF 3 Ten dienste van de volledige waarheid omtrent de mens
PARAGRAAF 4 In het teken van solidariteit, respect en liefde
DEEL 1 THEOLOGISCHE DIMENSIE
HOOFDSTUK 1 Gods liefdesplan voor de mensheid
ARTIKEL 1 Gods bevrijdende actie in de geschiedenis van Israël
PARAGRAAF 1 Gods gratuite nabijheid
PARAGRAAF 2 Het principe van de schepping en Gods gratuite optreden
ARTIKEL 2 Jezus Christus - de vervulling van het liefdesplan van de Vader
PARAGRAAF 1 In Jezus Christus is de beslissende gebeurtenis in de geschiedenis van God met de mensheid vervuld
PARAGRAAF 2 De openbaring van de Drie-ene liefde
ARTIKEL 3 De menselijke persoon in Gods liefdesplan
PARAGRAAF 1 De drie-ene liefde, de oorsprong en het doel van de menselijke persoon
PARAGRAAF 2 Christelijk heil: voor alle mensen en voor de ganse persoon
PARAGRAAF 3 De leerling van Christus als een nieuw schepsel
PARAGRAAF 4 De transcendentie van het heil en de autonomie van de aardse realiteiten
ARTIKEL 4 Gods plan en de zending van de Kerk
PARAGRAAF 1 De Kerk, teken en bescherming van de transcendentie van de menselijke persoon
PARAGRAAF 2 De Kerk, het koninkrijk Gods en de vernieuwing van de sociale relaties
PARAGRAAF 3 Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
PARAGRAAF 4 Maria en haar “fiat” aan Gods liefdesplan
HOOFDSTUK 2 De missie van de Kerk en de sociale leer
ARTIKEL 1 Evangelisatie en sociale leer
PARAGRAAF 1 De Kerk, Gods verblijfplaats onder de mensen
PARAGRAAF 2 De maatschappij verrijken en doordringen met het Evangelie
PARAGRAAF 3 Sociale leer, evangelisatie en bevordering van de mens
PARAGRAAF 4 De rechten en de plichten van de Kerk
ARTIKEL 2 De natuur van de sociale leer van de Kerk
PARAGRAAF 1 Kennis verlicht door het geloof
PARAGRAAF 2 In vriendelijke dialoog met alle kennisdomeinen
PARAGRAAF 3 Een uitdrukking van het leerambt van de Kerk
PARAGRAAF 4 Voor een maatschappij verzoend in rechtvaardigheid en liefde
PARAGRAAF 5 Een boodschap voor de zonen en de dochters van de Kerk en voor de mensheid
PARAGRAAF 6 Onder het teken van continuïteit en vernieuwing
ARTIKEL 3 De sociale leer van de Kerk in onze tijd: een historische schets
PARAGRAAF 1 Het begin van een nieuwe weg
PARAGRAAF 2 Van Rerum novarum tot op onze dagen
PARAGRAAF 3 In het licht en onder impuls van het Evangelie
HOOFDSTUK 3 De menselijke persoon en de mensenrechten
ARTIKEL 1 De sociale leer en het personalistische principe
ARTIKEL 2 De menselijke persoon als "imago dei"
PARAGRAAF 1 Schepsel naar het beeld van God
PARAGRAAF 2 Het drama van de zonde
PARAGRAAF 3 De universaliteit van de zonde en de universaliteit van het heil
ARTIKEL 3 De vele aspecten van de menselijke persoon
PARAGRAAF 1 De eenheid van de persoon
PARAGRAAF 2 Openheid voor de transcendentie en uniciteit van de persoon
SUBPARAGRAAF 1 Open voor de transcendentie
SUBPARAGRAAF 2 Uniek en onherhaalbaar
SUBPARAGRAAF 3 Respect voor de menselijke waardigheid
PARAGRAAF 3 De vrijheid van de menselijke persoon
SUBPARAGRAAF 1 De waarde en de grenzen van de vrijheid
SUBPARAGRAAF 2 De band die vrijheid met waarheid en de natuurwet verenigt
PARAGRAAF 4 De gelijkwaardigheid van alle personen
PARAGRAAF 5 De sociale natuur van de mens
ARTIKEL 4 Mensenrechten
PARAGRAAF 1 De waarde van de mensenrechten
PARAGRAAF 2 De specificatie van de mensenrechten
PARAGRAAF 3 Rechten en plichten
PARAGRAAF 4 De rechten van volken en naties
PARAGRAAF 5 Het overbruggen van de kloof tussen de letter en de geest
HOOFDSTUK 4 Principes van de sociale leer van de Kerk
ARTIKEL 1 Betekenis en eenheid
ARTIKEL 2 Het principe van het algemeen welzijn
PARAGRAAF 1 Betekenis en voornaamste implicaties
PARAGRAAF 2 Verantwoordelijkheid van iedereen voor het algemeen welzijn
PARAGRAAF 3 De taken van de politieke gemeenschap
ARTIKEL 3 De universele bestemming van de goederen
PARAGRAAF 1 Oorsprong en betekenis
PARAGRAAF 2 De universele bestemming van de goederen en privé-eigendom
PARAGRAAF 3 De universele bestemming van de goederen en de preferentiële optie voor de armen
ARTIKEL 4 Het subsidiariteitsbeginsel
PARAGRAAF 1 Oorsprong en betekenis
PARAGRAAF 2 Concrete indicaties
ARTIKEL 5 Participatie
PARAGRAAF 1 Betekenis en waarde
PARAGRAAF 2 Participatie en democratie
ARTIKEL 6 Het solidariteitsbeginsel
PARAGRAAF 1 Betekenis en waarde
PARAGRAAF 2 Solidariteit als sociaal principe en morele deugd
PARAGRAAF 3 Solidariteit en gemeenschappelijke groei van de mensheid
PARAGRAAF 4 Solidariteit in het leven en de boodschap van Jezus Christus
ARTIKEL 7 De fundamentele waarden van het sociale leven
PARAGRAAF 1 De relatie tussen principes en waarden
PARAGRAAF 2 Waarheid
PARAGRAAF 3 Vrijheid
PARAGRAAF 4 Rechtvaardigheid
ARTIKEL 8 De weg van de liefde
DEEL 2 DEEL 2
HOOFDSTUK 5 Het gezin, vitale cel van de samenleving
ARTIKEL 1 Het gezin, de eerste natuurlijke samenleving
PARAGRAAF 1 Het belang van het gezin voor de persoon
PARAGRAAF 2 Het belang van het gezin voor de samenleving
ARTIKEL 2 Het huwelijk, de basis van het gezin
PARAGRAAF 1 De waarde van het huwelijk
PARAGRAAF 2 Het sacrament van het huwelijk
ARTIKEL 3 De sociale subjectiviteit van het gezin
PARAGRAAF 1 Liefde en de vorming van een gemeenschap van personen.
PARAGRAAF 2 Het gezin is het heiligdom van het leven
PARAGRAAF 3 De taak van de opvoeding
PARAGRAAF 4 De waardigheid en de rechten van kinderen
ARTIKEL 4 Het gezin als deelnemer aan het sociale leven
PARAGRAAF 1 Solidariteit van het gezin
PARAGRAAF 2 Het gezin, economisch leven en werk
ARTIKEL 5 De samenleving ten dienste van het gezin
HOOFDSTUK 6 Menselijke arbeid
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
PARAGRAAF 1 De plicht om de aarde te bewerken en te beheren
PARAGRAAF 2 Jezus, man de arbeid
PARAGRAAF 3 De plicht om te arbeiden
ARTIKEL 2 De profetische waarde van Rerum Novarum
ARTIKEL 3 De waardigheid van de arbeid
PARAGRAAF 1 De subjectieve en objectieve dimensie van arbeid
PARAGRAAF 2 De relatie tussen arbeid en kapitaal
PARAGRAAF 3 Arbeid, rechtsgrond tot deelname
PARAGRAAF 4 De relatie tussen de arbeid en de privé-eigendom
PARAGRAAF 5 Rust op feestdagen
ARTIKEL 4 Het recht op arbeid
PARAGRAAF 1 Arbeid is noodzakelijk
PARAGRAAF 2 De rol van de Staat en van de burgerlijke maatschappij in het bevorderen van het recht op arbeid
PARAGRAAF 3 Het gezin en het recht op arbeid
PARAGRAAF 4 Vrouwen en het recht op arbeid
PARAGRAAF 5 Kinderarbeid
PARAGRAAF 6 Migratie en arbeid
PARAGRAAF 7 De wereld van de landbouw en het recht op arbeid
ARTIKEL 5 De rechten van de arbeiders
PARAGRAAF 1 De waardigheid van de arbeiders en het respect voor hun rechten
PARAGRAAF 2 Het recht op een rechtvaardige vergoeding en inkomensdistributie
PARAGRAAF 3 Het stakingsrecht
ARTIKEL 6 Solidariteit tussen de arbeiders
PARAGRAAF 1 Het belang van de syndicaten
PARAGRAAF 2 Nieuwe vormen van solidariteit
ARTIKEL 7 De "Res Novae" in de wereld van de arbeid
PARAGRAAF 1 Een historische overgangsfase
PARAGRAAF 2 Sociale leer en de "nieuwe dingen"
HOOFDSTUK 7 Het economische leven
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
PARAGRAAF 1 De mens, armoede en rijkdom
PARAGRAAF 2 De rijkdom is er om te worden gedeeld
ARTIKEL 2 Moraal en economie
ARTIKEL 3 Privé-initiatief en de onderneming
PARAGRAAF 1 Het bedrijf en zijn doelstellingen
PARAGRAAF 2 De rol van de ondernemer en de bedrijfsleider
ARTIKEL 4 Economische instituties in dienst van de mens
PARAGRAAF 1 De rol van de vrije markt
PARAGRAAF 2 Het optreden van de staat
PARAGRAAF 3 De rol van de intermediaire lichamen
PARAGRAAF 4 Sparen en consumptie
ARTIKEL 5 De "Res novae" in de economische sector
PARAGRAAF 1 Globalisatie: kansen en risico's
PARAGRAAF 2 Het internationale financiële systeem
PARAGRAAF 3 De rol van de internationale gemeenschap in een tijd van globale economie
PARAGRAAF 4 Een integrale en solidaire ontwikkeling
PARAGRAAF 5 Nood aan meer opvoedkundige en culturele vorming
HOOFDSTUK 8 De politieke gemeenschap
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
PARAGRAAF 1 Gods heerschappij
PARAGRAAF 2 Jezus en het politieke gezag
PARAGRAAF 3 De eerste christelijke gemeenschappen
ARTIKEL 2 Grondslag en doel van de politieke gemeenschap
PARAGRAAF 1 De politieke gemeenschap, de menselijke persoon en het volk
PARAGRAAF 2 Het verdedigen en bevorderen van de mensenrechten
PARAGRAAF 3 Sociaal leven gebaseerd op burgerlijke vriendschap
ARTIKEL 3 Het politieke gezag
PARAGRAAF 1 Het fundament van het politieke gezag
PARAGRAAF 2 Gezag als een morele kracht
PARAGRAAF 3 Het recht op gewetensbezwaar
PARAGRAAF 4 Het recht op verzet
PARAGRAAF 5 Het opleggen van straf
ARTIKEL 4 Het democratische systeem
PARAGRAAF 1 De waarden en de democratie
PARAGRAAF 2 Instellingen en democratie
PARAGRAAF 3 Morele componenten van de politieke vertegenwoordiging
PARAGRAAF 4 Instrumenten voor politieke participatie
PARAGRAAF 5 Informatie en democratie
ARTIKEL 5 De politieke gemeenschap ten dienste van de burgerlijke maatschappij
PARAGRAAF 1 De waarde van de burgerlijke maatschappij
PARAGRAAF 2 De prioriteit van de burgerlijke maatschappij
PARAGRAAF 3 De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
ARTIKEL 6 De staat en de religieuze gemeenschappen
PARAGRAAF 1 Godsdienstvrijheid, een fundamenteel mensenrecht
PARAGRAAF 2 De Katholieke Kerk en de politieke gemeenschap
SUBPARAGRAAF 1 Autonomie en onafhankelijkheid
SUBPARAGRAAF 2 Samenwerking
HOOFDSTUK 9 De internationale gemeenschap
ARTIKEL 1 Bijbelse adpecten
PARAGRAAF 1 De eenheid van de mensenfamilie
PARAGRAAF 2 Jezus Christus, prototype en fundament van de nieuwe mensheid
PARAGRAAF 3 De universele roeping van het christendom
ARTIKEL 2 De fundamentele regels van de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 1 De internationale gemeenschap en waarden
PARAGRAAF 2 Relaties gebaseerd op harmonie tussen de juridische en de morele orde
ARTIKEL 3 De organisatie van de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 1 De waarde van internationale organisaties
PARAGRAAF 2 De rechtspersoonlijkheid van de Heilige Stoel
ARTIKEL 4 Internationale ontwikkelingssamenwerking
PARAGRAAF 1 Samenwerking om het recht op ontwikkeling te garanderen
PARAGRAAF 2 De strijd tegen de armoede
PARAGRAAF 3 Buitenlandse schuld
HOOFDSTUK 10 De bescherming van het milieu
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
ARTIKEL 2 De mens en het universum van de geschapen dingen
ARTIKEL 3 De crisis in de relatie tussen de mens en het milieu
ARTIKEL 4 Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
PARAGRAAF 1 Het milieu, een collectief goed
PARAGRAAF 2 Het gebruik van de biotechnologieën
PARAGRAAF 3 Het milieu en de verdeling van de goederen
PARAGRAAF 4 Nieuwe levensstijlen
HOOFDSTUK 11 Het bevorderen van de vrede
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
ARTIKEL 2 Vrede: de vrucht van rechtvaardigheid en liefde
ARTIKEL 3 Het falen van vrede: oorlog
PARAGRAAF 1 Wettige zelfverdediging
PARAGRAAF 2 Het verdedigen van vrede
PARAGRAAF 3 De plicht om de onschuldigen te beschermen
PARAGRAAF 4 Maatregelen tegen zij die de vrede bedreigen
PARAGRAAF 5 Ontwapening
PARAGRAAF 6 De veroordeling van terrorisme
ARTIKEL 4 De bijdrage van de Kerk tot de vrede
DEEL 3 DEEL 3
HOOFDSTUK 12 Sociale leer en kerkelijke actie
ARTIKEL 1 Pastorale actie in de sociale leer
PARAGRAAF 1 Sociale leer en de inculturatie van het geloof
PARAGRAAF 2 Sociale leer en het sociale pastoraat
PARAGRAAF 3 Sociale leer en vorming
PARAGRAAF 4 Het bevorderen van de dialoog
PARAGRAAF 5 De subjecten van de sociale pastorale activiteit
ARTIKEL 2 De sociale leer en het engagement van de lekengelovigen
PARAGRAAF 1 De lekengelovigen
PARAGRAAF 2 Spiritualiteit van de lekengelovigen
PARAGRAAF 3 Voorzichtig handelen
PARAGRAAF 4 Sociale leer en lekenverenigingen
PARAGRAAF 5 Dienstbaarheid in de verschillende sectoren van het sociale leven
SUBPARAGRAAF 1 De dienst aan de menselijke persoon
SUBPARAGRAAF 2 Dienst aan de cultuur
SUBPARAGRAAF 3 Dienst in de economie
SUBPARAGRAAF 4 Dienst in de politiek
DEEL 4 BESLUIT - NAAR EEN BESCHAVING VAN LIEFDE
PARAGRAAF 1 De hulp die de Kerk aan de moderne mens biedt
PARAGRAAF 2 Een nieuwe start vanuit het geloof in Christus
PARAGRAAF 3 Een vaste hoop
PARAGRAAF 4 Het opbouwen van de "beschaving van liefde"

 
 
 

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test