• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

(Soort document: Catechismus-Compendium)

28 juni 2005

INLEIDING
Inleiding
ARTIKEL 1 Aanbidding
DEEL 1 DE GELOOFSBELIJDENIS
SECTIE 1 "IK GELOOF" - "WIJ GELOVEN"
HOOFDSTUK 1 De mens is bekwaam door God aangesproken te worden
HOOFDSTUK 2 God treedt de mens tegemoet
ARTIKEL 1 De openbaring van God
ARTIKEL 2 Het doorgeven van de goddelijke openbaring
ARTIKEL 3 De Heilige Schrift
HOOFDSTUK 3 Het antwoord van de mens aan God
ARTIKEL 4 Ik geloof
ARTIKEL 5 Wij geloven
SECTIE 2 DE BELIJDENIS VAN HET CHRISTELIJK GELOOF
Het Credo
HOOFDSTUK 1 "Ik geloof in God de Vader"
ARTIKEL 1 "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde"
PARAGRAAF 1 Hemel en aarde
PARAGRAAF 2 De mens
PARAGRAAF 3 De zondeval
PARAGRAAF 1 De geloofsbelijdenis
HOOFDSTUK 2 "Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God"
ARTIKEL 2 "En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer"
ARTIKEL 3 "Jezus Christus is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria"
ARTIKEL 4 "Jezus Christus heeft geleden onder Pontius PIlatus, is gekruisigd, gestorven en begraven"
ARTIKEL 5 "Jezus Christus is neergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden"
ARTIKEL 6 "Jezus Christus is opgestegen ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader"
ARTIKEL 7 "Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden"
HOOFDSTUK 3 "Ik geloof in de Heilige Geest"
ARTIKEL 8 "Ik geloof in de Heilige Geest"
ARTIKEL 9 "Ik geloof ... in de heilige, katholieke Kerk"
PARAGRAAF 1 De Kerk in Gods heilsbeschikking
PARAGRAAF 2 De Kerk - volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest
PARAGRAAF 3 De ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk
PARAGRAAF 4 De christengelovigen - hiërarchie, leken, gewijd leven
ARTIKEL 10 "Ik geloof ... in de gemeenschap van de heiligen"
PARAGRAAF 1 Maria - Moeder van Christus en Moeder van de Kerk
ARTIKEL 11 "Ik geloof ... in de vergeving van de zonden"
ARTIKEL 12 "Ik geloof ... in de verrijzenis van het lichaam"
ARTIKEL 13 "Ik geloof ... in het eeuwig leven"
ARTIKEL 14 "Amen"
DEEL 2 DE VIERING VAN HET CHRISTUSMYSTERIE
SECTIE 1 HET SACRAMENTELE HEILSBESTEL
HOOFDSTUK 1 Het paasmysterie in het tijdperk van de Kerk
ARTIKEL 1 De liturgie - werk van de heilige Drie-eenheid
ARTIKEL 2 Het paasmysterie in de Sacramenten van de Kerk
HOOFDSTUK 2 De sacramentele viering van het paasmysterie
ARTIKEL 3 De liturgie van de Kerk vieren
PARAGRAAF 1 Wie viert er?
PARAGRAAF 2 Hoe wordt er gevierd?
PARAGRAAF 3 Wanneer wordt er gevierd?
PARAGRAAF 4 Waar wordt er gevierd?
ARTIKEL 4 Liturgische verscheidenheid en eenheid van mysterie
SECTIE 2 DE ZEVEN SACRAMENTEN VAN DE KERK
HOOFDSTUK 1 De Sacramenten van de christelijke initiatie
ARTIKEL 1 Het Sacrament van het Doopsel
ARTIKEL 2 Het Sacrament van het Vormsel
ARTIKEL 3 Het Sacrament van de Eucharistie
HOOFDSTUK 2 De Sacramenten van de genezing
ARTIKEL 4 Het Sacrament van Boete en verzoening
ARTIKEL 5 Het Sacrament van de Ziekenzalving
HOOFDSTUK 3 De Sacramenten ten dienste van de geloofsgemeenschap en de zending
ARTIKEL 6 Het Sacrament van de Wijding
ARTIKEL 7 Het Sacrament van het Huwelijk
HOOFDSTUK 4 Andere liturgische vieringen
ARTIKEL 8 De sacramentaliën
ARTIKEL 9 De christelijke begrafenis
DEEL 3 HET LEVEN IN CHRISTUS
SECTIE 1 DE ROEPING VAN DE MENS: HET LEVEN IN DE HEILIGE GEEST
HOOFDSTUK 1 De waardigheid van de menselijke persoon
ARTIKEL 1 De mens: beeld van God
ARTIKEL 2 Onze roeping tot zaligheid
ARTIKEL 3 De vrijheid van de menselijke persoon
ARTIKEL 4 De moraliteit van de hartstochten
ARTIKEL 5 Het morele geweten
ARTIKEL 6 De deugden
ARTIKEL 7 De zonden
HOOFDSTUK 2 De menselijke gemeenschap
ARTIKEL 8 De persoon en de samenleving
ARTIKEL 9 De deelname aan het sociale leven
ARTIKEL 10 De sociale rechtvaardigheid
HOOFDSTUK 3 Het heil van God: Wet en genade
ARTIKEL 11 De morele wet
ARTIKEL 12 Genade en rechtvaardiging
ARTIKEL 13 De Kerk, moeder en opvoedster
SECTIE 2 DE TIEN GEBODEN
HOOFDSTUK 1 “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand”
ARTIKEL 1 Het eerste gebod: Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
ARTIKEL 2 Het tweede gebod: Gij zult de Naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken.
ARTIKEL 3 Het derde gebod: Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn
HOOFDSTUK 2 "Gij zult uw naaste beminnen als uzelf"
ARTIKEL 4 Het vierde gebod: Eer uw vader en uw moeder
ARTIKEL 5 Het vijfde gebod: Gij zult niet doden
ARTIKEL 6 Het zesde gebod: Gij zult geen echtbreuk plegen
ARTIKEL 7 Het zevende gebod: Gij zult niet stelen
ARTIKEL 8 Het achtste gebod: Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen
ARTIKEL 9 Het negende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste
ARTIKEL 10 Het tiende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten (...) op iets wat uw naaste toebehoort
DEEL 4 HET CHRISTELIJKE GEBED
SECTIE 1 HET GEBED IN HET CHRISTELIJK LEVEN
HOOFDSTUK 1 De openbaring van het gebed
ARTIKEL 1 De openbaring van het gebed in het Oude Testament
ARTIKEL 2 In Jezus wordt het gebed volmaakt geopenbaard en verwerkelijkt
ARTIKEL 3 Het gebed in de tijd van de Kerk
HOOFDSTUK 2 De traditie van het gebed
ARTIKEL 4 Aan de bronnen van het gebed
ARTIKEL 5 De weg van het gebed
ARTIKEL 6 Gidsen in het gebed
HOOFDSTUK 3 Het gebedsleven
ARTIKEL 7 De gebedsvormen
ARTIKEL 8 De strijd van het gebed
SECTIE 2 HET GEBED VAN DE HEER: HET ONZE VADER
ARTIKEL 1 "Een korte samenvatting van het hele Evangelie"
ARTIKEL 2 "Onze Vader die in de hemel zijt"
ARTIKEL 3 De zeven beden
DEEL 5 BIJLAGEN
ARTIKEL 1 Algemene gebeden
PARAGRAAF 1 Kruisteken - Signum Crucis
PARAGRAAF 2 Eer aan de Vader - Gloria Patri
PARAGRAAF 3 Wees gegroet - Ave Maria
PARAGRAAF 4 Engel van God - Angele Dei
PARAGRAAF 5 Heer, geef hen de eeuwige rust - Requiem aeternam
PARAGRAAF 6 Engel des Heren - Angelus Domini
PARAGRAAF 7 Koningin des Hemels - Regina Caeli
PARAGRAAF 8 Wees gegroet Koningin - Salve Regina
PARAGRAAF 9 Hoog verheft nu mijn ziel - Magnificat
PARAGRAAF 10 Tot u nemen wij onze toevlucht - Sub tuum presidium
PARAGRAAF 11 Geprezen zij de Heer - Benedictus
PARAGRAAF 12 U God loven wij - Te Deum
PARAGRAAF 13 Kom, Schepper Geest - Veni, Creator Spiritus
PARAGRAAF 14 Kom, Heilige Geest - Veni, Sancte Spiritus
PARAGRAAF 15 Ziel van Christus - Anima Christi
PARAGRAAF 16 Gedenk, o allermildste maagd Maria - Memorare
PARAGRAAF 17 Rozenkrans - Rosarium
PARAGRAAF 18 Gebed aan het einde van het bidden van de Rozenkrans
PARAGRAAF 19 Gebed bij de bewieroking
PARAGRAAF 20 Gebed bij het "afscheid nemen van het altaar" aan het einde van de liturgie
PARAGRAAF 21 Gebed voor de overledenen
PARAGRAAF 22 Oefening / Akte van geloof - Actus fidei
PARAGRAAF 23 Oefening / Akte van hoop - Actus spei
PARAGRAAF 24 Oefening / Akte van liefde - Actus caritatis
PARAGRAAF 25 Oefening / Akte van berouw - Actus contritionis
ARTIKEL 2 Formules van de Katholieke leer
PARAGRAAF 1 De beide geboden van de liefde (Mt. 22, 37.39)
PARAGRAAF 2 De gouden regel (Mt. 7, 12)
PARAGRAAF 3 De zaligsprekingen (Mt. 5, 3-12)
PARAGRAAF 4 De drie Goddelijke deugden
PARAGRAAF 5 De vier kardinale deugden
PARAGRAAF 6 De zeven gaven van de Heilige Geest
PARAGRAAF 7 De twaalf vruchten van de Heilige Geest
PARAGRAAF 8 De vijf geboden van de Kerk
PARAGRAAF 9 De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid
PARAGRAAF 10 De zeven geestelijke werken van barmhartigheid
PARAGRAAF 11 De zeven doodzonden
PARAGRAAF 12 De vier laatste dingen
DEEL 6 REGISTER

 
 
 

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test