• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij

(Soort document: Paus Pius XII - Encycliek)

Paus Pius XII - 20 oktober 1939

INLEIDEND GEDEELTE
HOOFDSTUK 1 Onder het teken van Christus-Koning
PARAGRAAF 1 Een betekenisvol samentreffen: het pontificaat begint in het 40e jaar na de toewijding van het mensdom aan Jezus’ goddelijk Hart.
PARAGRAAF 2 De betekenis van die toewijding; de zegeningen, die daaruit, alsook vooral uit de instelling van het feest van Christus Koning, gevolgd zijn.
PARAGRAAF 3 De dringendste plicht, de edelste taak
PARAGRAAF 4 Moge de a.s. feestdag van Christus-Koning een dag van nieuwe zegeningen en nieuwe ijver zijn.
HOOFDSTUK 2 Betuigingen van vertrouwen en dankbaarheid
PARAGRAAF 1 Het katholieke gemeenschapsgevoel is de paus al aanstonds een grote troost geweest.
PARAGRAAF 2 De Paus betuigt zijn dank aan de Bisschoppen en de Katholieken
PARAGRAAF 3 De Paus betuigt zijn dank aan andersdenkenden
PARAGRAAF 4 De Paus betuigt zijn dank aan de staatshoofden
PARAGRAAF 5 De Paus spreekt zijn vreugde uit over de heilzame gevolgen van de Lateraanse verdragen
DEEL 1 DE GEESTELIJKE EN ZEDELIJKE NOOD VAN ONZE TIJD
De plicht van Christus' plaatsbekleder is te getuigen voor de waarheid. Uit zal hij doen, “de waarheid bewarend in liefde”.
HOOFDSTUK 1 De eerste oorzaak van het kwaad van onze tijd
PARAGRAAF 1 De miskenning van Christus’ koningschap, van Zijn waarheid en Zijn liefdewet. Dus: terug naar Christus
PARAGRAAF 2 Het uitbreken van de oorlog is een nieuwe aanleiding om alle goedwillende op Christus te wijzen
PARAGRAAF 3 De hoop bestaat, dat uit deze vreselijke ramp een terugkeer naar Christus zal volgen
PARAGRAAF 4 Wegens de omstandigheden zal de Paus over de dwalingen slechts kort zijn
HOOFDSTUK 2 De dwalingen van onze tijd in haar algemeen aspect: de verwerping van een algemeen geldende zedelijke norm
PARAGRAAF 1 De ontkenning en verwerping van een algemeen geldende zedelijke norm op alle gebied
PARAGRAAF 2 De eerste stap daartoe is geweest de grote afval van de Kerk
PARAGRAAF 3 Vandaar verduistering in de geesten en herlevend heidendom
PARAGRAAF 4 Velen hadden het wellicht zo niet ingezien; nu blijkt het
PARAGRAAF 5 Het onderscheid, in dit opzicht, tussen vroeger en thans
HOOFDSTUK 3 Een eerste bijzondere uiting van deze dwaling: de miskenning van de wet van de solidariteit en van de liefde, die alle mensen moet verbinden
PARAGRAAF 1 Waarop de eis van ene algemene liefde steunt: de fundamentele eenheid van het gezin der mensheid
PARAGRAAF 2 Deze leer van algemene liefde belet niet het bewaren en bevorderen van goede nationale eigenschappen.
PARAGRAAF 3 Deze leer van algemene liefde is niet in tegenspraak met de ware vaderlandsliefde.
PARAGRAAF 4 Deze leer van algemene liefde heeft heerlijke vruchten voortgebracht
HOOFDSTUK 4 Een tweede bijzondere uiting van die algemene dwaling: de absolute autonomie van de staat
ARTIKEL 1 De gevolgen van deze valse autonomie in het innerlijk leven van de volken
PARAGRAAF 1 Deze dwaling maakt de staat zelf innerlijk zwak, ondanks tijdelijke materiele successen
PARAGRAAF 2 Deze dwaling doet de staat afwijken van zijn ware taak, tot nadeel voor de duurzame ware welvaart van de volken
PARAGRAAF 3 Deze dwaling voert tot totaal verkeerde opvatting omtrent het doel van gezin en opvoeding
PARAGRAAF 4 Deze dwaling voert tot schending van de rechten van het gezin, met de noodlottige gevolgen daarvan
PARAGRAAF 5 Deze dwaling voert tot schending der heiligste rechten inzake de opvoeding, een schending, die niet ongestraft zal blijven
ARTIKEL 2 De gevolgen van de valse autonomie van de staat voor de internationale verhoudingen
PARAGRAAF 1 Zij werkt door haar miskenning van het natuurrecht vernietigend op de eenheid en vrede onder de volken
PARAGRAAF 2 Zij vernietigt door haar valse opvatting omtrent verdragen alle onderling vertrouwen en vormt zo een brede scheiding tussen de volken
DEEL 2 HET WERK VAN DE VERNIEUWING
HOOFDSTUK 1 De toestand van het ogenblik is vreselijk. De vooruitzichten zijn onzeker. Wapengeweld alleen zal geen vernieuwing brengen.
HOOFDSTUK 2 De krachten ter vernieuwing komen uit het binnenste van de ziel, en moeten bezield zijn door een godsdienstige geest.
HOOFDSTUK 3 De Kerk heeft hierbij een bijzondere taak, en er zijn al hoopvolle vooruitzichten van succes.
HOOFDSTUK 4 Het apostolaat van de leken heeft hierbij een belangrijke taak
HOOFDSTUK 5 Het huisgezin heeft een bijzonder aandeel in dit lekenapostolaat.
HOOFDSTUK 6 De leer der Kerk en haar wetten zijn niet in strijd met de ware humaniteit: men late de Kerk vrij en kere zich tot haar.
HOOFDSTUK 7 De Kerk wordt ten onrechte verdacht van inbreuk op de rechten van de staat
DEEL 3 SLOT
HOOFDSTUK 1 Kerk en Paus in het angstvolle uur van heden
HOOFDSTUK 2 Plicht van christelijke naastenliefde en werken voor de vrede
HOOFDSTUK 3 Aansporing tot vertrouwen op Gods almacht en tot gebed en boete
HOOFDSTUK 4 Zegen

 
 
 

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test