• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN

(Soort document: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten)

9 april 2002

INLEIDING
Verantwoordelijkheid en bevoegdheden
I Natuur en structuur
II Voor wie is het directorium bestemd?
III De terminologie
IV Enkele principes
V De taal van de volksvroomheid
DEEL 1 HOOFDLIJNEN IN DE GESCHIEDENIS, HET LEERGEZAG EN DE THEOLOGIE
I Liturgie en volksvroomheid in het licht van de geschiedenis
1 Liturgie en volksvroomheid in de loop der eeuwen
A De christelijke oudheid
B De Middeleeuwen
C De moderne tijd
D De huidige tijd
2 Liturgie en volksvroomheid: de huidige problematiek
A Aanwijzingen vanuit de geschiedenis: oorzaken van het ontbreken van een juist evenwicht
B In het licht van de Constitutie over de liturgie
C Het belang van vorming
II Liturgie en volksvroomheid in het leergezag van de Kerk
1 De waarden van de volksvroomheid
2 Enkele gevaren die de volksvroomheid kunnen doen afdwalen
3 Het subject van de volksdevotie
4 De oefeningen van godsvrucht
5 Liturgie en oefeningen van godsvrucht
6 Algemene criteria voor een vernieuwing van de oefeningen van godsvrucht
III Theologische principes voor het beoordelen en vernieuwen van de volksvroomheid
1 Het cultische leven: gemeenschap met de Vader door Christus in de Geest
2 De kerk als cultische gemeenschap
3 Algemeen priesterschap en volksvroomheid
4 Het Woord van God en de volksvroomheid
5 Volksvroomheid en privé-openbaringen
6 Inculturatie en volksvroomheid
DEEL 2 RICHTLIJNEN VOOR EEN HARMONISATIE VAN VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE
Inleiding
IV Liturgisch jaar en volksvroomheid
1 De zondag
2 De advent
3 De kersttijd
4 De veertigdagentijd
A De verering van de gekruisigde Christus
B De lezing van het lijdensverhaal van de Heer
C De kruisweg
D De 'Via Matris'
5 De Goede Week
6 Palmzondag
7 Het Paastriduüm
8 Witte Donderdag
9 Goede Vrijdag
10 Stille Zaterdag
11 Paaszondag
12 De paastijd
13 Pinksteren
14 De tijd door het jaar
A Het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
B Het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus
C De eucharistische aanbidding
D Het Heilig Hart van Christus
E Het Onbevlekt Hart van Maria
F Het Kostbaar Bloed van Christus
G De Tenhemelopneming van de heilige Maagd Maria
H De week van gebed voor de eenheid van de christenen
V De verering van de heilige Moeder van de Heer
1 Enkele principes
2 De tijden van de oefeningen van Mariale godsvrucht
A De viering van het feest
B De zaterdag
C Triduums, zevendaagse gebedsperiodes, novenen ter ere van Maria
D De 'Mariamaanden'
3 Enkele door het leergezag aanbevolen oefeningen van godsvrucht
A Het biddend luisteren naar Gods Woord
B De 'Engels des Heren'
C Het 'Regina Caeli'
D De rozenkrans
E De litanie van de Maagd
E De toewijding - het toevertrouwen aan Maria
F Het scapulier van de Karmel en andere scapulieren
G De Mariamedailles
4 De 'Akathistos'-hymne
VI De verering van de heiligen en de zaligen
1 Enkele principes
2 De heilige engelen
3 De heilige Jozef
4 De heilige Johannes de Doper
5 De verering die aan heiligen en zaligen betoond wordt
A De herdenking van de heiligen
B De feestdag
C De viering van de eucharistie
D De litanie van de heiligen
E De relikwieën van de heiligen
F De heilige beeltenissen
G De processies
VII De gebeden en de werken ten behoeve van de overledenen
1 Het geloof in de verrijzenis van de doden
2 De betekenis van de gebeden en werken ten behoeve van de overledenen
3 De christelijke uitvaart
4 Andere vormen van gebed en werken ten behoeve van de overledenen
5 De dodenherdenking in de volksvroomheid
VIII Heiligdommen en bedevaarten
1 Het heiligdom
A Enkele principes
B Canonieke erkenning
C Het heiligdom als plaats van cultische vieringen
I Een voorbeeldfunctie
II De viering van Boete en Verzoening
III De viering van de Eucharistie
IV De viering van de Ziekenzalving
V De viering van de andere Sacramenten
VI De viering van het Getijdengebed
VII De viering van sacramentaliën
D Het heiligdom als plaats van evangelisatie
E Het heiligdom als plaats van naastenliefde
F Het heiligdom als plaats van cultuur
G Het heiligdom als plaats van oecumenische inzet
2 De bedevaart
A Bijbelse bedevaartgangers
B De christelijke bedevaart
C De spiritualiteit van de bedevaart
D Het houden van een bedevaart
DEEL 3 SLOT

 
 
 

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test