• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

(Soort document: Catechismus-Compendium)

15 augustus 1997

INLEIDING
1 Het leven van de mens - God kennen en liefhebben
2 Het doorgeven van het geloof - de catechese
3 Wat bedoelt deze catechismus en voor wie is hij bestemd
4 De opbouw van deze catechismus
5 Praktische wenken voor het gebruik van deze catechismus
6 De noodzakelijke aanpassingen
DEEL 1 DE GELOOFSBELIJDENIS
EERSTE SECTIE "IK GELOOF" - "WIJ GELOVEN"
EERSTE HOOFDSTUK De mens is bekwaam door God aangesproken te worden
1 Het verlangen naar God
2 De toegangswegen tot de kennis van God
3 De kennis van God volgens de Kerk
4 Hoe te spreken over God?
IN HET KORT
TWEEDE HOOFDSTUK God ontmoet de mens
ARTIKEL 1 De openbaring van God
1 God openbaart zijn "liefdevol heilsplan"
2 De fases in de openbaring
3 Jezus Christus - "Middelaar en volheid van de gehele openbaring"
IN HET KORT
ARTIKEL 2 Het doorgeven van de goddelijke openbaring
1 De apostolische overlevering
2 De verhouding tussen de overlevering en de heilige Schrift
3 De interpretatie van het erfgoed van het geloof
IN HET KORT
ARTIKEL 3 De heilige Schrift
1 Christus - het enig woord van de heilige Schrift
2 Inspiratie en waarheid van de heilige Schrift
3 De Heilige Geest als tolk van de Schrift
4 De canon van de Schrift
5 De heilige Schrift in het leven van de Kerk
IN HET KORT
DERDE HOOFDSTUK Het antwoord van de mens aan God
ARTIKEL 4 Ik geloof
1 De gehoorzaamheid van het geloof
2 "Ik weet Wie ik mijn vertrouwen heb geschonken" (2 Tim. 1,12)
3 De kenmerken van het geloof
ARTIKEL 5 Wij geloven
1 "Heer, let op het geloof van uw Kerk"
2 De taal van het geloof
3 Eén geloof
IN HET KORT
TWEEDE SECTIE DE BELIJDENIS VAN HET CHRISTELIJK GELOOF - DE GELOOFSBELIJDENISSEN
EERSTE HOOFDSTUK Ik geloof in God de Vader
ARTIKEL 1 "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde"
I Ik geloof in God
1 "Ik geloof in één God"
2 God openbaart zijn naam
3 God, "Hij die is", is waarheid en liefde
4 De draagwijdte van het geloof in de éne God
IN HET KORT
II De Vader
1 "In de naam van de Vader en de Zoon en de heilge Geest"
2 De openbaring van God als Drie-eenheid
3 De Heilige Drie-eenheid in de geloofsleer
4 De goddelijke werken en de zendingen van de Drie-eenheid
IN HET KORT
III De Almachtige
IN HET KORT
IV De Schepper
1 De catechese over de schepping
2 De schepping - werk van de Heilige Drie-eenheid
3 "De wereld is geschapen om God te verheerlijken"
4 Het mysterie van de schepping
5 God verwerkelijkt Zijn plan: de goddelijke Voorzienigheid
IN HET KORT
V De hemel en de aarde
1 De engelen
2 De zichtbare wereld
IN HET KORT
VI De mens
1 "Als beeld van God"
2 "Eén naar lichaam en ziel"
3 "Man en vrouw schiep Hij hen"
4 De mens in het paradijs
IN HET KORT
VII De zondeval
1 Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos
2 De val van de engelen
3 De erfzonde
4 "Gij hebt hem niet overgeleverd aan de macht van de dood"
IN HET KORT
TWEEDE HOOFDSTUK Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God
ARTIKEL 2 "En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer"
1 Jezus
2 Christus
3 Eniggeboren Zoon van God
4 Heer
IN HET KORT
ARTIKEL 3 "Jezus Christus is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria"
I Gods Zoon is mens geworden
1 Waarom is het Woord mens geworden?
2 De menswording
3 Waarlijk God en waarlijk mens
4 Hoe is de Zoon van God mens?
IN HET KORT
II "...Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria"
1 Die ontvangen is van de Heilige Geest...
2 ...geboren uit de maagd Maria
IN HET KORT
III De mysteries van het leven van Christus
1 Het hele leven van Christus is één mysterie
2 De mysteries van de kinderjaren en het verborgen leven van Jezus
3 De mysteries van het openbare leven van Jezus
IN HET KORT
ARTIKEL 4 "Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus, Hij is gekruisigd, gestorven en begraven"
I Jezus en Israël
1 Jezus en de Wet
2 Jezus en de tempel
3 Jezus en het geloof van Israël in de enige God en Redder
IN HET KORT
II Jezus is gekruisigd en gestorven
1 Het proces van Jezus
2 De verlossende dood van Christus in het goddelijk heilsplan
3 Christus heeft zichzelf aan zijn Vader aangeboden voor onze zonden
IN HET KORT
III Jezus Christus is begraven
IN HET KORT
ARTIKEL 5 "Jezus Christus is nedergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden"
I Christus is nedergedaald ter helle
IN HET KORT
II Hij is de derde dag verrezen uit de doden
1 De historische en transcendente gebeurtenis
2 De verrijzenis - werk van de Heilige Drie-eenheid
3 Zin en heilsbetekenis van de verrijzenis
IN HET KORT
ARTIKEL 6 "Jezus is opgestegen ten hemel, Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader"
IN HET KORT
ARTIKEL 7 "Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden"
1 Hij zal wederkomen in heerlijkheid
2 Om te oordelen de levenden en de doden
IN HET KORT
DERDE HOOFDSTUK Ik geloof in de Heilige Geest
ARTIKEL 8 "Ik geloof in de Heilige Geest"
1 De gezamenlijke zending van de Zoon en de Geest
2 De naam, de benamingen en de symbolen van de Heilige Geest
3 De Geest en het Woord van God in de tijd van de beloften
4 De Geest van Christus in de volheid van de tijd
5 De Geest en de Kerk in de eindtijd
IN HET KORT
ARTIKEL 9 "Ik geloof in de heilige, katholieke Kerk"
I De Kerk in Gods heilsbeschikking
1 De namen en de beelden van de Kerk
2 Oorsprong, stichting en zending van de Kerk
3 Het mysterie van de Kerk
IN HET KORT
II De Kerk - volk van God, lichaam van Christus
1 De Kerk - volk van God
2 De Kerk - lichaam van Christus
3 De Kerk - tempel van de Heilige Geest
IN HET KORT
III De Kerk is één, heilig, katholiek en apostolisch
1 De Kerk is één
2 De Kerk is heilig
3 De Kerk is katholiek
4 De Kerk is apostolisch
IN HET KORT
IV De Christengelovigen - Hiërarchie, leken, gewijd leven
1 De hiërarchische structuur van de Kerk
2 De leken
3 Het gewijde leven
IN HET KORT
V De gemeenschap van de heiligen
1 De gemeenschap van geestelijke goederen
2 De gemeenschap van de Kerk in de hemel en op aarde
IN HET KORT
VI Maria - Moeder van Christus, Moeder van de Kerk
1 Het moederschap van Maria voor de Kerk
2 De verering van de heilige maagd
3 Maria - eschatologisch beeld van de Kerk
IN HET KORT
ARTIKEL 10 "Ik geloof in de vergeving van de zonden"
1 Eén doopsel tot vergeving van de zonden
2 De sleutelmacht
IN HET KORT
ARTIKEL 11 "Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam"
1 De verrijzenis van Christus en onze verrijzenis
2 Sterven in Christus Jezus
IN HET KORT
ARTIKEL 12 "Ik geloof in het eeuwig leven"
1 Het bijzondere oordeel
2 De hemel
3 De laatste loutering of het vagevuur
4 De hel
5 Het laatste oordeel
6 De hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
IN HET KORT
ARTIKEL 13 "Amen"
DEEL 2 DE VIERING VAN HET CHRISTUSMYSTERIE
EERSTE SECTIE HET SACRAMENTELE HEILSBESTEL
EERSTE HOOFDSTUK Het Paasmysterie in het tijdperk van de Kerk
ARTIKEL 1 De liturgie - werk van de Heilige Drie-eenheid
1 De Vader, bron en einddoel van de liturgie
2 Het werk van Christus in de liturgie
3 De Heilige Geest en de Kerk in de liturgie
IN HET KORT
ARTIKEL 2 Het Paasmysterie in de Sacramenten van de Kerk
1 De Sacramenten van Christus
2 De Sacramenten van de Kerk
3 De Sacramenten van het geloof
4 De Sacramenten van het heil
5 De Sacramenten van het eeuwig leven
IN HET KORT
TWEEDE HOOFDSTUK De sacramentele viering van het mysterie
ARTIKEL 3 De liturgie van de Kerk vieren
1 Wie viert er?
2 Hoe wordt er gevierd?
3 Wanneer wordt er gevierd?
4 Waar wordt er gevierd?
IN HET KORT
ARTIKEL 4 Liturgische verscheidenheid en eenheid van het mysterie
IN HET KORT
TWEEDE SECTIE DE ZEVEN SACRAMENTEN VAN DE KERK
EERSTE HOOFDSTUK De Sacramenten van de christelijke initiatie
ARTIKEL 1 Het sacrament van het Doopsel
1 Hoe wordt dit Sacrament genoemd?
2 Het Doopsel in het heilsbestel
3 Hoe wordt het Sacrament van het Doopsel gevierd?
4 Wie kan het Doopsel ontvangen?
5 Wie mag dopen?
6 De noodzaak van het Doopsel
7 De genade van het Doopsel
IN HET KORT
ARTIKEL 2 Het sacrament van het Vormsel
1 Het Vormsel in de heilsgeschiedenis
2 De tekens en de ritus van het Vormsel
3 De vruchten van het Vormsel
4 Wie kan dit sacrament ontvangen?
5 De bedienaar van het Vormsel
IN HET KORT
ARTIKEL 3 Het sacrament van de Eucharistie
1 De Eucharistie - oorsprong en hoogtepunt van het kerkelijk leven
2 Hoe wordt dit sacrament genoemd?
3 De Eucharistie in de heilsgeschiedenis
4 De liturgische viering van de Eucharistie
5 Het sacramentele offer: dankzegging, gedachtenis, tegenwoordigheid
6 Het paasmaal
7 De Eucharistie - "onderpand van de toekomstige heerlijkheid"
IN HET KORT
TWEEDE HOOFDSTUK De sacramenten van genezing
ARTIKEL 4 Het sacrament van boete en verzoening
1 Hoe wordt dit sacrament genoemd?
2 Waarom na het Doopsel nog een Sacrament van de Verzoening?
3 De bekering van de gedoopten
4 De inwendige boetevaardigheid
5 De veelvuldige vormen van boetedoening in het christelijk leven
6 Het sacrament van boete en verzoening
7 De akten van de boeteling
8 De bedienaar van het sacrament
9 De vruchten van het Sacrament
10 De aflaten
11 De viering van het boetesacrament
IN HET KORT
ARTIKEL 5 De Ziekenzalving
1 Haar grondslagen in de heilsgeschiedenis
2 Voor wie is dit sacrament bestemd en wie dient het toe?
3 Hoe wordt dit sacrament gevierd?
4 De vruchten van de viering van dit Sacrament
5 Het Viaticum, laatste Sacrament van de Christen
IN HET KORT
DERDE HOOFDSTUK De sacramenten die ten dienste van de geloofsgemeenschap staan
ARTIKEL 6 Het wijdingssacrament
1 Waarom spreekt men in het Latijn over sacramentum ordinis?
2 Het Wijdingssacrament in de heilsgeschiedenis
3 De drie graden van het wijdingssacrament
4 De viering van dit sacrament
5 Wie kan dit sacrament toedienen
6 Wie kan het Sacrament ontvangen?
7 De vruchten van het Wijdingssacrament
IN HET KORT
ARTIKEL 7 Het sacrament van het huwelijk
1 Het huwelijk in Gods heilsplan
2 De viering van het huwelijk
3 De huwelijksinstemming (consensus)
4 De vruchten van het sacrament van het Huwelijk
5 Het goed en de eisen van de huwelijksliefde
6 De huiskerk
IN HET KORT
VIERDE HOOFDSTUK De andere liturgische vieringen
ARTIKEL 8 De sacramentalia
IN HET KORT
ARTIKEL 9 De christelijke uitvaart
1 Het laatste Pasen van de Christen
2 De viering van de uitvaart
DEEL 3 HET LEVEN IN CHRISTUS
EERSTE SECTIE DE ROEPING VAN DE MENS: HET LEVEN IN DE GEEST
EERSTE HOOFDSTUK De waardigheid van de menselijke persoon
ARTIKEL 1 De mens beeld van God
IN HET KORT
ARTIKEL 2 Onze roeping tot de zaligheid
1 De zaligsprekingen
2 Het verlangen naar geluk
3 De christelijke zaligheid
IN HET KORT
ARTIKEL 3 De vrijheid van de mens
1 Vrijheid en verantwoordelijkheid
2 De menselijke vrijheid in de heilseconomie
IN HET KORT
ARTIKEL 4 De moraliteit van de menselijke daden
1 De bronnen van de moraliteit
2 Goede daden en slechte daden
IN HET KORT
ARTIKEL 5 De moraliteiten van de hartstochten
1 De hartstochten
2 Hartstochten en moreel leven
IN HET KORT
ARTIKEL 6 Het morele geweten
1 Het gewetensoordeel
2 De vorming van het geweten
3 Kiezen volgens zijn geweten
4 Het dwalend oordeel
IN HET KORT
ARTIKEL 7 De deugden
1 De menselijke deugden
2 De goddelijke deugden
3 De gaven en vruchten van de Heilige Geest
IN HET KORT
ARTIKEL 8 De zonde
1 De barmhartigheid en de zonde
2 De definitie van de zonde
3 De verscheidenheid der zonden
4 De zwaarte van de zonde: doodzonde en dagelijkse zonde
5 De verspreiding van de zonde
IN HET KORT
TWEEDE HOOFDSTUK De menselijke gemeenschap
ARTIKEL 9 De persoon en de samenleving
1 Het gemeenschapskarakter van de menselijke roeping
2 De bekering en de gemeenschap
IN HET KORT
ARTIKEL 10 De deelname aan het sociale leven
1 Het gezag
2 Het algemeen welzijn
3 Verantwoordelijkheid en participatie
IN HET KORT
ARTIKEL 11 De sociale rechtvaardigheid
1 Eerbied voor de menselijke persoon
2 Gelijkheid en verschillen onder mensen
3 Menselijke solidariteit
IN HET KORT
DERDE HOOFDSTUK Het heil van God: Wet en genade
ARTIKEL 12 De morele wet
1 De natuurlijke morele wet
2 De oude wet
3 De nieuwe of evangelische wet
IN HET KORT
ARTIKEL 13 Genade en rechtvaardigheid
1 De rechtvaardiging
2 De genade
3 De verdienste
4 De christelijke heiligheid
IN HET KORT
ARTIKEL 14 De Kerk, moeder en opvoedster
1 Moreel leven en kerkelijk leergezag
2 De geboden van de Kerk
3 Moreel leven en missionair getuigenis
IN HET KORT
TWEEDE SECTIE DE TIEN GEBODEN
IN HET KORT
EERSTE HOOFDSTUK "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand"
ARTIKEL 1 Het eerste gebod: Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
1 "Gij zult de Heer uw God aanbidden en Hem alleen dienen"
2 "Hem alleen zult gij eer bewijzen"
3 "Gij zult geen andere goden naast Mij hebben"
4 "Gij zult geen godenbeelden maken..."
IN HET KORT
ARTIKEL 2 Het tweede gebod: Gij zult de Naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken.
1 De naam van de Heer is heilig
2 Het ijdel gebruik van de naam van de Heer
3 De christelijke naam
IN HET KORT
ARTIKEL 3 Het derde gebod: Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn
1 De dag van de sabbat
2 De dag des Heren
IN HET KORT
TWEEDE HOOFDSTUK "Gij zult uw naasten beminnen als uzelf"
ARTIKEL 4 Het vierde gebod: Eer uw vader en uw moeder
1 Het gezin in Gods plan
2 Het gezin en de samenleving
3 Plichten van de leden van het gezin
4 Het gezin en het rijk Gods
5 De overheid in de burgerlijke samenleving
IN HET KORT
ARTIKEL 5 Het vijfde gebod: Gij zult niet doden
1 De eerbied voor het menselijk leven
2 De eerbied voor de waardigheid van de menselijke persoon
3 Het bewaren van de vrede
IN HET KORT
ARTIKEL 6 Het zesde gebod: Gij zult geen echtbreuk plegen
1 "Man en vrouw schiep Hij hen..."
2 De roeping tot kuisheid
3 De liefde van de gehuwden
4 Zonden tegen de waardigheid van het huwelijk
IN HET KORT
ARTIKEL 7 Het zevende gebod: Gij zult niet stelen
1 De universele bestemming en het privé-bezit van goederen
2 De eerbied voor de personen en hun bezittingen
3 De sociale leer van de Kerk
4 Economische activiteiten en sociale rechtvaardigheid
5 Rechtvaardigheid en solidariteit tussen de volkeren
6 De liefde voor de armen
IN HET KORT
ARTIKEL 8 Het achtste gebod: Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen
1 Leven in de waarheid
2 "Getuigen van de waarheid"
3 De zonden tegen de waarheid
4 Eerbied voor de waarheid
5 Het gebruik van de sociale communicatiemiddelen
6 Waarheid, schoonheid en gewijde kunst
IN HET KORT
ARTIKEL 9 Het negende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste
1 De loutering van het hart
2 De strijd om de zuiverheid
IN HET KORT
ARTIKEL 10 Het tiende gebod: Gij zult niet zetten (...) op iets wat uw naaste toebehoort
1 De wanorde van de begeerten
2 De verlangens van de Geest
3 De armoede van het hart
4 "Ik wil God zien"
IN HET KORT
DEEL 4 HET CHRISTELIJK GEBED
EERSTE SECTIE HET GEBED IN HET CHRISTELIJK LEVEN
Wat is gebed?
EERSTE HOOFDSTUK De openbaring van het gebed - De universele oproep tot gebed
ARTIKEL 1 In het Oude Testament
IN HET KORT
ARTIKEL 2 In de volheid der tijden
IN HET KORT
ARTIKEL 3 In de tijd van de Kerk
1 De zegening en de aanbidding
2 Het smeekgebed
3 Het gebed van voorspraak
4 Het gebed van dankzegging
5 Het gebed van lofprijzing
IN HET KORT
TWEEDE HOOFDSTUK De traditie van het gebed
ARTIKEL 4 Aan de bronnen van het gebed
IN HET KORT
ARTIKEL 5 De weg van het gebed
IN HET KORT
ARTIKEL 6 Gidsen in het gebed
IN HET KORT
DERDE HOOFDSTUK Het gebedsleven
ARTIKEL 7 De gebedsvormen
1 Het mondgebed
2 De meditatie
3 Het beschouwende (contemplatieve) gebed
IN HET KORT
ARTIKEL 8 De strijd van het gebed
1 Tegenwerpingen tegen het gebed
2 De nederige waakzaamheid van het hart
3 Het kinderlijke vertrouwen
4 Volharden in de liefde
5 Het gebed van het Uur van Jezus
IN HET KORT
TWEEDE SECTIE HET GEBED VAN DE HEER: HET "ONZE VADER"
ARTIKEL 1 "Een korte samenvatting van het Evangelie"
1 In het hart van de Schrift
2 "Het gebed van de Heer"
3 Het gebed van de Kerk
IN HET KORT
ARTIKEL 2 "Onze Vader die in de hemel zijt"
1 "Vol vertrouwen dichterbij komen"
2 "Vader"
3 "Onze" Vader
4 "Die in de hemel zijt"
IN HET KORT
ARTIKEL 3 De zeven beden
1 "Uw naam worde geheiligd"
2 "Uw rijk kome"
3 "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel"
4 "Geef ons heden ons dagelijks brood"
5 "Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven"
6 "Leid ons niet in bekoring"
7 "Maar verlos ons van het kwade"
8 De afsluitende lofprijzing
IN HET KORT

 
 
 

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test