• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een speciaal probleem dat zich tijdens het proces van seksuele rijping kan voordoen, is de homoseksualiteit, die zich in geürbaniseerde samenlevingen ook meer en meer verspreidt. Over dit verschijnsel dient met een uitgewogen oordeel en in het licht van de kerkelijke documenten te worden gesproken. Congregatie voor de Geloofsleer, Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek, Persona humana (29 dec 1975) Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2357-2359 De jonge mensen moeten leren onderscheid maken tussen opvattingen over wat normaal en wat abnormaal is, over subjectieve schuld en objectieve ongeregeldheid, daarbij vermijdend wat tot vijandigheid zou kunnen leiden. Anderzijds moet er duidelijk gewezen worden op de structurele en complementaire gerichtheid van de seksualiteit op huwelijk, voortplanting en christelijke kuisheid. “Onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen en tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent, door de eeuwen heen en binnen de veelheid van culturen, verschillende verschijningsvormen. De psychische oorsprong is moeilijk op te helderen.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2357 Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een wellicht aangeboren neiging en homoseksuele daden die “naar hun intrinsieke aard ongeordend zijn” Congregatie voor de Geloofsleer, Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek, Persona humana (29 dec 1975), 8 en in strijd zijn met de natuurwet. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2357

Vooral wanneer het stellen van homoseksuele handelingen nog geen gewoonte is geworden, is er in veel gevallen een geschikte therapie mogelijk. Hoe dan ook moet men deze mensen respectvol, waardig en met fijngevoeligheid tegemoet treden. En iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Wanneer ouders deze neiging of daarmee samenhangend gedrag tijdens de kinderjaren of adolescentie bij hun kinderen zien opkomen, dienen ze zich voor het verkrijgen van goede hulp te wenden tot ter zake deskundigen.

Homoseksualiteit betekent voor de meesten van hen een beproeving. “Men moet deze mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Ook deze mensen zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen en – als zij christen zijn – de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, te verenigen met het kruisoffer van de Heer.” Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2358 “Homoseksuele mensen zijn tot kuisheid geroepen.” Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2359

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test