• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zij verkondigt dat één en dezelfde God  inspirator  is van het Oude en het Nieuwe Testament, dat wil zeggen, van de Wet en de Profeten en het Evangelie, aangezien onder inspiratie van dezelfde Heilige Geest de Heiligen van beide Testamenten hebben gesproken, wier boeken zij aanneemt en vereert, die de volgende titels omvatten:

Vijf {boeken} van Mozes, nl. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium; Josua, Ruth, vier {boeken} Koningen, twee {boeken} Kronieken, Esra, Nehemia, Tobias, Judith, Esther, Job, de Psalmen van David, Spreuken, Prediker, het Hooglied, Wijsheid, Ecclesiasticus, Jesaja, Jeremia, Baruch, Ezechiël, Daniël, de twaalf kleinere  Profeten nl. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi; twee {boeken} Makkabaeën, vier Evangeliën, van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes; veertien brieven van Paulus, aan de Romeinen, twee aan de Korinthiërs, aan de Galaten, aan de Efesiërs, aan de Filippenzen, twee aan de Thessalonicenzen, aan de Kolossenzen, twee aan Timotheüs, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën; twee van Petrus; drie van Johannes; één van Jacobus; één van Judas; de Handelingen der Apostelen en de Openbaring van Johannes.

Document

Naam: CANTATE DOMINO
11e Sessie - Over de eenheid met de Kopten en Ethiopiërs
Soort: Concilie van Florence - Bul
Datum: 4 februari 1442
Copyrights: © 2015, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test