• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VREDE IN WAARHEID
Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God - 39e Wereldvrededag - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters: 

Op deze eerste dag van het jaar richt de Kerk haar blik op de hemelse Moeder van God, die het Kindje Jezus in haar armen houdt, de bron van alle zegeningen. "Wees gegroet, heilige moeder! zingt de liturgie, Uit u is een Kind geboren dat koning is van hemel en aarde tot in alle eeuwigheid." In het moederlijk hart van Maria weerklonk vol verwondering de aankondiging van de engelen in Bethlehem: "Eer aan God in de hemel en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft" (Lc. 2, 14). En het Evangelie voegt eraan toe dat Maria "bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf" (Lc. 2, 19). Net als zij bewaart en overweegt de Kerk over het woord van God, en confronteert ze het met de verschillende en veranderende situaties die ze op haar pad tegenkomt.

Christus beschouwend, die op aarde kwam om ons zijn vrede te schenken, vieren we op de eerste dag van het jaar de Wereldvredesdag, ingesteld achtendertig jaar geleden door paus Paulus VI. In mijn Paus Benedictus XVI - Boodschap
In de waarheid van de vrede
Boodschap voor de 39e Wereldvredesdag 2006
(8 december 2005)
wilde ik dit jaar een terugkerend thema in het leergezag van mijn eerbiedwaardige voorgangers voorstellen, uit de gedenkwaardige encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
van de zalige paus Johannes XXIII, het thema van de waarheid als fundament van authentieke vrede: "In waarheid, vrede". Dit is het motto dat ik voorstel ter overweging van alle mensen van goede wil. Wanneer de mens zich laat verlichten door de schittering van de waarheid, wordt hij innerlijk omgevormd tot heldhaftige bouwer van vrede.

De liturgische tijd waarin we leven geeft ons een grote les: om het geschenk van de vrede te aanvaarden, moeten we ons openstellen voor de waarheid die werd geopenbaard in de persoon van Jezus, die ons de "inhoud" leerde en tegelijkertijd de "methode" van vrede, dat wil zeggen liefde. Inderdaad, God, die de volmaakte en blijvende Liefde is, openbaarde zich in Jezus die onze menselijk bestaan aannam. Zo toonde Hij ons ook de weg van de vrede: dialoog, vergeving en solidariteit. Dit is de enige weg die tot ware vrede leidt.

Laten we onze blik opnieuw richten op de allerheiligste Maria, die vandaag de hele wereld zegent door haar goddelijke Zoon, de "Vredevorst" te tonen (Jes. 9, 5). Laten we vol vertrouwen haar krachtige voorspraak aanroepen zodat de mensenfamilie, door zich open te stellen voor de boodschap van het Evangelie, in broederlijkheid en vrede mag leven in het jaar dat vandaag begint. Met deze gevoelens richt ik tot alle aanwezigen op het Sint-Pietersplein en tot degenen die via radio en televisie verbonden zijn, mijn hartelijkste wensen voor vrede en goeds.

Na het bidden van het Angelus
Beste vrienden,

Ik betuig mijn diepe dankbaarheid aan de president van de Italiaanse Republiek voor de felicitaties die hij mij heeft gezonden tijdens zijn traditionele eindejaarsboodschap. Ook ik feliciteer hem van harte en verzeker hem en het Italiaanse volk van een gedachtenis in mijn gebed.

Ik richt een speciale groet tot degenen die in bisdommen over de hele wereld momenten van gebed en toewijding hebben georganiseerd ten gunste van vrede. Ik zou in het bijzonder willen herinneren aan de mars georganiseerd door de Italiaanse bisschoppenconferentie en door Pax Christi die gisteren in Trente plaatsvond, evenals degene die vandaag werd georganiseerd in Rome en in talrijke steden in de wereld door de gemeenschap van Sant'Egidio hier aanwezig; ik begroet de hier verzamelde deelnemers. Dank voor dit gebaar.

{…}

Ik groet van harte de Spaanssprekende gelovigen die deze zondag deelnemen aan het Angelusgebed, waarop het Hoogfeest van de Heilige Maria, de Moeder van God wordt gevierd en ook de Wereldvredesdag. Moge de liefde voor de Maagd Maria ons helpen om Jezus beter te volgen, die met zijn menswording de hele wereld vrede heeft gebracht. Met veel genegenheid wens ik u allen een gelukkig Nieuwjaar.

{…}

Ik weet dat we verbonden zijn met Rovereto in de regio Trentino, waar een grote klok tachtig jaar geleden is gemaakt ter ere van de gevallenen van alle oorlogen en die vernoemd is naar "Maria Dolens", "Maria van Smarten". Over enkele momenten zullen we ook hier die klok horen luiden. Moge die klank vrede en broederschap onder de volkeren inluiden.

Gelukkig Nieuwjaar aan allen!

Document

Naam: VREDE IN WAARHEID
Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God - 39e Wereldvrededag - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 december 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test