• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE PROBLEMEN ZIJN TALRIJK, MAAR DE HOOP IS STERKER
Urbi et Orbi 2021 - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, Zalig Kerstfeest!

Het Woord van God, dat de wereld geschapen heeft en zin geeft aan de geschiedenis en aan de reis van de mens, is vlees geworden en is onder ons komen wonen. Het verscheen als een fluistering, als het ruisen van een zachte bries, om met verwondering het hart te vullen van iedere man en vrouw die openstaat voor het mysterie.

Het Woord is vlees geworden om met ons te dialogeren. God wil geen monoloog, maar een dialoog. Omdat God zelf, Vader en Zoon en Heilige Geest, een dialoog is, een eeuwige en oneindige gemeenschap van liefde en leven.

Door naar de wereld te komen, in de persoon van het mensgeworden Woord, heeft God ons de weg gewezen van ontmoeting en dialoog. Hijzelf heeft deze weg in zichzelf belichaamd, opdat wij Hem zouden kennen en Hem in vertrouwen en hoop zouden volgen.

Zusters, broeders, "wat zou de wereld zijn zonder de geduldige dialoog van zoveel gulle mensen die gezinnen en gemeenschappen bij elkaar hebben gehouden?" Paus Franciscus, Encycliek, Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap, Fratelli tutti (4 okt 2020), 198 In deze tijd van pandemie beseffen we dat des te meer. Ons vermogen tot sociale betrekkingen wordt zwaar op de proef gesteld; er is een groeiende tendens om ons terug te trekken, om het alleen te doen, om af te zien van uitgaan, elkaar ontmoeten, samen dingen doen. En zelfs op internationaal niveau bestaat het risico dat men geen dialoog wil aangaan, het risico dat de complexe crisis leidt tot sluiproutes in plaats van de langere wegen van de dialoog; maar alleen die leiden daadwerkelijk tot conflictoplossing en gedeelde, blijvende voordelen.

Inderdaad, terwijl de aankondiging van de geboorte van de Verlosser, de bron van ware vrede, om ons heen en in de hele wereld weerklinkt, zien wij nog steeds zoveel conflicten, crises en tegenstellingen. Ze lijken nooit op te houden en we merken ze bijna niet meer op. Wij zijn er zo aan gewend geraakt dat immense tragedies nu in stilte voorbijgaan; wij lopen het risico de kreten van pijn en wanhoop van zovelen van onze broeders en zusters niet te horen.

Denken we aan het Syrische volk, dat al meer dan een decennium een oorlog doormaakt die vele levens heeft geëist en talloze vluchtelingen heeft achtergelaten. Laten we kijken naar Irak, dat nog steeds worstelt om er na een lang conflict weer bovenop te komen. We horen de kreten van kinderen in Jemen, waar een verschrikkelijke tragedie, door iedereen vergeten, al jaren in stilte voortduurt, met elke dag doden tot gevolg.

Laten we niet vergeten dat de spanningen tussen Israëli's en Palestijnen blijven voortduren, zonder dat er een oplossing komt, met steeds grotere sociale en politieke gevolgen. Laten we Bethlehem niet vergeten, de plaats waar Jezus het licht zag, die ook moeilijke tijden doormaakt door de economische tegenspoed ten gevolge van de pandemie, die pelgrims verhindert het Heilig Land te bereiken, met alle negatieve gevolgen van dien voor het leven van de bevolking. Denk aan Libanon, dat gebukt gaat onder een crisis zonder weerga met zeer zorgwekkende economische en sociale omstandigheden.

Maar hier, in het midden van de nacht, is het teken van hoop! Vandaag is "de liefde die de zon en de andere sterren beweegt" Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, Divina Commedia (1 jan 1321). Paradiso, XXXIII, 145, zoals Dante zegt, vlees geworden. Hij kwam in menselijke gedaante, Hij deelde onze drama's en brak door de muur van onze onverschilligheid. In de koude van de nacht strekt Hij zijn armpjes naar ons uit: Hij heeft alles nodig, maar Hij komt ons alles geven. Wij vragen Hem om de kracht om zich open te stellen voor de dialoog. Op deze feestdag smeken wij Hem in de harten van allen een verlangen naar verzoening en broederschap te doen ontwaken. Tot Hem richten wij onze smeekbede.

Kindje Jezus, geef vrede en harmonie aan het Midden-Oosten en aan de hele wereld. Steun diegenen die zich inzetten voor humanitaire hulp aan mensen die gedwongen zijn hun vaderland te ontvluchten; troost het Afghaanse volk, dat al meer dan veertig jaar zwaar op de proef wordt gesteld door conflicten die velen ertoe hebben gedreven het land te verlaten.

Koning van het volk, de politieke autoriteiten helpen om de door spanningen en conflicten geteisterde samenlevingen te pacificeren. Steun de bevolking van Myanmar, waar intolerantie en geweld vaak ook de christelijke gemeenschap en plaatsen van aanbidding treffen, en het vreedzame gezicht van die bevolking vertroebelen.

Wees een licht en steun voor hen die geloven en werken, zelfs tegen de stroom in, ten gunste van ontmoeting en dialoog, en laat niet toe dat de uitzaaiingen van een gangreenachtig conflict zich in Oekraïne verspreiden.

Vredesvorst, sta Ethiopië bij in het vinden van de weg naar verzoening en vrede door middel van een oprechte dialoog die de behoeften van het volk voorop stelt. Hoor de schreeuw van de volkeren van de Sahel-regio, die te maken hebben met het geweld van het internationale terrorisme. Richt uw blik op de volkeren van de landen in Noord-Afrika die gebukt gaan onder verdeeldheid, werkloosheid en economische ongelijkheid; en verlicht het lijden van de vele broeders en zusters die lijden onder de interne conflicten in Soedan en Zuid-Soedan.

Geef dat de waarden van solidariteit, verzoening en vreedzame coëxistentie de overhand mogen krijgen in de harten van de volkeren van het Amerikaanse continent, door middel van dialoog, wederzijds respect en erkenning van de rechten en culturele waarden van alle mensen.

Zoon van God, troost de slachtoffers van geweld tegen vrouwen dat welig tiert in deze tijd van pandemie. Hoop bieden aan kinderen en adolescenten die gepest en misbruikt worden. Geef troost en genegenheid aan de ouderen, vooral aan hen die het meest alleen zijn. Geef sereniteit en eenheid aan de gezinnen, de eerste plaats van opvoeding en de basis van het sociale weefsel.

God-met-ons, schenk gezondheid aan de zieken en inspireer alle mensen van goede wil tot het vinden van de meest geschikte oplossingen om de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan te boven te komen. Maak harten vrij zodat de noodzakelijke behandeling, vooral vaccins, de meest behoeftige bevolkingsgroepen kunnen bereiken. Beloon allen die zorg en toewijding tonen in de zorg voor familieleden, zieken en zwakken.

Kind van Bethlehem, laat de vele burgerlijke en militaire krijgsgevangenen van recente conflicten en zij die om politieke redenen gevangen zitten, spoedig naar huis terugkeren. Laat ons niet onverschillig voor de benarde toestand van migranten, vluchtelingen en ontheemden. Hun ogen vragen ons ons niet af te wenden, de menselijkheid die ons verenigt niet te ontkennen, hun verhalen tot de onze te maken en hun tragedies niet te vergeten. Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, “Reception and Identification Centre” in Mytilene - Lesbos (Griekenland), Bezoek aan vluchtelingenkamp (5 dec 2021)

Eeuwig Woord, dat vlees werd, maak ons attent op ons gemeenschappelijk huis, dat ook lijdt onder de verwaarlozing waarmee wij het vaak behandelen, en dring er bij de politieke autoriteiten op aan doeltreffende akkoorden te sluiten opdat de toekomstige generaties kunnen leven in een omgeving die het leven eerbiedigt.

Dierbare broeders en zusters,

er zijn veel moeilijkheden in onze tijd, maar de hoop is sterker, want ‘een kind is ons geboren’ (Jes. 9, 5). Hij is het Woord van God en Hij is een zuigeling geworden, alleen in staat om te jammeren en alles nodig hebbend. Hij wilde leren spreken, zoals ieder kind, opdat wij zouden leren luisteren naar God, onze Vader, naar elkaar te luisteren en als broeders en zusters met elkaar in gesprek te gaan. O Christus, voor ons geboren, leer ons met U te wandelen op de paden van vrede.

Zalig Kerstfeest voor iedereen!

Document

Naam: DE PROBLEMEN ZIJN TALRIJK, MAAR DE HOOP IS STERKER
Urbi et Orbi 2021 - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / kr-ncrv.nl/katholiek / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: kro-ncrv.nl/katholiek; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 december 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test