• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

TRADITIONIS CUSTODES
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970

Als hoeders van de traditie vormen de bisschoppen in gemeenschap met de bisschop van Rome het zichtbare beginsel en het fundament van de eenheid in hun particuliere kerken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Onder leiding van de Heilige Geest besturen zij middels de verkondiging van het Evangelie en het celebreren van de Eucharistie, de particuliere kerken die hun zijn toevertrouwd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 27 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 11

Teneinde de harmonie en eenheid in de Kerk te bevorderen, verleenden mijn geëerde Voorgangers de heilige Johannes Paulus II en Benedictus XVI, met vaderlijke zorg jegens hen die in sommige regio's de liturgische vormen aanhingen voorafgaand aan de hervorming zoals gewenst door het Tweede Vaticaans Concilie, toestemming en reguleerden de mogelijkheid om het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X, Ecclesia Dei Adflicta (2 juli 1988) Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007) Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Betreffende de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei, Ecclesiae Unitatem (2 juli 2009) Op deze wijze verlangden zij "de kerkelijke gemeenschap te vergemakkelijken voor die katholieken die zich verbonden voelen met voorgaande liturgische vormen" en niet met andere. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X, Ecclesia Dei Adflicta (2 juli 1988), 5

Naar aanleiding van het initiatief van mijn geëerde voorganger Benedictus XVI om de bisschoppen uit te nodigen voor een evaluatie van de toepassing van het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
drie jaar na de publicatie ervan, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in 2020 een brede consultatie van de bisschoppen Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Vragenlijst over toepassing van Summorum Pontificum (7 mrt 2020). {Noot van redactie} gevoerd, waarvan de resultaten werden bezien in het licht van de ervaring in die jaren opgedaan.

Nu, met het oog op de verlangens van het episcopaat en na raadpleging van de Congregatie voor de Geloofsleer, wil ik met deze Apostolische Brief voortgang maken met het zoeken van kerkelijke gemeenschap. Om deze reden heb ik het passend geacht het volgende vast te stellen:

Art. 1

De liturgische boeken die zijn uitgevaardigd door de heilige pausen Paulus VI en Johannes Paulus II, in overeenstemming met de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie, vormen de enige  N.v.d.r.: “unica” vgl. Italiaanstalige versie, “einzige” vgl. Duitstalige versie van het Vaticaan, laatst geraadpleegd 2021-07-23 12:30  / unieke N.v.d.r.: “unique” vgl. Engelstalige versie, “única” vgl. Spaanstalige versie van het Vaticaan, laatst geraadpleegd 2021-07-23 12:30  uitdrukking van de ‘lex orandi’ van de Romeinse ritus.

Art. 2

Aan de diocesane bisschop, als moderator, promotor en hoeder van alle liturgisch leven in de particuliere Kerk die hem is toevertrouwd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 Caeremoniale Episcoporum, n. 9 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 19-25 komt de regulering toe van de liturgische vieringen in zijn eigen bisdom. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 375. 375 § 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 392 Daarom is het zijn exclusieve competentie toestemming te geven voor het gebruik van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
in het bisdom, volgens de richtlijnen van de Apostolische Stoel.

Art. 3

De bisschop, in de bisdommen waarin tot nu toe een of meer groepen aanwezig zijn die volgens het Missaal van vóór de hervorming van 1970 celebreren, dient:

§ 1. vast te stellen dat deze groepen de geldigheid en legitimiteit van de liturgische hervorming, van de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie en van het Leergezag van de Pausen niet uitsluiten;

§ 2. een of meer plaatsen aan te wijzen waar de gelovigen die tot deze groepen behoren, kunnen samenkomen voor het celebreren van de Eucharistie (niet in de parochiekerken en zonder nieuwe personele parochies op te richten);

§ 3. de dagen vast te stellen op de aangegeven plaats waarop Eucharistievieringen zijn toegestaan, gebruikmakend van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
door de heilige Johannes XXIII is gepromulgeerd. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Decreet ter goedkeuring van zeven eucharistische prefaties voor de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus, Quo magis (22 feb 2020) Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus, Cum Sanctissima (22 feb 2020) Tijdens deze vieringen worden de Schriftlezingen verkondigd in de volkstaal, met gebruikmaking van de vertalingen van de Heilige Schrift voor liturgisch gebruik, goedgekeurd door de respectieve Bisschoppenconferenties;

§ 4. een priester aan te stellen die, als bisschoppelijk gedelegeerde, zorg draagt voor de celebratie en de pastorale zorg van genoemde groepen gelovigen. De priester moet geschikt zijn voor deze taak, bekwaam zijn in het gebruik van het Missale Romanum van vóór de hervorming van 1970, kennis van het Latijn hebben die hem in staat stelt de rubrieken en liturgische teksten volledig te begrijpen, en moet bezield zijn van een levendige pastorale liefde en begrip voor kerkelijke gemeenschap. Het is inderdaad noodzakelijk dat de verantwoordelijke priester zich niet slechts bekommert om de waardige celebratie van de liturgie, maar ook om de pastorale en geestelijke zorg van de gelovigen.

§ 5. in de persoonlijke parochies die canoniek zijn opgericht ten behoeve van deze gelovigen, een adequate beoordeling in te zetten van hun werkelijke nut voor spirituele groei, en evalueren of ze al dan niet moeten worden gehandhaafd;

§ 6. zorg te dragen dat geen toestemming wordt gegeven voor het vormen van nieuwe groepen.

Art. 4

Priesters die gewijd zullen worden na de publicatie van dit Motu Proprio, die volgens het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
wensen te celebreren, moeten N.v.d.r.: “devono” vgl. Italiaanstalige versie, “müssen” vgl. Duitstalige versie van het Vaticaan, laatst geraadpleegd 2021-07-23 12:30  / zou N.v.d.r.: “deberán” vgl. Spaanstalige versie, “should” vgl. Engelstalige versie van het Vaticaan, laatst geraadpleegd 2021-07-23 12:30 een formeel verzoek indienen bij de diocesane bisschop, die overleg zal plegen met de Apostolische Stoel, alvorens toestemming te verlenen.

Art. 5

De priesters die reeds volgens het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
de Mis celebreren, zullen de diocesane bisschop toestemming vragen om die faculteit te blijven behouden.

Art. 6

De Instituten van Godgewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven die zijn opgericht door de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', vallen onder de bevoegdheid van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven.

Art. 7

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten en de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven, zullen, voor aangelegenheden die onder hun competentie ressorteren, het gezag uitoefenen van de Heilige Stoel en toezien op de naleving van deze bepalingen.

Art. 8

De voorgaande normen, instructies, concessies en gebruiken die niet voldoen aan de bepalingen van dit Motu Proprio worden hierbij ingetrokken.

Van al hetgeen dat ik heb beschikt middels deze apostolische brief in de vorm van Motu Proprio, beveel ik dat het in al zijn delen wordt nageleefd, niettegenstaande het tegendeel, zelfs als het speciale vermelding verdient, en ik stel vast dat het moet worden afgekondigd door de publicatie ervan in het dagblad L'Osservatore Romano, het treedt onmiddellijk in werking en wordt vervolgens gepubliceerd in het officiële bulletin van de Heilige Stoel, Acta Apostolicae Sedis.

Gegeven te Rome, bij Sint-Jan van Lateranen, op 16 juli 2021, liturgische gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel, het negende jaar van Ons Pontificaat.

Franciscus

Document

Naam: TRADITIONIS CUSTODES
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: W.J.G.A. Veth, pr.
Bewerkt: 5 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test