• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik heb in het begin gezegd: u legt u toe op het zuivere onderzoek. Hier staan ook de technici in dienst van de wetenschap. En ik heb me op het terrein van het louter cultureel onderzoek geplaatst.

Staat u me evenwel toe te eindigen met op de mogelijke toepassingen van uw onderzoekingen te wijzen, ook wanneer zij uw werk, uw verantwoordelijkheden en het doel van dit centrum te buiten gaan. Want de geschiedenis toont ons, dat de ontdekking van nieuwe verschijnselen door de tijd tot dikwijls volledig onverwachte ontzaglijke toepassingen leidt. En uw landen, de regeringen en technici volgen ongetwijfeld reeds met des te meer belangstelling uw onderzoekingen, omdat zij op langere of kortere termijn op een intensief gebruik ervan rekenen. En kan dit gebruik niet worden voorzien vanuit de structuur van het atoom en vanuit zijn mogelijke splitsing? De mensen zullen er het beste en het slechtste aan kunnen ontlenen. Het beste voor de dienst aan de mens en zijn ontwikkeling in de toepassingen die zijn gezondheid, voedingsmiddelen, energiebronnen en de bescherming van de natuur betreffen; en het slechtste, wat de vernietiging van het ecologisch evenwicht zou zijn, een gevaarlijke radioactiviteit en boven al de vernietigingsmiddelen die reeds ontzettend gevaarlijk zijn door hun kracht en hun aantal.

Ik zei het bij de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur
Tot de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Parijs
(2 juni 1980)
en H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Ontmoeting met wetenschappers en vertegenwoordigers van de Universiteit van de Verenigde Naties, Hiroshima (25 februari 1981)
: "wij staan tegenover de grote morele uitdaging om de waarden van de technologie welke voortvloeit uit de wetenschap in overeenstemming te brengen met de waarden van het geweten. 'Men moet de gewetens mobiliseren'. De zaak van de mens zal worden gediend, indien de wetenschap een verbond aangaat met het geweten. Er zal met andere woorden met de grootste zorg gewaakt moeten worden over de manier waarop de mens deze ontdekkingen zal gebruiken en over de bedoelingen welke bij hun keuzen zal voorzitten" H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), Parijs, De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur (2 juni 1980) De Kerk heeft voldoende gesproken over de gevaren van de atoomwapens en ik heb zelf initiatieven genoeg in deze zin genomen, zodat ik me ervan onthoud er hier op aan te dringen. Maar ook voor het vreedzaam gebruik van de kernenergie wenst de kerk met zoveel mensen van goede wil, zoals ik in herinnering bracht voor de leden van de Pauselijke Academie van Wetenschappen op 14 november 1980 H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Studieweek georganiseerd door de Pauselijke Academie van Wetenschappen, Energie en mensheid (14 nov 1980), dat alle consequenties nauwkeurig worden bestudeerd - wat bijvoorbeeld de radioactieve inslag, de genetiek. de milieuvervuiling, het opslaan van het afval -, dat met gestrengheid veiligheidsmaatregelen worden genomen en dat de informatie op het niveau van deze problemen is. De Heilige Stoel heeft zelf een permanente vertegenwoordiger bij het Internationaal Atoom Energie Agentschap in Wenen om zijn belangstelling te tonen jegens het vreedzaam en veilig gebruik van de kernenergie. Voor u is dit geen directe verantwoordelijkheid. Maar u ziet beter dan anderen wat er op het spel staat, en past het u op bijzondere wijze de informatie op dit gebied te bevorderen, vooral bij de verschillende verantwoordelijken voor de technische toepassing, en erop aan te dringen, dat de resultaten van de wetenschap, hoe uitstekend op zich ook, nooit op het niveau van de technologie tegen de mens worden gekeerd, en slechts worden gebruikt voor het welzijn van de mensheid door mensen die van de grootste liefde voor de mens zijn bezield.

Document

Naam: DE WAARDEN VAN DE TECHNOLOGIE IN OVEREENSTEMMING BRENGEN MET DE WAARDEN VAN HET GEWETEN
Op het Europees centrum voor kernonderzoek (CERN)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Johannes Paulus II
Datum: 15 juni 1982
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken, jrg. 37, p. 1292-1296
Bewerkt: 6 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test