• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

„IK HOORDE HET WEEKLAGEN
VAN MIJN VOLK”

 

“lk zag de droefheid van mijn volk
en hoorde haar weeklagen vanwege
de onderdrukkingen. Ja, ik ken het
ijden van mijn volk."

(Ex. 3, 7)

 

 

Deze woorden uit de Exodus, door God tot Mozes gesproken, geven op dit uur, het beste de maat van onze gevoelens aan.

Tegenover het lijden van ons sedert eeuwen vernederd én verdrukt volk in ons land, zien wij ons door Gods woord gedwongen om positie te kiezen. Engagement aan de kant van het volk, engagement samen met allen die met het volk zich inspannen voor de werkelijke vrijheid.

In navolging van Mozes willen wij onze missie van herders en profeten vervullen ten opzichte van het volk Gods. Wij voelen ons door Gods woord gedwongen te spreken; Hij is het die de gebeurtenis der geschiedenis beoordeelt. En het is onder dit gezichtspunt dat wij trachten de verzuchtingen van ons volk weer te geven, de feiten en gebeurtenissen van elke dag, van ons lijdend volk. Feiten die bewezen worden aan de hand van een zakelijke analyse van ons werkelijk menszijn.

Het spreekt vanzelf dat wij, bewust van onze veelvuldige verzuimen en dwalingen in de lange geschiedenis van onze kerk in Brazilië, ons onmachtig en bevreesd voelen voor zo'n grote taak. Spontaan herhalen wij dan ook de klacht van Mozes tot Jaweh: “Wie ben ik, dat ik naar Farao moet gaan?" Maar wij voelen ook de genade van Hem, die ons geroepen heeft en gezonden heeft. „Ik zal met je zijn, antwoordde God" (Ex. 3, 11-12).

Het is aldus, dat de Bisschoppen en Algemene Oversten van Religieuzen van Noordoost Brazilië — in dit jubileumjaar van de “Verklaring van de Rechten van de Mens" en bij de tiende verjaardag van de encycliek “H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
" van Johannes XXIII — besloten dit document uit te geven in overeenstemming met de besluiten van de XIII algemene vergadering van de Nationale Braziliaanse Bisschoppenconferentie (de C.N.B.B.) van februari j.l. Zij zijn overtuigd van de dringende noodzaak tot publicatie van het document, dit beschouwend als een urgente opgave aan hun missie verbonden, waarmee zij tevens herdenken en vieren de uitgaven van de voornoemde belangrijke verklaringen.

Deze viering echter zal zich niet kunnen beperken tot retorische woorden, waaraan elke werkelijkheidszin ontbreekt en overeenstemming met het leven van het volk. “Ga, want ik zal met je zijn, wanneer je spreekt en ik zal je onderwijzen wat je moet zeggen" (Ex. 4, 12).

Wij herhalen, wij willen onze macht en plicht tot spreken niet misbruiken of ongepast spreken. In de naam van God willen wij spreken tot de mensen van ons land, op dit historisch moment, waarin wij U oproepen tot een echte bekering, dat is tot een werkelijk onderzoek van het menselijk gedrag en tot consequente radicale omvorming van ieders individueel- en collectief leven onder de leiding van de Heilige Geest.

Als een kracht van God is het ons gegeven het nieuwe schepsel te verwezenlijken en het aangezicht van de aarde te veranderen.

Daarom moge ons woord — dat de interpretatie is van het oordeel van God over de werkelijkheid van de mensen en de dingen — zoals wij herhalen dat het onze opdracht is om als herders en profeten te werken — doordringen tot de kern van de zaak, als een scherp zwaard, in staat om de gevoelens van het hart uit te schakelen en duidelijk onderscheid te maken. Vgl. Hebr. 4, 12

In dit uur, alvorens tot de anderen te spreken, luisteren ook wij naar de oproep van Jezus Christus „de getrouwe en waarachtige Getuigen" (Apocolyptus) (Hand. 2, 14), die ons aanspoort tot trouw, oproept om het stilzwijgen van de kerken van ons af te zetten. Hij is het die hen de onwrikbare opdracht aanwijst om tegenwoordig te zijn en op te treden, in de loop van de eigen geschiedenis van de mensen. “Wie oren heeft luistert naar wat de Geest de Kerken zegt" (Hand. 1-3).

Zeg daarom niet, dat het onze taak niet is om concreet te spreken over het werkelijk leven van de mensen, daarbij trachtend ons terug te dringen tot een verondersteld geestelijk niveau. Voor ons omvat het geestelijk welzijn de totale mens, in al zijn dimensies, omdat de mens onder Gods oordeel staat, waarbij geen hoger beroep mogelijk is.

Het is aldus ons recht en onze plicht, om als Herders over de menselijke problemen te spreken, en als gevolg daarvan over politieke, economische en sociale aspecten, naar gelang de mens erbij in het spel is en God erbij betrokken.

In waarheid — als wij trouw zijn aan het Evangelie — is ons engagement met het volk. Met zijn hoop. Met zijn vrijheid. Is het niet God, die zich met dit volk verbond? Heeft de Bijbel soms een andere betekenis als ons de beloften van God aan zijn volk te tonen, het verbond van Jahweh met de menselijke geschiedenis? Omschreef Jezus Christus — het voorbeeld van deze volstrekte gemeenschap — niet als het leven van de Goede Herder, die zich opoffert voor zijn kudde?

In alle nederigheid, proberend onze roeping gewetensvol te volgen, vragen wij God de kracht om onze stem te verheffen, in de hoop dat de waarschuwing van de Heer, tegen de ontrouwe en in gebreke blijvende profeten niet op ons hoofd neerkomt. „Wee de dwaze profeten, die hun eigen weg volgen ... Want als zij U bedriegen met valse voorspellingen en leugenachtige berichten, zal ik me over U ontfermen, want zij misbruiken mijn volk zeggend ,alles gaat goed’ terwijl alles slecht gaat ... Wee de herders van Israel, die slechts voor zichzelf zorgden. Bij gebrek aan de Herder verspreiden zich mijn schapen, en in hun verlatenheid werden zij de prooi van alle wilde dieren" (Ez. 13, 3.8)(Ez. 34, 2.5).

Onze verantwoordelijkheid als Herders stelt ons opnieuw voor de uitdaging: blijvende trouw aan deze mens, binnen zijn historische context.

Wij zijn dienaren, leiders van de bevrijding — „Christus heeft ons bevrijd, opdat wij vrije mensen zijn" (Gal. 5, 1).

Als leiders en dienaren van de bevrijding moeten wij ons zelf steeds weer bekeren, om beter te kunnen dienen. Wij moeten luisteren en gehoor geven aan het geroep van deze Mens uit het Noordoosten, die schreeuwt om de leiding van deze bevrijding, die roept opdat wij zijn lot delen, terwijl hij “hongert en dorst naar rechtvaardigheid".

Het is deze eigen mars-van-de-bevrijding van deze mens, die een beroep doet op onze maatschappij en die in conflict leeft met zijn spelregels van winst, met zijn verdraaiingen van statistieken en feiten, waarmee getracht wordt „het gevestigde geweld" te rechtvaardigen waarmee wij te doen hebben, daarbij een term gebruikend van de Tweede Conferentie van de CELAM in Medellin. In deze Bisschoppenconferentie van ons vaste land werd de situatie gekarakteriseerd als zijnde een situatie-van-zonden, waarin zich de Latijn-Amerikaanse maatschappelijke gezelschappen bevinden.

Doordrongen van de overtuiging van onze pastorale en profetische opdracht spreken wij dan in dit uur van de uitdaging, daarbij gedenkend die gebeurtenissen, die reeds op zichzelf een uitdaging voor ons zijn.

Wij zullen objectieve feiten aanhalen, de uitkomsten van diepgaande studies met een technische inhoud, opdat ons oordeel-in-de-naam-van God niet berust op oppervlakkige indrukken en subjectieve beoordelingen. Ons uitgangspunt is echter de mens, de hele mens en alle mensen; ons uitgangspunt is het uitgangspunt van God, die mens geworden is, en die deze mens, in Christus tot middelpunt van alle dingen heeft gemaakt.

Document

Naam: "IK HOORDE HET WEEKLAGEN VAN MIJN VOLK" (EX. 3, 7)
Soort: Brazilië
Auteur: Bisschoppen en Hogere Oversten van Religieuzen NO Brazilië
Datum: 6 mei 1973
Bewerkt: 18 augustus 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test