• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

(...) Nadat deze synode van Pistoia uit de schuilhoeken is uitgebroken, waarin zij zich sinds enige tijd heeft verborgen, is er niemand geweest die - vroom en wijze denkend over de verheven religie - niet direct gemerkt heeft dat dit het plan was van de grondleggers (van deze synode) om het zaad van verkeerde doctrine, die zij van te voren door veelvoudige geschriften hebben rondgestrooid, tot één verzamelwerk samen te vatten, om reeds lang verworpen dwaalleren weer in het leven te roepen en de apostolische decreten, waarin zij verworpen werden, hun geloofwaardigheid en autoriteit te ontzeggen.

{Ons moeite gegeven om het opkomende kwaad te onderdrukken}, (...) hebben wij de door bisschop Scipone de Ricci uitgegeven synodeakten allereerst voorgelegd aan 4 bisschoppen en anderen uit de wereldclerus erbij betrokken theologen om deze te onderzoeken (examinandam) Dan hebben wij een groep van meerdere kardinalen en andere bisschoppen van de heilige Roomse Kerk opdracht gegeven het geheel der akten zorgvuldig te onderzoeken, de tegensprekende delen te verzamelen en over deze te discussiëren. De - in onze tegenwoordigheid mondelinge en schriftelijk afgegeven stellingen - hebben wij in ontvangst genomen; zij waren de mening toegedaan, men zou de gehele synode moeten verwerpen als ook de meeste van de door hun verzamelde (tegensprekende) delen door min of meer scherpe veroordelingen (aceribus censuris) moeten berispen, en wel deels op zich, alsook in terugblik op de samenhang van de delen. Na aanhoren en het afwegen van hun opmerkingen waren ook wij bezorgd, enkele uit de gehele synode uitgekozen voorname hoofdstukken van de verkeerde leer, die direct of indirect zich laten terugleiden op de hoofdzakelijk zich door de synode verspreidde verwerpelijke delen, met elkaar in een bepaalde ordening te brengen en ieder van hen onder een bijzondere censuur te laten vallen.

{Om de achterbakse beschuldiging af te zweren} (...) dat de woorden die op enkele plaatsen hard aankomen, op andere plaatsen nader verklaard zouden zijn of zelfs verbeterd zouden zijn geworden (...) werd geen andere en betere weg ingeslagen, dan door uiteenzetting (exponendis) van de delen, die onder schuilplaats van dubbelzinnigheid een gevaarlijke en verdachte meerduidigheid van inhoud zouden onthullen, de verkeerde duiding duidelijk te maken, welke een dwaalleer ten grondslag ligt die de katholieke opvatting verwerpt.

Document

Naam: AUCTOREM FIDEI - ERRORES SYNODI PISORIENSIS
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
Soort: Paus Pius VI - Constitutie
Auteur: Paus Pius VI
Datum: 28 augustus 1794
Copyrights: © 2006, Stg. InterKerk, Wassenaar
(werkvertaling uit het Latijn); alineaverdeling en -titels: redactie
(nog niet volledig)
Bewerkt: 28 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test