• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AUTHENTICUM CHARISMATIS
Authenticiteit van een charisma - Wijziging van canon 579 van het Kerkelijk Recht

"Een duidelijk teken van de authenticiteit van een charisma is zijn kerkelijk karakter, zijn vermogen op harmonieuze wijze te integreren in het leven van het heilig Volk van God voor het welzijn van allen." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 130 De gelovigen hebben het recht om door de herders te worden gewaarschuwd voor de authenticiteit van de charisma's en de betrouwbaarheid van degenen die zich als stichters presenteren.

De onderscheiding van de kerkelijkheid en de betrouwbaarheid van de charismatische gaven is een kerkelijke verantwoordelijkheid van de herders van de betreffende kerken. Het komt tot uiting in de zorgvuldige zorg voor alle vormen van gewijd leven en in het bijzonder in de beslissende taak om de wenselijkheid van het oprichten van nieuwe Instituten van Godgewijd Leven en nieuwe Sociëteiten van Apostolisch Leven te beoordelen.

Het is noodzakelijk om te reageren op de gaven die de Geest opwekt in de specifieke Kerk, door ze met dankbaarheid te aanvaarden; tegelijkertijd moet vermeden worden dat "zo maar instituten ontstaan, die nutteloos zijn of geen voldoende levensvatbaarheid bezitten." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 19

Het is de verantwoordelijkheid van de Apostolische Stoel om de herders te begeleiden in het proces van onderscheiding dat leidt tot de kerkelijke erkenning van een nieuw Instituut of een nieuwe Sociëteit naar diocesane recht. De Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Vita Consecrata
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
(25 maart 1996)
 bevestigt dat de vitaliteit van nieuwe Instituten en Sociëteiten "moet beoordeeld worden door het gezag van de kerk, want zij heeft tot taak het nodige onderzoek te verrichten, niet alleen om de waarachtigheid van de daaraan ten grondslag liggende doelstelling te toetsen, maar ook om het ontstaan te voorkomen van al teveel min of meer gelijke instituten, hetgeen het risico met zich meebrengt van een schadelijk uiteenvallen in te kleine groepen." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 12 De nieuwe Instituten van Godgewijd Leven en de nieuwe Sociëteiten van Apostolische Leven moeten daarom officieel worden erkend door de Apostolische Stoel, die als enige bevoegd is om het definitieve oordeel te vellen.

De handeling van de canonieke oprichting door de bisschop overstijgt niet alleen de diocesane sfeer en maakt deze relevant voor de bredere horizon van de universele Kerk. Inderdaad, elk Instituut van Godgewijde leven of Sociëteit van Apostolisch Leven is van nature, ook al is het ontstaan in de context van een bepaalde Kerk, "Als gave aan de Kerk, is het daarom geenszins een geïsoleerde of marginale realiteit, maar maakt het ten diepste deel uit van de Kerk. Het moet gesitueerd worden in het hart zelf van de Kerk en is van doorslaggevend belang voor de zending van de Kerk"  Paus Franciscus, Apostolische Brief, Bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven, Aan de Godgewijden (21 nov 2014), 14. Brief aan de Gewijde Personen, III, 5

Met dit in gedachten besluit ik tot de wijziging van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, die wordt vervangen door de volgende tekst:

Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.

(De diocesane Bisschoppen kunnen, ieder in zijn gebied, bij formeel decreet instituten van Godgewijd leven geldig oprichten, onder voorafgaande schriftelijke toestemming door de Apostolische Stoel.)

Wat wij ook met dit Apostolisch Schrijven in de vorm van een Motu Proprio hebben bepaald, is naar onze aanwijzing zeker en geldig, ook wanneer er iets tegengesteld aan is en zelfs wanneer dit een bijzondere vermelding waard zou zijn, en bepalen dat dit wordt gepromulgeerd door middel van een publicatie in L'Osservatore Romano, en dat het op 10 november 2020 in werking treedt. en vervolgens gepubliceerd wordt in het officiële commentaar van de Acta Apostolicae Sedis.

Gegeven bij Lateranen, op 1 november van het jaar 2020, het Hoogfeest van Allerheiligen, in het achtste jaar van mijn Pontificaat.

 

FRANCISCUS

Document

Naam: AUTHENTICUM CHARISMATIS
Authenticiteit van een charisma - Wijziging van canon 579 van het Kerkelijk Recht
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 november 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Italiaanse/Latijnse versie: redactie
Bewerkt: 12 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test