• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het voorgaande deel van onze toespraak hebben we niet op bijzondere vraagstukken willen ingaan, maar eerder de grondslagen willen belichten waarvan de uitvoering van de te vervullen taak ten aanzien van heel de kerk op dit historisch ogenblik afhangt. We hopen dat dit de kardinalen die hier samen zijn gekomen zal helpen hun opmerkingen en adviezen naar voren te brengen, die we ook in de loop van deze bijeenkomst verwachten. Na deze openingstoespraak van meer algemeen karakter zullen drie meer bijzondere rapporten worden voorgelezen. Deze betreffen concrete problemen waarover de Apostolische Stoel het nuttig acht het heilig college in te lichten, om zijn gefundeerde mening te vernemen. Om ieder de gelegenheid te geven te spreken zullen er onder andere kleinere groepsvergaderingen worden gehouden overeenkomstig verschillende talen. 

Het eerste rapport, dat de kardinaal voor de openbare zaken van de kerk zal uitbrengen, handelt over de gezamenlijke structuren van de Romeinse curie, voorzover ze volgens de wensen van het Tweede Vaticaans Concilie door de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
van Paulus VI zijn vernieuwd. Deze structuren werden door een 'organisch' verband verbonden met het veelsoortige activiteitsterrein van de kerk in onze tijd. De verdere uitvoering van het Tweede Vaticaans Concilie, waaraan wordt gewerkt, hangt grotendeels af van de doelmatigheid van deze structuren en hun goed geordende samenwerking met soortgelijke structuren die binnen de plaatselijke kerken en de bisschoppenconferenties bestaan. Het onderwerp van het tweede rapport, dat de prefect van de heilige congregatie voor het katholiek onderwijs zal aanbieden, betreft een meer specifiek, maar niet minder belangrijk probleem. Het gaat namelijk over de werkzaamheden van de afzonderlijke pauselijke academies en vooral van de Pauselijke Academie van Wetenschappen.

Dit door paus Pius XI gestichte instituut is van groot belang wat betreft de verhouding tussen geloof en kennis en tussen godsdienst en wetenschap. Ook op dit gebied, dat van niet gering belang is voor heel de kerk, dient een collegialer samenwerkingsverband te worden gevonden. In de pastorale constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan het vraagstuk van de nauwe betrekking tussen kerk en cultuur. In de geest van dit document dient te worden onderzocht hoe een passende uitdrukking kan worden gevonden voor de verhouding van de kerk tot het brede veld van de hedendaagse antropologie en de zogenaamde menswetenschappen, evenals Pius IX door de oprichting van de Pauselijke Academie van Wetenschappen de band tussen de kerk en de mathematische wetenschappen en natuurwetenschappen tot uitdrukking trachtte te brengen. 

En we zijn blij dat over enkele dagen een plechtige zitting van deze Pauselijke Academie zal plaatsvinden om de honderdste verjaardag van de geboorte van Albert Einstein te vieren in aanwezigheid van u allen, eerbiedwaardige en geliefde broeders. 

Het derde onderwerp tenslotte, dat de rapporten omvatten en door de kardinalenvoorzitter van de prefectuur van economische zaken en van de administratie van het patrimonium van de Apostolische Stoel zal worden ingeleid, betreft heel de problematiek waarover tijdens de bijeenkomsten van de kardinalen die voor het conclaaf van augustus vorig jaar werden gehouden, is behandeld. Rekening houdend met de vele gebieden waarop de Apostolische Stoel werkzaam is en die ontwikkeld en bevorderd moeten worden wat betreft de uitvoering van het concilie en de huidige taken van de kerk zowel wat betreft de evangelisatie als dienst aan de mensen welke in evangelische geest bewezen moet worden, moet het probleem van de geldelijke middelen worden gesteld. Het kardinalencollege heeft heel in het bijzonder het recht en de plicht om nauwkeurig kennis te nemen van de stand van zaken. 

Document

Naam: EENHEID IN DE WAARHEID EN DE LIEFDE VOOR EEN CONSEQUENTE VERWEZENLIJKING VAN HET CONCILIE
Tot de algemene vergadering van Kardinalen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 november 1979
Copyrights: © 1980, Archief van de Kerken 35 (1980), nr 9 p. 409-421
Bewerkt: 27 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test