• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NAASTENLIEFDE IN HET HART VAN DE APOSTELEN INGESCHREVEN
Hoogfeest van Pinksteren - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Het hoogfeest van Pinksteren dat we vandaag vieren, sluit het liturgische tijd van Pasen af. Het Paasmysterie —het lijden, de dood en verrijzenis van Christus en zijn opstijgen ten Hemel— vindt inderdaad zijn vervulling in de machtige uitstorting van de Heilige Geest over de Apostelen die samen met Maria, de Moeder van de Heer, en de andere leerlingen zijn samengekomen. Het was het «doopsel» van de Kerk, doop in de heilige Geest. Vgl. Hand. 1, 5 Zoals de Handelingen van de Apostelen vertellen, toen de dag van Pinksteren aanbrak, vulde een gedruis alsof er een hevige wind opstak de Bovenzaal, en tongen als vuur rustten op elk van de leerlingen. Vgl. Hand. 2, 2-3 Heilige Gregorius de Grote zegt: «Vandaag daalde de Heilige Geest neer met een plotseling geluid over de leerlingen en veranderde de gedachten van vleselijke wezens in zijn liefde, en terwijl tongen van vuur aan de buitenkant verschenen, werden binnenin de harten vlammend, want door God te verwelkomen in het visioen van het vuur, brandden zij zachtjes van liefde». H. Paus Gregorius de Grote, Homilieën over de Evangelies, In Evangelium Homiliae. XXX, 1: CCL 141, 256 De stem van God vergoddelijkt de menselijke taal van de Apostelen, die in staat werden om op «polyfone» wijze het enig goddelijke Woord te verkondigen. De adem van de Heilige Geest vult het universum, wekt geloof op, trekt tot de waarheid, bereidt de eenheid tussen volkeren voor. «Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal» van «Gods grote daden» (Hand. 2, 6.11).

De zalige Antonio Rosmini verklaart dat «op de Pinksterdag van de christenen God zijn wet van naastenliefde afgekondigde, door deze middels de Heilige Geest niet op stenen tafelen te schrijven, maar in het hart van de Apostelen, en die later aan heel de Kerk heeft meegedeeld middels de Apostelen». Z. Antonio Rosmini-Serbati, Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee (1 jan 1863). n. 737, Turijn 1863 De heilige Geest, «Heer en gever van leven» —zoals we bidden in het Credo—, is verenigd met de Vader door de Zoon en completeert de openbaring van de allerheiligste Drie-eenheid. Hij komt voort uit God als een adem uit zijn mond en heeft het vermogen te heiligen, verdeeldheid op te heffen en de verwarring ten gevolge van de zonde op te lossen. Onstoffelijk en immaterieel, verleent hij goddelijke gaven, ondersteunt de levenden, zodat ze handelen in overeenstemming met het goede. Als verstaanbaar Licht geeft hij betekenis aan gebed, geeft kracht aan de zending tot evangelisatie, laat de harten branden van degenen die naar de vreugdevolle boodschap luisteren, inspireert de christelijke kunst en de liturgische melodie.

Beste vrienden, de Heilige Geest, die het geloof schept in ons op het moment van onze Doopsel, stelt ons in staat om bewust en overtuigd als Gods kinderen te leven, naar het beeld van de eniggeboren Zoon. Ook de macht om zonden te vergeven is een gave van de Heilige Geest; want toen hij op Paasmiddag aan de apostelen verscheen, blies Jezus zijn adem over hen en zei: «Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven» (Joh. 20, 23). Aan de Maagd Maria, tempel van de Heilige Geest, vertrouwen we de Kerk toe, zodat deze altijd kan leven van Jezus Christus, van zijn Woord, van zijn geboden en onder de eeuwige werking van de Geest Paracleet, aan iedereen aankondigen dat «Jezus is Heer!» (1 Kor. 12, 3).

Ná het bidden van het ‘Regina Caeli’

Beminde broeders en zusters:

Het verheugt me eraan te herinneren dat morgen in Dresden, Duitsland, Alois Andritzki zalig zal worden gesproken, een priester en martelaar, vermoord door de nationaal-socialisten in 1943, op 28-jarige leeftijd. Prijzen we de Heer om deze heldhaftige geloofsgetuige, die wordt toegevoegd aan de groep van degenen die hun leven hebben gegeven in de naam van Christus in de concentratiekampen. Ik wil aan zijn voorbede toevertrouwen, vandaag op Pinksteren, de zaak van vrede in de wereld. Moge de Heilige Geest moedige voornemens tot vrede inspireren en de toewijding om ze uit te voeren ondersteunen, zodat de dialoog prevaleert boven wapens en het respect voor de waardigheid van de mens de belangen van een deel overtreft.

De Geest, die een band van gemeenschap is, bekeert de harten die door zelfzucht zijn afgedwaald en helpt de hele mensenfamilie om hun fundamentele eenheid met waakzaamheid te herontdekken en te bewaken.

(In het Spaans)

Ik begroet met genegenheid de Spaanstalige pelgrims die deelnemen aan dit Maria-gebed, in het bijzonder de gelovigen van de parochie Moral de Calatrava en de groep officieren van de Colombiaanse Militaire School. Vandaag, vijftig dagen na Pasen, vieren wij de plechtigheid van Pinksteren, waarin in de liturgie het begin van de apostolische missie tot alle volkeren wordt herleefd. Ik nodig allen uit om samen met Maria, Moeder van de Kerk, in vurig gebed te volharden en de verschillende gaven en charisma's die de Heilige Geest ons heeft verleend ten dienste van de hele mensheid te stellen, om zo de verkondiging van het goede nieuws van de opstanding van Christus te kunnen voortzetten. Heel veel dank en gezegende zondag.

 

Document

Naam: NAASTENLIEFDE IN HET HART VAN DE APOSTELEN INGESCHREVEN
Hoogfeest van Pinksteren - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 juni 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 2 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test