• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het startpunt van een juiste en constructieve relatie tussen het gezin en de samenleving is de erkenning van de subjectiviteit en de sociale prioriteit van het gezin. Hun innige verbondenheid vereist dat "de maatschappij nooit mag verzaken in haar fundamentele taak om het gezin respecteren en koesteren". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 45 De samenleving, en vooral de staatsinstanties, is geroepen de authentieke identiteit van het gezinsleven te garanderen en te koesteren, hierbij de prioriteit en "voorrang" respecterend, en alles te vermijden en te bestrijden wat dit verandert of beschadigt. Hiervoor is politieke en wetgevende actie nodig die de gezinswaarden waarborgt, vanaf de stimulering van intimiteit en harmonie binnen gezinnen tot aan respect voor het ongeboren leven en tot de effectieve keuzevrijheid in onderwijs voor de kinderen. Daarom mag noch de samenleving noch de staat de sociale dimensie overnemen, vervangen of beperken. In plaats daarvan moeten ze het eerbiedigen, erkennen en respecteren en het bevorderen volgens het principe van subsidiariteit. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2211
De dienst van de samenleving aan het gezin wordt concreet in het erkennen, respecteren en bevorderen van de rechten van het gezin. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 46 Dit betekent dat een authentieke en effectieve gezinspolitiek tot stand moet worden gebracht met specifieke tussenkomsten die de noden kunnen ledigen die voortkomen uit het gezin als zodanig. In die zin is er een noodzakelijke voorrang, één die essentieel en onmisbaar is: de erkenning, die bescherming, waardering en bevordering inhoudt van de identiteit van het gezin, van een natuurlijke samenleving gebaseerd op het huwelijk. Deze erkenning is een duidelijke scheidslijn tussen het gezin, in zijn juiste betekenis begrepen, en alle andere vormen van samen wonen die door hun aard noch de naam noch de status van het gezin verdienen.
De erkenning door de burgermaatschappij en de staat die het gezin prioriteit geven boven elke andere gemeenschap en zelfs boven de leden van de staat, betekent dat louter individuele concepten worden overwonnen en dat de gezinsdimensie als onmisbaar cultureel en politiek perspectief wordt geaccepteerd bij de beschouwing van de persoon. Dit is geen inperking, maar een steun en verdediging van de rechten, die personen als individuen hebben. Dit perspectief maakt het mogelijk om formele criteria op te stellen voor een goede oplossing voor verschillende sociale problemen, omdat mensen niet alleen als individuen moeten worden beschouwd, maar ook in relatie met het gezin waartoe ze behoren, de specifieke waarden en behoeften, waarmee op juiste wijze rekening moet worden gehouden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test