• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het belang en de centraliteit van het gezin met betrekking tot de persoon en de samenleving wordt regelmatig onderstreept door de heilige Schrift: ´Het is niet goed dat de mens alleen is. ´(Gen. 2, 18). Uit de teksten die gaan over de schepping van de mens Vgl. Gen. 1, 26-28 Vgl. Gen. 2, 7-24 komt naar voren hoe – in Gods plan – het echtpaar "de eerste vorm van gemeenschap van personen vormt". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 12 Eva is geschapen, net als Adam, als de persoon, die in haar anders-zijn, hem compleet maakt en aanvult Vgl. Gen. 2, 18 om met hem "één vlees" te vormen (Gen. 2, 24) Vgl. Mt. 19, 5-6 . Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1605 Tegelijkertijd worden zij beiden betrokken in het werk van de voortplanting, waardoor ze medescheppers worden met de Schepper: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u en vul de aarde" (Gen. 1, 28). Het gezin wordt in Gods plan voorgesteld als de "eerste plaats van 'menswording´ voor de persoon en de samenleving" en het is de "bakermat van leven en liefde". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 40

In het gezin leert men de liefde en trouw van de Heer kennen en het belang hieraan te antwoorden Vgl. Ex. 12, 25-27 Vgl. Ex. 13, 8.14-15 Vgl. Deut. 6, 20-25 Vgl. Deut. 13, 7-11 Vgl. 1 Sam. 3, 13 . In het gezin leren de kinderen hun eerste belangrijkste lessen van praktische wijsheid, waaraan de deugden zijn verbonden Vgl. Spr. 1, 8-9 Vgl. Spr. 4, 1-4 Vgl. Spr. 6, 20-21 Vgl. Sir. 3, 1-16 Vgl. Sir. 7, 27-28 . Door dit alles garandeert de Heer zelf de liefde en trouw van het huwelijksleven Vgl. Mal. 2, 14-15 .
Jezus werd geboren en groeide op in een concreet gezin, hij accepteerde alle karakteristieke eigenschappen van het gezin H. Paus Paulus VI, Homilie, In de Basiliek "Maria Boodschap" te Nazareth, Ter ere van de H. Maagd (5 jan 1964), 1. De Heilige Familie is een voorbeeld van gezinsleven: "Dat Nazareth ons lere, wat het gezin is, zijn liefdegemeenschap, zijn ingetogen en sobere sehoonheid, zijn gewijd en onschendbaar karakter; leren wij van Nazareth hoezeer de vorming die men er ondergaat zoet is en onvervangbaar; begrijpen wij zijn grondleggende betekenis op het sociale vlak. Een les van arbeid." en Hij kende de hoogste waardigheid toe aan het instituut huwelijk, door er een sacrament van het nieuwe verbond van te maken Vgl. Mt. 19, 3-9 . In dit nieuwe perspectief vindt het echtpaar de volheid van zijn waardigheid en het gezin zijn stevige basis.

Verlicht door de uitstraling van de bijbelse boodschap beschouwt de kerk het gezin als de eerste natuurlijke samenleving, met oorspronkelijke rechten, die het gezin eigen zijn en plaatst het in het centrum van het sociale leven. Door het gezin "een ondergeschikte of tweederangs rol te geven en het uit te sluiten van zijn rechtmatige positie in de samenleving, wordt ernstige schade toegebracht aan de authentieke groei van de samenleving als geheel". H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 17 Het gezin ontstaat uit de intieme gemeenschap van leven en liefde, gebaseerd op het huwelijk tussen één man en één vrouw. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48 Het bezit een eigen specifieke en sociale dimensie, namelijk het geeft de eerste plaats aan interpersoonlijke relaties: het is de eerste en vitale cel van de samenleving. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11 Het gezin is een goddelijk instituut, dat aan de basis staat van het leven van de menselijke persoon als het prototype van elke sociale orde.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test