• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CUM SANCTISSIMA
Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus

Prot. N. 137/2009S - ED

Omdat in de deugden van de heiligen de heiligste deugd schittert van Jezus Christus zelf, en omdat de voorbeelden van deze heiligen steeds aan de gelovigen moeten worden voorgehouden Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947), 165 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 104, heeft paus Benedictus XVI in zijn Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
aan de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' de opdracht gegeven om te regelen dat enkelen van degenen die de laatste decennia zijn geplaatst op de lijst van de heiligen, ook vereerd kunnen worden volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 5 In feite "is het heel gepast dat zij die heilig zijn bij God, ook als heilig worden beschouwd door de mensen" Propser Lambertini, De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione (9 mei 1733). Lib.I, Cap. XIII, 2, en "het is voor de gelovigen niet van gering belang om steeds nieuwe voorbeelden van deugdzaamheid te hebben ter navolging". Propser Lambertini, De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione (9 mei 1733). Lib.I, Cap. XIII, 2

De Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', die in de Instructie Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
dit besluit had bevestigd, onderzocht daarom de vraag hoe de dienaren Gods, die onlangs op de lijst van de heiligen werden opgenomen, op geschikte wijze konden worden ingevoegd in het oude Missaal. Dit onderzoek, begonnen door de bovengenoemde Pauselijke Commissie, werd recent ter afronding overgedragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer, nadat paus Franciscus met het als Paus Franciscus - Motu Proprio
Da oltre trent’anni
Over de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
(17 januari 2019)
alle taken van die Commissie aan deze Congregatie had overgedragen."

Daarom heeft de Congregatie voor de Geloofsleer, na raadpleging van verschillende religieuze instituten, sociëteiten van apostolisch leven en deskundigen op het gebied van de Usus Antiquior, alsmede van zijne eminentie, de kardinaal-prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, de volgende normen goedgekeurd ter bevordering van de heilige cultus in de buitengewone vorm, zonder afbreuk te doen aan de toestemmingen die tot nu toe door de Heilige Stoel werden verleend met betrekking tot particuliere kalenders of feesten.

(1)

Om een gerechtvaardigde reden kan een Missa festiva iatiore sensu Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene Rubrieken voor het Romeins Missaal, Rubricae Generales Missalis Romani (25 juli 1960), 302 worden gevierd op elke feestdag van de derde klas (met uitzondering van die waarnaar hierna in nr. 8 wordt verwezen), evenals op de vigilies van heiligen van de derde klas.

(2)

Verder is met betrekking tot Congregatie voor de Riten
Rubricae Generales Missalis Romani
Algemene Rubrieken voor het Romeins Missaal (25 juli 1960)
de Mis van elke heilige die na 26 juli 1960 op de heiligenlijst werd opgenomen, ook toegestaan op de dag die is vastgesteld voor de viering van diens liturgische gedachtenis in de universele Kerk. Ook is de votiefmis van deze heilige toegestaan overeenkomstig Congregatie voor de Riten
Rubricae Generales Missalis Romani
Algemene Rubrieken voor het Romeins Missaal (25 juli 1960)
, met inachtneming van de overige voorschriften betreffende votiefmissen.

(3)

Telkens wanneer een Missa festiva latiore sensu wordt gevierd, kan het volledige goddelijk officie in overeenstemming daarmee worden gevierd als het gewone officie. Congregatie voor de Riten, Algemene Rubrieken voor het Romeinse Brevier, Rubricae Generales Breviarii Romani (25 juli 1960), 169

(4)

De commemoratio ordinaria van het feest of de vigilie, achterwege gelaten op grond van wat in de nrs. 1-3 is gezegd, vindt altijd plaats met de andere commemoraties die ermee samenvallen volgens de rubrieken met inachtneming van Congregatie voor de Riten
Rubricae Generales Breviarii Romani
Algemene Rubrieken voor het Romeinse Brevier (25 juli 1960)
.

(5)

Met betrekking tot de keuze van het formulier voor de mis en het officie volgens de bovenstaande bepalingen: als een dergelijk formulier niet staat in het Proprium Sanctorum pro aliquibus locis van het Missaal van 1962 of in het nieuwe, door de Heilige Stoel goedgekeurde Supplementum, moet het ontleend worden aan het Commune van het 'Missale' of het 'Breviarium'. Indien er in dat Commune meerdere formulieren staan, is de keuze ad libitum celebrantis. De formulieren in het bovengenoemde Proprium Sanctorum of in het Supplementum moeten genomen worden op de aldaar aangegeven data.

(6)

Bovendien is op liturgische dagen van de derde of vierde klas een commemoratio ordinaria van een heilige of van een mysterie ad libitum celebrantis toegestaan op de dag waarop deze wordt vermeld in het Proprium Sanctorum pro aliquibus locis of in het nieuwe Supplementum, zowel in de Mis als in het Officie, met inachtneming van Congregatie voor de Riten
Rubricae Generales Breviarii Romani
Algemene Rubrieken voor het Romeinse Brevier (25 juli 1960)
.

(7)

In de huizen van de religieuze instituten of van de sociëteiten van apostolisch leven komt hel aan de overste van het huis, en niet aan de celebrant, toe om te beslissen hoe gebruik gemaakt moet worden van deze regelingen in de Conventsmis en in het Officie dat in de gemeenschap of in het koor gevierd wordt.

(8)

De feestdagen van de derde klas die door de huidige bepalingen noch weggelaten, noch verhinderd kunnen worden, zijn in de onderstaande tabel opgesomd. Deze feesten kunnen ook gevierd worden op weekdagen van de derde klas in de tijd van Quadragesima of van de Passie, met de commemoratio van de weekdag volgens de rubrieken.

Alles wat door dit decreet wordt bepaald, moet worden nageleefd met ingang van 19 maart van dit jaar, het feest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige Maagd Maria, belijder en patroon van de universele Kerk. Dit geldt ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Paus Franciscus heeft dit decreet tijdens de audiëntie op 5 december 2019, verleend aan de hieronder vermelde aartsbisschop-secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, goedgekeurd en opdracht gegeven om het te publiceren.

Gegeven te Rome, vanuit de Congregatie voor de Geloofsleer, 22 februari 2020, op het feest van de Cathedra van de heilige apostel Petrus.

 

Aloisius F. Kard. LADARIA, S.I.
Congregationis pro Doctrina Fidei
Praefectus

+ Iacobus MORANDI
Archiepiscopus tit. Caeretanu
Secretarius

Lijst van de feesten van de derde klas die niet verhinderd kunnen worden

APPENDIX BIJ HET DECREET VAN 22 FEBRUARI 2020

Ianuarius

 

17 S. Antonii Abb.

20 Ss. Fabiani Papae et Sebastiani Mm.

21 S. Agnetis Virg. et Mart.

24 S. Timothei Ep. et Mart.

25 In Conversione S. Pauli Ap.

26 S. Polycarpi Ep. et Mart.

27 S. Ioannis Chrysostomi Ep., Conf. et Eccl. Doct.

29 S. Francisci Salesii Ep., Conf. et Eccl. Doct.

31 S. Ioannis Bosco Conf.

 

Februarius

01 S. lgnatii Ep. et Mart.

05 S. Agathae Virg.et Mart.

06 S. Titi Ep. et Conf.

 

Martius

06 Ss. Perpetuae e Felicitatis Mm.

07 S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct.

09 S. Franciscae Romanae, Vid.

12 S. Gregorii I Papae, Conf. et Eccl. Doct.

21 S. Benedicti Abb.

24 S. Gabrielis Archang.

 

Aprilis

11 S. Leonis I Papae, Conf. et Eccl. Doct.

14 S. Iustini Mart.

30 S. Catharinae Senensis Virg.

 

Maius

02 S. Athanasii, Ep., Conf. et Eccl. Doct.

04 S. Monicae Vid.

05 S. Pii V Papae et Conf.

09 S. Gregorii Nazianzeni Ep., Conf. et Eccl. Doct.

25 S. Gregorii VII Papae et Conf.

26 S. Philippi Nerii Conf.

 

Iunius

05 Bonifatii Ep. et Mart.

11 S. Barnabae Ap.

13 S. Antonii de Padua Conf. et Eccl. Doct.

14 S. Basilii Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct.

21 S. Aloisii Gonzagae Conf.

30 In Commemoratione S. Pauli Ap.

 

Iulius

07 Ss. Cyrilli et Methodii Epp. et Cc.

14 S. Bonaventurae Ep., Conf. et Eccl. Doct.

19 S. Vincentii a Paulo Conf.

22 S. Mariae Magdalenae Paenitentis

29 S. Marthae Virg.

31 S. lgnatii Conf.

 

Augustus

02 S. Alfonsi Mariae de Ligorio Ep., Conf. et Eccl. Doct.

04 S. Dominici Conf.

05 In Dedicatione S. Mariae ad Nives

08 S. Ioannis Mariae Vianney Conf.

12 S. Clarae Virg.

20 S. Bernardi Abbatis et Eccl. Doct.

28 S. Augustini Ep., Conf. et Eccl. Doct.

29 In Decollatione S. Ioannis Bapt.

 

September

03 S. Pii X Papae et Conf.

12 Sanctissimi Nominis B. Mariae Virg.

16 Ss. Comelii et Cypriani Ep., Mm.

27 Ss. Cosmae e Damiani Mm.

30 S. Hieronymi Presb., Conf. et Eccl. Doct.

 

October

02 Ss. Angelorum Custodum

03 S. Teresiae a Iesu Infante Virg.

04 S. Francisci Conf.

06 S. Brunonis Conf.

14 S. Callisti I Papae et Mart.

15 S. Teresiae Virg.

 

November

04 S. Caroli Ep. et Conf.

11 S. Martini Ep. et Conf.

14 S. Iosaphat Ep. et Mart.

18 In Dedicatione Basilicarum Ss. Petri et Pauli App.

22 S. Caeciliae Virg. et Mart.

23 S. Clementis I Papae et Mart.

24 S. Ioannis a Cruce Conf. et Eccl. Doct.

 

December

03 S. Francisci Xaverii Conf.

06 S. Nicolai Ep. et Conf.

07 S. Ambrosii Ep., Conf. et Eccl. Doct.

11 S. Damasi I Papae et Conf.

13 S. Luciae Virg. et Mart.

Document

Naam: CUM SANCTISSIMA
Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 22 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nationale Raad voor Liturgie
2021, Vert.: NRL, Den Bosch
Bewerkt: 2 november 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test