• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

”Jezus die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van Zijn liefde tot het uiterste toe. Het avondmaal was begonnen… Hij stond van tafel op… en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen” (Joh. 13, 1-2.4-5).

Tijdens de voetwassing openbaarde Jezus de onmetelijke liefde van God voor de mens: in Jezus, zelf God, stelt Hij zich in dienst van de mensen! Tegelijk onthult Hij de betekenis van het christelijk leven, en a fortiori, van het godgewijde leven, dat een leven is van zichzelf wegschenkende liefde, van concreet en edelmoedig dienstbetoon. Door de Mensenzoon na te volgen, die ”niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen” (Mt. 20, 28) is, althans in de beste periodes van zijn lange geschiedenis, het godgewijde leven gekenmerkt geworden door deze ‘voetwassing’, dat wil zeggen door de dienst die het vooral aan de armsten en meest verlatenen bewees. Enerzijds beschouwt het godgewijde leven het sublieme mysterie van het Woord in de schoot van de Vader, Vgl. Joh. 1, 1 anderzijds volgt het ditzelfde Woord dat is vlees geworden, Vgl. Joh. 1, 14 dat zich verlaagt, zich vernedert om de mensen te dienen. Mensen die ook nu nog Christus op de weg van de evangelische raden volgen, willen gaan waarheen Hij gegaan is en doen wat Hij heeft gedaan.

Zonder ophouden roept Hij nieuwe volgelingen tot zich, mannen en vrouwen, om hen dankzij de uitstorting van de Heilige Geest Vgl. Rom. 5, 5 in de goddelijke agapé, zijn wijze van liefhebben, te doen delen, en om hen er zo toe te brengen om de anderen te dienen in nederige en volstrekt belangeloze zelfgave.

In geestverrukking bij het licht van de Gedaanteverandering roept Petrus uit: ”Heer, het is goed dat wij hier zijn” (Mt. 17, 4), maar hem wordt gevraagd terug te keren naar de straten van de wereld om door te gaan met het dienen van het Koninkrijk van God: ”Daal af, Petrus! Je wilde op de berg blijven rusten; daal af, verkondig het Woord, of het welkom is of niet, berisp, spoor aan, bemoedig met grote hartelijkheid en allerlei onderricht. Werk, schuw geen inspanning, doorsta folteringen, opdat je door de stralende blanke schoonheid van je door liefde ingegeven goede werken, datgene mag bezitten waarvan de witte kleren van de Heer het symbool zijn.” H. Augustinus, Preken, Sermones. 78, 6: PL 38, 492

Terwijl de apostel blijft zien naar het gelaat van de Heer wordt daardoor zijn inzet voor de mens niet geringer; integendeel, zijn inzet wordt erdoor versterkt en hij geeft hem een nieuwe kracht om de geschiedenis te bevrijden van alles wat haar besmeurt.

Het zoeken naar de goddelijke schoonheid brengt de godgewijde mens tot bekommernis om het beeld van God dat op het gezicht van zijn broeders en zusters misvormd is, gezichten die van honger vertrokken zijn, gezichten die teleurgesteld zijn door politieke beloften, gezichten van mensen die vernederd zijn omdat hun cultuur geminacht wordt, gezichten die ontzet zijn over het blinde geweld van iedere dag, de angstige gezichten van jonge mensen, van gekwetste en vernederde vrouwen, de moede gezichten van migranten die niet welkom blijken, de gezichten van bejaarden die het meest noodzakelijke voor een fatsoenlijk leven moeten missen. Vgl. Latijns-Amerika (CELAM), IVde Algemene Vergadering Latijnamerikaanse Bisschoppen, Santo Domingo, Nieuwe evangelisatie: bevordering van de menselijke waardigheid en de Christelijke cultuur (28 okt 1992), 178 Zo laat het godgewijde leven op welsprekende wijze door zijn werken zien, dat de goddelijke liefde de grondslag is van en prikkel tot belangeloze en toegewijde liefde. Vincentius à Paulo was daarvan vast overtuigd, toen hij aan de Filles de la Charité dit levensprogramma gaf: “De geest van de congregatie bestaat in zichzelf aan God schenken om onze Heer lief te hebben en Hem te dienen in de persoon van hen die arm zijn naar lichaam en geest, bij hen thuis of elders, en onderricht te geven aan arme meisjes en kinderen, en algemeen gesproken, aan allen die u door de goddelijke Voorzienigheid op uw pad vindt”. Conferentie "Sur l’esprit de l’esprit de la Compagnie" (30 mei 1647): Correspondance, Etretiens, Documents, ed. Coste, Vol. IX (Paris, 1923), 319.

Onder de verschillende gebieden waarop de naastenliefde beoefend kan worden is er in onze tijd zeker één dat aan de wereld heel in het bijzonder de ‘grenzeloze’ liefde openbaart, namelijk de vurige verkondiging van Jezus Christus aan hen die Hem nog niet kennen, aan hen die Hem zijn vergeten, en allereerst aan de armen.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test