• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vele maken werd in de synode de zorg uitgesproken dat het godgewijde leven gevoed dient te worden uit de bronnen van een degelijke en diepe spiritualiteit. Dit is inderdaad een allereerste eis die tot het wezen behoort van het godgewijde leven, aangezien de mensen die de evangelische raden beoefenen, net als iedere gedoopte, en zelfs om nog dwingender redenen, met al hun kracht moeten streven naar de volkomenheid van de liefde. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 15 Aan deze plicht herinneren de talloze voorbeelden van heilige stichters en godgewijde mensen, die hun trouw aan Christus zelfs met hun marteldood hebben bewezen.

Streven naar heiligheid is in het kort samengevat het programma van ieder aan God toegewijd leven, met name in het perspectief van de vernieuwing ervan op de drempel van het derde millennium. Het uitgangspunt van dit programma bestaat in het alles omwille van Christus verlaten, Vgl. Mt. 4, 18-22 Vgl. Mt. 19, 21.27 Vgl. Lc. 5, 11 Hem boven alles stellen om geheel en al te kunnen delen in het paasmysterie. Paulus had dat goed begrepen toen hij zei: ”Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Jezus Christus kennen gaat alles te boven… Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van Zijn opstanding gewaarworden” (Fil. 3, 8.10). Op deze weg hebben de apostelen vanaf het begin gewezen zoals uit de christelijke traditie van Oost en West blijkt: ”Zij die Jezus thans volgen met achterlaten van alles, herinneren aan de apostelen die als antwoord op Zijn uitnodiging alles opgaven. Traditioneel spreekt men dan ook over het religieuze leven als over een apostolicia vivendi forma.” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Audiëntie - Over het gewijde leven (8 feb 1995), 2 Dezelfde traditie heeft ook in het godgewijde leven sterk het aspect benadrukt van een bijzondere band met God en zelfs van een bruidsband met Christus, die Paulus door zijn voorbeeld Vgl. 1 Kor. 7, 7 en prediking onder leiding van de Geest ons heeft leren kennen. Vgl. 1 Kor. 7, 40

Wij kunnen zeggen dat het geestelijk leven, waaronder verstaan wordt het leven in Christus en het leven naar de Geest, de weg is van steeds grotere trouw waarop de godgewijde mens door de Geest wordt geleid en door Hem met Christus gelijkvormig wordt gemaakt in de volle gemeenschap van liefde en dienst in de kerk.

Opgenomen in de verschillende vormen van godgewijd leven, zijn al deze elementen bepalend voor een eigen spiritualiteit, dat wil zeggen een concreet programma van omgang met God en de omgeving, gekenmerkt door bepaalde geestelijke accenten en de keuze voor bepaalde vormen van apostolaat die een bepaald aspect van het éne Christusmysterie benadrukken en vertegenwoordigen. Wanneer de kerk een bepaalde vorm van godgewijd leven goedkeurt, geeft zij daarmee aan dat in het geestelijk en apostolisch charisma alle objectieve voorwaarden aanwezig zijn voor het bereiken van de persoonlijke en gemeenschappelijke heiligheid overeenkomstig het evangelie.

In het programma van de families van godgewijd leven moet het geestelijk leven voorop staan, zodat alle instituten en alle communauteiten een school blijken van waarachtige evangelische spiritualiteit. Deze prioriteit, die concreet wordt in de toewijding van de individuen en de gemeenschap, is de voorwaarde voor apostolische vruchtbaarheid, edelmoedige liefde voor de armen, het wekken van nieuwe roepingen onder de jongere generaties. Juist het geestelijk gehalte van het godgewijde leven kan een inspiratie betekenen voor mensen van onze tijd die zelf ook snakken naar absolute waarden. Zo wordt het godgewijde leven een getuigenis met aantrekkingskracht.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test