• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een andere uitdaging in deze tijd gaat uit van een hebzuchtig materialisme, dat onverschillig staat tegenover de noden en het lijden van de zwaksten, en zelfs geen enkele zorg heeft voor het evenwicht van de natuurlijke hulpbronnen. Het antwoord van het godgewijde leven hierop bestaat in de evangelische armoede, die in verschillende vormen beleefd wordt en vaak gepaard gaat met een actieve inzet bij het bevorderen van solidariteit en naastenliefde.

Talrijk zijn de instituten die zich wijden aan opvoeding, onderricht, beroepsonderwijs, en zo jonge en minder jonge mensen in staat stellen om hun toekomst zelf in handen te nemen. Talrijk zijn de godgewijden die zonder hun krachten te sparen zich inzetten voor de minst bedeelden. Talrijk zijn zij die zich wijden aan de opleiding van toekomstige opvoeders en toekomstige leiders in het maatschappelijk leven opdat die op hun beurt zullen trachten de onderdrukkende structuren te verdrijven en zich zullen inzetten voor programma’s van solidariteit ten behoeve van de armen. Ze strijden voor het uitbannen van de honger en de oorzaken daarvan, ze stimuleren vrijwilligerswerk en humanitaire organisaties, ze brengen een bewustwordingsproces op gang bij openbare en private lichamen om te komen tot een eerlijke verdeling van internationale hulp. Waarlijk veel dank zijn de volkeren verschuldigd aan deze mannen en vrouwen, aan deze ondernemende werkers op het gebied van de naastenliefde die door hun onvermoeibare edelmoedigheid in het verleden én in het heden veel bijdragen tot een meer menswaardige wereld.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test