• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In vele streken van de wereld oefenen de veranderingen die zich op het ogenblik in de maatschappij voltrekken en het afnemend aantal roepingen een zware druk uit op het godgewijde leven. De apostolische werkzaamheden van veel instituten en zelfs hun aanwezigheid in sommige plaatselijke kerken lopen gevaar. Zoals dat reeds in andere periodes van de geschiedenis is gebeurd, dreigen sommige instituten zelfs te verdwijnen. De universele kerk is die instituten buitengewoon dankbaar voor alles wat zij door hun getuigenis en diensten aan haar opbouw hebben bijgedragen. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 24 Hun huidige teruggang doet niets af aan hun verdiensten en aan de vruchten die van hun harde werken het resultaat zijn.

Andere instituten staan meer voor het probleem dat zij hun apostolaat moeten reorganiseren. Dat is een moeilijke en vaak pijnlijke opdracht, waarvoor onderzoek en onderscheiding aan de hand van bepaalde criteria noodzakelijk is. Men dient bijvoorbeeld de betekenis van het eigen charisma te waarborgen, het broederlijk leven te bevorderen, aandacht te hebben voor de noden van de universele en particuliere kerk, zich te bekommeren om dingen die door de wereld worden verwaarloosd, edelmoedig en met durf, zo nodig zelfs op kleine schaal, in te gaan op de nieuwe vormen van armoede, vooral in de meest afgelegen gebieden. Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Religieus leven in gemeenschap, Congregavit nos in unum Christi amor (2 feb 1994), 67

De verschillende moeilijkheden die het gevolg zijn van het afnemend aantal werkkrachten en vormen van apostolaat mogen er absoluut niet toe leiden dat men het vertrouwen verliest in de evangelische kracht van het godgewijde leven; dit zal in de kerk steeds aanwezig en actief zijn. Ook al zal geen enkel instituut kunnen beweren het eeuwige leven te bezitten, toch zal het godgewijde leven onder de gelovigen steeds het antwoord uit liefde jegens God en de broeders en zusters levend blijven houden. Daartoe dient men onderscheid te maken tussen het historische bepaald lot van een bepaald instituut of vorm van godgewijd leven en de kerkelijke zending van het godgewijde leven als zodanig. Het eerste kan vanwege wisselende omstandigheden veranderen, de tweede heeft een blijvend karakter.

Dit geldt evenzeer voor het contemplatieve godgewijde leven als voor het godgewijde leven dat zich toelegt op werken van apostolaat. In zijn totaliteit zal het godgewijde leven steeds een lichtend getuigenis moeten geven van de onverbrekelijke eenheid tussen de liefde tot God en de liefde tot de naaste; het zal een levende herinnering zijn aan de, ook sociale en menselijke, vruchtbaarheid van de liefde voor God. Men moet de nieuwe benarde situaties dus tegemoet treden met de gemoedsrust van mensen die weten dat van ieder mens eerder gevraagd wordt om trouw te blijven dan om succes te hebben. Tot alle prijs moet vermeden worden dat het godgewijde leven volledig zou falen, niet als gevolg van de getalsmatige terugloop, maar door het verloren gaan van de geestelijke binding met de Heer en de eigen roeping en zending. Juist door daarin trouw te volharden laat men ook aan de wereld heel duidelijk zien dat men vast vertrouwt op de Heer van de geschiedenis; in Zijn handen liggen de tijden en het lot van mensen, instituties en volkeren, en dus ook het moment en de wijze waarop zijn gaven in de geschiedenis gestalte krijgen. Droeve crisissituaties zijn voor godgewijde mensen een aansporing om krachtig hun geloof te verkondigen in de dood en opstanding van Christus, om levende tekenen te worden van de overgang van de dood naar het leven.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test