• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Moeders, vaders, gezinnen: ook gij!
Vanuit dit geestelijke programma zou ik nu samen met u een en ander willen overwegen met betrekking tot de bekering op het vlak van gezin en samenleving.

Huwelijk en gezin zijn in onze dagen in gevaar. Zovele mensen lijden daaronder: de huwelijkspartners en nog meer hun kinderen, maar uiteindelijk heel de samenleving. Twee jaar geleden heb ik, vanuit de ervaring van de bisschoppen van de hele wereld, de crisis van het hedendaagse gezin zo gekenschetst:

"Er zijn tekenen van een zorgwekkende ontluistering van sommige fundamentele waarden: een verkeerde opvatting van de onafhankelijkheid van de echtgenoten ten opzichte van elkaar; de ernstige onzekerheid omtrent de gezagsverhouding tussen ouders en kinderen; de concrete moeilijkheden die het gezin dikwijls ondervindt bij het overdragen van de geestelijke waarden; het groeiend aantal echtscheidingen; de plaag van de abortus" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 6;

een plaag voor de indamming waarvan we de juiste weg nog niet hebben gevonden, en waarvan nog veel te weinig mensen zich de verschrikkelijkheid bewust zijn.

De wortel van deze crisis schijnt vooral in een verkeerd begrepen vrijheid te liggen. Een vrijheid ‘die niet begrepen wordt als het vermogen de waarheid van Gods plan met het huwelijk en het gezin te verwerkelijken, maar als een autonome kracht tot zelfbevestiging, dikwijls tegen de anderen in, ten behoeve van het eigen, egoïstisch begrepen welzijn’ (aldaar). Deze negatieve ontwikkelingen worden nog versterkt door de publieke opinie die een vraagteken plaatst achter het instituut van het huwelijk en gezin en die probeert andere vormen van samenleven te rechtvaardigen. Ondanks de plechtige verzekering van velen dat het gezin zo belangrijk is voor de maatschappij, wordt toch nog veel te weinig ondernomen om het metterdaad te beschermen. Toch meen ik dat de beslissende oorzaak van deze crisis nog dieper ligt. Huwelijk en gezin zijn in gevaar, omdat daarin dikwijls het geloof en religieuze aanvoelingsvermogen gestorven zijn, omdat de huwelijkspartners zelf, en daarmee ook hun kinderen, onverschillig zijn geworden tegenover God.

Dierbare moeders en vaders! Dierbare gezinnen! Maakt ook gij u op en keert terug tot de Vader! Alleen in verantwoordelijkheid ten overstaan van God kunt u heel de diepte van de rijkdom leren kennen en beleven die in huwelijk en gezin gelegen is. Ik weet dat in Oostenrijk veel priesters en leken de laatste jaren hebben geprobeerd om huwelijk en gezin vanuit een christelijke geest te vernieuwen. Ik heb ook weet van uw inspanningen om de echtgenoten te helpen in echte partnerschap te leven; van uw inspanningen om de vrouw in het huwelijk en in het gezin, in de maatschappij en in de Kerk een plaats te geven die aan haar waardigheid en eigenheid beantwoordt. U hebt ingezien dat het kleine gezin zich naar anderen toe moet openen om hen vanuit de zelf beleefde liefde geestelijke en stoffelijke hulp aan te kunnen bieden. Steeds meer gezinnen worden er zich van bewust dat zij Kerk-in-het-klein zijn, als het ware een huiskerk. Ga zo door in deze richting!

Zoek echter even serieus naar wegen om een voor God verantwoord ouderschap te beleven dat beantwoordt aan de objectieve maatstaven zoals die wereldwijd door het kerkelijk leergezag in gemeenschap met de opvolger van Petrus worden voorgehouden. In het bijzonder herinner ik hierbij aan het recente apostolische schrijven ‘De gemeenschap van het gezin’ H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, dat het onderricht van de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
bekrachtigt.

Christelijk gezin! Wordt weer een biddend gezin! Een gezin dat uit het geloof leeft! Een gezin waarin de ouders de eerste catecheten zijn, en waar de Geest van God, die de liefde is, kan worden beleefd. Leert van de barmhartige Vader elkaar steeds weer te vergeven. Ouders, leert van Hem ook uw kinderen in vrijheid te kunnen laten gaan en toch steeds voor hen klaar te blijven staan. Put uit onze gelijkenis de hoop dat juist de verloren zoon zijn vader tenslotte heeft teruggevonden op een manier zoals hij hem voordien niet had gekend.

Document

Naam: KEERT TERUG TOT DE VADER!
Over gezin, samenleving en bekering
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 september 1983
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test