• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LAETAMUS MAGNOPERE
Goedkeuring editio typica Katechismus voor de Katholieke Kerk

Apostolische Brief "Laetemur Magnopera"

waarmee de Latijnse "editio typica" van de


Catechismus van de Katholieke Kerk
wordt goedgekeurd en gepubliceerd

JOHANNES PAULUS, BISSCHOP
Dienaar der Dienaren Gods tot blijvende gedachtenis

"Aan mijn eerbiedwaardige broeders
Kardinalen, Patriarchen, Aartsbisschoppen, Bisschoppen,
Priesters, Diakens en aan alle andere leden van het volk van God"

Het is een bron van grote vreugde dat de Latijnse 'editio typica' van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
wordt gepubliceerd, die door mij is goedgekeurd en uitgevaardigd met deze Apostolische Brief en daarmee de definitieve tekst is geworden van de hiervoorgenoemde catechismus. Dit gebeurt ongeveer vijf jaar na de uitgave van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Fidei Depositum
Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk
(11 oktober 1992)
van 11 okotober 1992, die op de 30ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaanse Concilie, de publicatie van de eerste, Franstalige, tekst van de Catechismus begeleidde.

Wij hebben allen verheugd kunnen vaststellen hoe de Catechismus in de afgelopen jaren overal positief is ontvangen en hoe hij wijd verspreid is, vooral bij de verschillende Kerken die de tekst vertaald hebben in hun eigen taal, zodat deze beschikbaar is voor de diverse taalgroepen in de wereld. Dit feit bewijst hoe toepasselijk het verzoek was dat de Bijzondere Bisschoppen Synode in 1985 aan mij heeft gericht om een catechismus of compendium samen te stellen van de gehele Katholieke leer met betrekking tot geloof en zeden.

De Catechismus, samengesteld door een speciale commissie van Kardinalen en Bisschoppen, die in 1986 is opgericht, werd door mij goedgekeurd en uitgevaardigd met de hiervoorgenoemde Apostolische Constitutie, die ook nu nog geheel haar betekenis en belang behoudt en die haar definitieve uitwerking in deze Latijnse 'editio typica' krijgt.

Deze editie is voorbereid door een Interdicasteriale Commissie, welke ik in 1993 voor dit doel heb benoemd. Onder voorzitterschap van Kardinaal Joseph Ratzinger heeft deze commissie toegewijd gewerkt om de aan haar opgedragen taak te volbrengen. Zij besteedde in het bijzonder aandacht aan de vele voorgestelde wijzigingen die met betrekking tot de uitgaven van deze catechismus in de afgelopen jaren zijn binnengekomen vanuit de gehele wereld en diverse delen van de kerkelijke gemeenschap.

In dit opzicht kan men begrijpen dat zo'n aanzienlijk aantal voorstellen tot verbetering aantoont welke uitzonderlijke belangstelling deze catechismus heeft opgewekt in de gehele wereld, zelfs onder niet-christenen. Tevens bevestigt het de doelstelling van de Catechismus om te worden gepresenteerd als een volledige en complete uitleg van de Katholieke leer, zodat iedereen in de gelegenheid is om te weten wat de Kerk getuigt, viert, beleeft en bidt in haar dagelijks leven. Tegelijkertijd richt het ons op de diepe wens van iedereen om een bijdrage te leveren, zodat het christelijk geloof, waarvan de essentiƫle en noodzakelijke elementen bijeengebracht zijn in de Catechismus, uitgelegd kan worden aan de mensen van deze tijd op de best mogelijke wijze. Tevens kan deze samenwerking van de diverse leden van de Kerk leiden tot wat ik schreef in de Apsotolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Fidei Depositum
Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk
(11 oktober 1992)
: "De harmonie van zoveel stemmen is waarlijk een uitdrukking van wat genoemd kan worden een 'symfonie' van het geloof." .

Ook vanwege deze redenen heeft de Commissie de aangeboden suggesties zorgvuldig overwogen, diepgaand bestudeerd op diverse niveaus en de conclusies aangeboden voor mijn goedkeuring. Deze conclusies, voorzover deze een betere uitdrukking geven aan de inhoud van de Catechismus aangaande de schatten van het Katholieke geloof, of die het mogelijk maken dat bepaalde waarheden van dit geloof in een vorm worden gegoten die beter aansluit bij de vereisten van het moderne catechetisch onderricht, zijn door mij goedgekeurd en zijn daarom opgenomen in deze Latijnse editio typica'. Zij herhaalt zeker getrouw in haar leerstellingen hetgeen ik officieel presenteerde aan de Kerk en de wereld in december 1992.

Met de huidige uitvaardiging van de Latijnse 'editio typica' is de taak om een Catechismus samen te stellen, begonnen in 1986, volbracht en is de wens van de hiervoor genoemde Buitengewone Synode van Bisschoppen voorspoedig vervuld. De Kerk heeft nu deze nieuwe, gezagvolle uitleg van het ene en blijvende apostolische geloof tot haar beschikking, die een "waardig en rechtmatig instrument voor de kerkelijke gemeenschap" zal zijn en een "zekere norm voor het onderricht van het geloof", alsmede een "zekere en authentieke referentietekst" voor het voorbereiden van locale catechismussen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk, Fidei Depositum (11 okt 1992), 4.

Het catechetisch onderricht zal in deze goede, systematische presentatie van het geloof en van de Katholieke leer een volledig verantwoorde weg vinden om de christelijke boodschap in haar geheel en in haar afzonderlijke delen met hernieuwde gloed aan de mensen van deze tijd aan te reiken. Deze tekst zal iedere catechist de beschikking geven over een waarachtige hulp, waarmee hij de ene, blijvende schat van het geloof in de lokale Kerk kan verkondigen, terwijl hij, met de hulp van de Heilige Geest, zich inspant de wonderlijke eenheid van het Christelijke mysterie te verbinden met de verschillende noden en levensomstandigheden van hen aan wie deze boodschap gericht is. Alle catechetische activiteiten zullen kunnen ervaren dat er een nieuwe wijdverspreide geestdrift is onder het Volk Gods, wanneer zij gebruik kunnen maken van deze post-conciliaire Catechismus en hem op een goede manier beoordelen.

Dit schijnt des te belangrijker te zijn in deze tijd van de nadering van het derde millennium. Een toewijding aan de evangelisatie is immers bijzonder noodzakelijk opdat iedereen de boodschap van het Evangelie kan vernemen en ontvangen en daarom kan groeien "tot gehele omvang van de volheid van Christus" (Ef. 4, 13).

Daarom roep ik met klem mijn Eerbiedwaardige broeders in het Bisschopsambt, aan wie de Catechismus in het bijzonder wordt toevertrouwd, op om, met het aangrijpen van deze uitgelezen mogelijkheid van de uitvaardiging van de Latijnse editie, nog ijveriger ervoor te zorgen dat deze tekst wijder verspreid wordt en goed ontvangen wordt als een voortreffelijk geschenk voor de aan hen toevertrouwde gemeenschappen, die op deze manier in staat zijn om de onuitputtelijke rijkdom van het geloof te herontdekken.

Moge de Catechismus, vanwege de harmonieuze en aanvullende inspanningen van alle lagen van het Volk Gods, gekend en aangenomen worden door iedereen, zodat de eenheid in het geloof, waarvan de bron en de oorsprong gevonden worden in de Drieƫenheid, versterkt wordt en verspreid wordt tot aan de uiteinden van de aarde.

Aan Maria, de Moeder van God, wier Tenhemelopneming met lichaam en ziel we vandaag vieren, bied ik deze wensen aan, opdat deze vervuld mogen worden ten gunste van het spirituele welzijn van de hele mensheid.

Castel Gandolfo, 15 augustus 1997, het negentiende jaar van mijn pontificaat.

Document

Naam: LAETAMUS MAGNOPERE
Goedkeuring editio typica Katechismus voor de Katholieke Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 2001, Stichting InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test