• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BOODSCHAP AAN DE PERMANENTE DIAKENS

Geachte permanente diakens,

Het is werkelijk een grote vreugde voor mij dat ik mijn gedachten naar u kan richten op het feest van St. Laurentius, diaken en martelaar, in dit mijn eerste jaar als prefect van de Congregatie voor de Clerus.

U hebt altijd een bevoorrechte plaats in mijn hart ingenomen. Ik bewonder u en wil zeggen dat ik een kostbare genade van de Heer tot Zijn volk zie in het herstel van het permanente diaconaat als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie. Deze gewijde dienst heeft een grote potentiële waarde en is zeer actueel in de context van de missie van de Kerk.

Ik dank God voor de roeping die u hebt ontvangen en voor uw edelmoedig en krachtig antwoord. Voor de meerderheid van u, die gehuwd zijn, is dit antwoord ook mogelijk gemaakt door de liefde, steun en medewerking van uw echtgenotes en kinderen.

Met betrekking tot diakens zette het Tweede Vaticaans Concilie uiteen dat zij “gesterkt door de sacramentele genade in dienst van het volk van God staan door de diaconie van de liturgie, het woord en de liefdewerken”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 29 Uw dienst is “dienst van de Kerk in de plaatselijke christelijke gemeenschap, teken en sacrament van Christus de Heer Zelf, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen”. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Enkele normen ten aanzien van het diaconaat, Ad Pascendum (15 aug 1972) Zeer juist zegt Ignatius van Antiochië dat diakens “dienaren zijn van de mysteries van Jezus Christus … dienaren van de Kerk van God”. H. Ignatius van AntiochiĆ«, Brief aan de Christenen van Trallia, Epistula ad Trallianos. II, 3 Het Tweede Vaticaans Concilie verklaart ook dat de sacramentele genade verleend door het opleggen van de handen u in staat stelt om uw dienst uit te oefenen, van het woord, van het altaar en van de liefdewerken, met bijzondere werkzaamheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 16

Daarom bent u gewijd tot de dienst van het Woord van God. Dit betekent dat alles dat betrekking heeft op de verkondiging van het Evangelie, de catechese, de verspreiding van de bijbel en de uitleg aan het volk u gewoonlijk wordt toevertrouwd, hoewel natuurlijk onder het gezag van uw bisschop. Vandaag de dag roept de Kerk al haar leden, met name gewijde bedienaren, op tot missionaire activiteit, dat wil zeggen op te staan en in actie te komen op een organische wijze, allereerst tot de gedoopten die vervreemd zijn geraakt van de praktijk van hun katholiek geloof, maar ook tot hen die weinig of niets weten van Jezus Christus en Zijn boodschap, teneinde de christelijke boodschap, het kerygma, voor de eerste keer te verkondigen en hen hierdoor mee te nemen naar een waarachtige en concrete ontmoeting met de Heer. In deze ontmoeting wordt het geloof vernieuwd en wordt persoonlijke aanvaarding van Jezus Christus en Zijn boodschap versterkt. Dit is de grondslag van waarachtig geloof en gelovige getuigenis in de wereld. We kunnen ons niet langer beperken tot het wachten op onze gedoopten in onze kerken. We moeten ze vinden waar ze wonen en werken, door een voortdurende missionaire activiteit, met speciale aandacht in de richting van de armen in de buitenwijken van onze steden. De dienst van het Woord vereist dat u, geachte diakens, een constante nabijheid ontwikkelt met de Heilige Geschriften en in het bijzonder met de Evangeliën. Mogen het luisteren naar, het mediteren over, het bestuderen van en het uitoefenen van het Woord van God uw dagelijkse taken worden. Op deze manier zult u meer leerlingen van de Heer worden en zult u zich door de heilige Geest geroepen en verlicht voelen voor uw missie

U bent gewijd voor een liturgisch-sacramentele dienst. U hebt uw eigen liturgische taken in de viering en uitreiking van de Eucharistie, het centrum van het leven van de Kerk en daarom ook het centrum van het leven van gewijde bedienaren. Uw dienst vertrouwt u een speciale verantwoordelijkheid toe met betrekking tot de sacramenten van de doop en het huwelijk. De bisschop mag aan u alles toevertrouwen dat betrekking heeft op pastorale zorg rond doop en huwelijksleven in het gezin. U bent gewijd voor de liefdewerken. U hebt vele dingen te doen, te organiseren en te entameren. De armen, de ontrechten, de werkelozen, de hongerigen, allen die tot buitengewone ellende zijn vervallen, een ontelbare menigte, reiken hun handen en hun stem uit naar de Kerk. Diakens spelen een wezenlijke rol voor hen, zowel historisch als met het oog op hun wijding. Liefdewerken, solidariteit met de armen, sociale gerechtigheid zijn altijd kwesties van uitzonderlijke noodzaak geweest die christenen uitdaagden, zoals Christus zei: “Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart” (Joh. 13, 35).

Geachte permanente diakens, nogmaals wil ik graag heel mijn toegenegenheid en dankbaarheid overbrengen. Ik groet uw echtgenotes en uw gezinnen. Weest getuigen van de liefde van God! Ik beveel bij u aan de allerheiligste Maria, die voortdurend verkondigt: “Ik ben de dienstmaagd des Heren”. Vgl. Lc. 1, 38 En het voorbeeld van haar dienst volgend, dienen ook wij onze broeders en zusters in de grote familie van mensen en van de Kerk. Mijn zegen is voor u allen.

Vanuit het Vaticaan, 10 augustus 2007
Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar.

Cláudio kardinaal Hummes
Prefect

Document

Naam: BOODSCHAP AAN DE PERMANENTE DIAKENS
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Claudio Kardinaal Hummes
Datum: 10 augustus 2007
Copyrights: © 2007, Librera editrice Vaticana / SRKK / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: Kerkelijke Documentatie 2007 nr. 10 p 35-36; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test