• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE KWESTIE VAN DE PRIESTERWIJDING VAN VROUWEN
Opgesteld op verzoek van de Congregatie voor de Geloofsleer

De Pauselijke Bijbelcommissie werd gevraagd in de lijn van een onderzoek dat verricht werd om de plaats te bepalen welke vandaag in de kerk aan vrouwen moet worden toegekend, de rol van vrouwen in de Bijbel te bestuderen.

Waarvoor bijzonder een antwoord werd gezocht, is de vraag of vrouwen wel of niet voor de priesterlijke bediening kunnen worden gewijd (vooral als bedienaars van de eucharistie en als leiders van de christelijke gemeenschap). Bij het doen van dit bijbels onderzoek moeten de beperkingen van zo'n studie in het oog worden gehouden. Dit rapport werd door de Pauselijke Bijbelcommissie opgesteld op verzoek van de Congregatie voor de geloofsleer die haar advies vroeg in de kwestie van de wijding van vrouwen. Het rapport werd buiten de commissie om bekend aan de pers. Zeventien leden van de commissie die bij de voltallige vergadering aanwezig waren, stemden over verschillende aspecten van het rapport. Eenstemmig namen zij aan, dat het Nieuwe Testament op zichzelf niet duidelijk en voor eens en altijd lijkt te kunnen beslissen of vrouwen priestergewijd kunnen worden. Zij stemden 12 tegen 5, dat Bijbelse gronden alleen niet voldoende zijn om de mogelijkheid van de wijding van vrouwen uit te sluiten. (Origins, N.C. Doc. Ser., 1 juli). De tekst van het rapport is oorspronkelijk in het Frans, bovenstaande vertaling is uit het Engels .

De rol van vrouwen vormt in het algemeen geen hoofdthema van Bijbelse teksten. Men moet zich dikwijls op hier en daar gegeven informatie verlaten. Vanuit de beperkte gegevens die wij ter beschikking hebben, werd de situatie van de vrouwen in de Bijbelse tijd waarschijnlijk min of meer gunstig beoordeeld.

De gevraagde kwestie heeft raakpunten met het priesterschap, de celebrant van de eucharistie en de leider van de plaatselijke gemeenschap. Dit is een beschouwingswijze die enigszins vreemd is aan de Bijbel.

a) Het Nieuwe Testament spreekt beslist over het christelijk volk als over een priesterlijk volk (1 Pt. 2, 5.9)(Apok. 1, 6)(Apok. 5, 10). Het beschrijft, dat bepaalde leden van dit volk een priester- en offerbediening vervullen (1 Pt. 2, 5.12)(Rom. 12, 1)(Rom. 15, 16)(Fil. 2, 17). Het gebruikt echter nooit de technische term hiereus voor de christelijke bediening. A fortiori brengt het hiereus nooit in verband met de eucharistie.

b) Het Nieuwe Testament zegt erg weinig over het subject van de Eucharistiebediening. Lukas 22,19 (Lc. 22, 19) beveelt de apostelen de eucharistie tot een gedachtenis aan Jezus te vieren. Vgl. 1 Kor. 11, 24 Handelingen 20, 11 (Hand. 20, 11) toont aan dat ook Paulus het brood brak. Vgl. Hand. 27, 35

c) De pastorale brieven die ons het meest gedetailleerde beeld van de leiders van de plaatselijke gemeenschap geven (episkopos en presbyteroi), Bij onze vertaling is de Willibrordvertaling van de Katholieke Bijbelstichting 1975 aangehouden, zodat het Engelse 'presbyters' (presbyteroi) door 'oudsten' is weergegeven en het Engelse 'bishop' (episkopos: in Hebr. hegoumenoi) door 'leider'. (Red.) schrijven hen nooit een eucharistische functie toe.

Behalve deze moeilijkheden die uit een bestudering van de Bijbelse gegevens over het perspectief van een later begrip van het eucharistisch priesterschap voortvloeien, moet men er zich van bewust zijn, dat dit begrip zelf nu in twijfel wordt getrokken, zoals men kan zien in de meer recente verklaringen van het leergezag welke het begrip priesterschap verder dan dat van de eucharistische bediening verruimen.

Document

Naam: OVER DE KWESTIE VAN DE PRIESTERWIJDING VAN VROUWEN
Opgesteld op verzoek van de Congregatie voor de Geloofsleer
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 1 juli 1976
Copyrights: © 1976, Archief van de Kerken 31e jrg nr 21 p 918-927
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test