• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Iedere christelijke roeping heeft har fundament in de vrije en voorkomende uitverkiezing door de Vader, "die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil" (Ef. 1, 3-5).

Iedere christelijke roeping komt van God, is geschenk van God. Maar zij wordt nooit geschonken buiten de Kerk om of onafhankelijk van de Kerk. Zij geschiedt altijd in en door de Kerk, omdat het God behaagt heeft, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ons in herinnering heeft gebracht, "de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen dat Hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9

De Kerk bevat niet alleen alle roepingen die God haar schenkt op haar heilstocht maar zij heeft zelf de gestalte van een mysterie van de allerheiligste Drie-eenheid. De Kerk, die "het volk is dan bijeengebracht is door de eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest", H. Cyprianus van Carthago, De Dominica Oratione. 23: CCL 3/A, 105 draagt werkelijk in zich het mysterie van de Vader die, zelf door niemand geroepen en gezonden Vgl. Rom. 11, 33-35 , allen roept om zijn Naam te heiligen en zijn wil te volbrengen. Zij bewaart in zich het mysterie van de Zoon, die door de Vader geroepen en gezonden is om aan allen het Rijk van God te verkondigen en allen roept om Hem te volgen. Zij is behoedster van het mysterie van de heilige Geest, die degenen die de Vader door zijn Zoon Jezus Christus roept, wijdt voor de zending.

De Kerk, die vanwege haar oorspronkelijk constitutie "roeping" is, is verwekster en opvoedster van roepingen. Zij is dat in haar "sacrament"-zijn, als "teken" en "instrument" waarin de roeping van iedere christen weerklinkt en verwerkelijkt wordt. Zij is het in haar werken ofwel in de vervulling van haar dienstwerk van verkondiging van het woord, viering van de sacramenten en dienst en getuigenis van de liefde.

Men kan nu de wezenlijk kerkelijke dimensie van de christelijke roeping begrijpen. Zij komt niet alleen voort uit de Kerk en door bemiddeling van de Kerk, wordt niet alleen herkend en verwezenlijkt "in" de Kerk, maar heeft -in de fundamentele dienst aan God- ook en noodzakelijkerwijs de gedaante van dienst "aan" de Kerk. De christelijke roeping is, in welke vorm ook, een gave die bestemd is voor de opbouw van de Kerk, voor de groei van het Rijk Gods in de wereld. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 3

Wat gezegd wordt van iedere christelijke roeping wordt op specifieke wijze verwerkelijkt in de priesterroeping. Deze is de roeping, door middel van het Sacrament van het priesterschap dat in de Kerk ontvangen is, om zich ten dienste van het volk van God te stellen met een bijzondere toewijding en gelijkvormigmaking aan Jezus Christus en met het gezag om te handelen "in de naam en de persoon" van Hem, die Hoofd en Herder van de Kerk is.

Vanuit dit gezichtspunt kan men begrijpen wat de Synodevaders schrijven: "Iedere priesterroeping bestaat in en voor de Kerk; zij verwerkelijkt zich voor de Kerk. Daaruit volgt dat iedere priester zijn roeping van de Heer ontvangt door middel van de Kerk als een genadegave, een gratia gratis data (charisma). Het is niet alleen de taak van de bisschop of van de bevoegde overste om de geschiktheid en de roeping van de kandidaat aan een onderzoek te onderwerpen maar ook om de roeping te erkennen. Dat kerkelijke element is onafscheidelijk verbonden met de roeping tot het priesterambt als zodanig. De kandidaat voor het priesterschap moet zijn roeping niet ontvangen onder aanvaarding van de en de voorwaarden die de Kerk zelf stelt om reden van haar aandeel in de verantwoordelijkheid". Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 5

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test