• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als de menselijke vorming zich ontwikkeld in het kader van een antropologie die heel de werkelijkheid van de mens omvat, opent zij zich voor de geestelijk vorming en wordt zij daarin voltooid. Iedere mens, die door God is geschapen en door het bloed van Christus is verlost, is geroepen om wedergeboren te worden "uit water en geest" (Joh. 3, 5) en "kind in de Zoon" te worden. In dit doelmatige plan van God ligt het fundament van de religieuze constitutieve dimensie van het menselijk wezen, welke overigens vermoed en herkend kan worden door de rede. De mens staat open voor het transcendente, voor het absolute. Hij heeft een hart dat onrustig blijft tot het rust vindt in de Heer. Vgl. H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. 1, 1: CSEL 33, 1

Het is vanuit deze fundamentele en niet te onderdrukken godsdienstige aanspraak dat het proces van de opvoeding tot een geestelijk leven in de zin van relatie en gemeenschap met God een aanvraag neemt en verloopt. Volgens de openbaring en de christelijke ervaring bezit de geestelijke vorming de onmiskenbare oorspronkelijkheid welke voortkomt uit de evangelische "nieuwheid". "Zij is werk van de Geest en de gehele mens is daarin betrokken. Zij voert tot diepe gemeenschap met Jezus Christus, de goede Herder. Zij leid tot onderwerping van het gehele leven aan de Geest in een kinderlijke verhouding met de Vader en in vertrouwelijke aanhankelijkheid aan de Kerk. Zij is geworteld in de ervaring van het kruid zodat zij, in een diepe gemeenschap, kan voeren tot de totaliteit van het Paasmysterie". Bisschoppensynodes, Instrumentum Laboris Achtste gewone algemene vergadering - ”De vorming van de priesters in de huidige omstandigheden”, 30

Zoals men ziet, gaat het om een geestelijke vorming die gemeen is aan alle gelovigen, maar vraagt om gestructureerd te worden volgens de betekenissen en de kenmerken die voortvloeien uit de identiteit van de priester en van zijn ambt. En zoals men moet zeggen dat voor iedere gelovige de geestelijk vorming centraal staat en eenheid brengt in zijn wezen en leven als christen ofwel als nieuw schepsel in Christus dat in de Geest wandelt, zo vormt voor iedere priester de geestelijke vorming het hart dat zijn priester-zijn en zijn handelen als priester één en levend maakt. In dit verband verklaren de Synodevaders dat "zonder de geestelijk vorming de pastorale vorming zou geschieden zonder grondslag" Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 22 en dat de geestelijke vorming "als het ware het element van het hoogste gewicht is in de priesterlijke opvoeding". Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 23

De wezenlijke inhoud van de geestelijke vorming precies op de weg naar het priesterschap is goed uitgedrukt door het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
van het Concilie: "De geestelijke vorming (...) moet (...) zo worden uitgewerkt, dat de studenten leren in een vertrouwelijke en voortdurende omgang te leven met de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de heilige Geest. Door de heilige wijding worden zij in gestalte gelijk aan de Priester Christus en zij dienen zich eraan te wennen, ook door eensgezindheid in hun gehele inwendig leven, Hem als vriend aan te hangen. Zijn paasmysterie moeten zij zo beleven, dat zij de kunst verstaan het aan hen toe te vertrouwen volk daarin binnen te leiden. Hun moet worden geleerd Christus te zoeken in een getrouwde overweging van het woord van God, in een actieve deelneming aan de heilige geheimen van de Kerk, vooral de Eucharistie en het goddelijke officie; ook in de bisschop die hen zendt en in de mensen tot wie zij worden gezonden, met name de armen, de kleinen, de zieken, de zondaars en de ongelovigen. De allerzaligste Maagd Maria, die door Jezus Christus bij zijn kruisdood aan de leerling is gegeven als moeder, moeten zij met een kinderlijke trouw beminnen en vereren". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 8

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test