• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het waarde geven aan het lijden: een programma voor de Pauselijke missiewerken

Dit brede en veelomvattende programma vereiste in alle gelovigen een edelmoedige bereidwilligheid. Ik wil ze aan alle Christenen voorstellen en er nogmaals aan herinneren dat iedere gedoopte missionair is en moet zijn, ook al is het op een verschillende manier en in een verschillende mate. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 36 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 781

Ik vertrouw ze op bijzondere wijze toe aan de Pauselijke missiewerken, die bevoorrechte werktuigen zijn van het missionair dynamisme van de Kerk en die niet alleen op de . speciale werelddag, maar gedurende het hele jaar de missie-· geest moeten bevorderen, welke geen bijkomstig, maar een wezenlijk element is van de natuur van het mystiek lichaam.

Het werk van de Voortplanting des geloofs, het Sint Petrusliefdewerk voor de seminaries en de priesterroepingen en religieuze roepingen in de missielanden, het werk van de Heilige kindsheid, de Missiebond van priesters, religieuze en seculiere instituten, vormen evenzovele middelen die voor de missiebevordering in de verschillende sectoren door tientallen jaren ervaring zijn beproefd.

Ik weet dat deze verdienstelijke werken, die zich niet tevreden stellen met het aanvaarden van de economische middelen, die door de edelmoedigheid van de gelovigen worden gegeven - onontbeerlijke middelen voor de bouw van kerken, seminaries, scholen, toevluchtshuizen en ziekenhuizen - een intens werk van missionaire bezieling verwezenlijken. Ook het waarderen van het lijden met een missionair doel, dat ik voor de missiedag 1984 aan de bijzondere overweging van heel het volk van God heb willen voorleggen, vormt een van de edelste uitingen van hun apostolaat, dat een bereidwillige instemming heeft gewekt onder de zieken, bejaarden, hen die in de steek zijn gelaten, uitgestotenen alsook van de gevangenen.

Maar er moet meer worden gedaan. Zoveel menselijk lijden heeft namelijk nog niet zijn verheven doel en apostolische uitweg gevonden, waaruit een enorm goed kan voortkomen voor de vooruitgang van de evangelisatie, voor de groei van het mystiek lichaam van Christus. Dit is misschien de hoogste vorm van missionaire samenwerking, omdat ze haar grootste doeltreffendheid juist bereikt in de vereniging van het lijden van de mensen met het offer van Christus op Calvarië, dat onophoudelijk op de altaren wordt hernieuwd.

Zeergeliefde broeders en zusters die te lijden hebt in de ziel en in het lichaam, weet dat de Kerk vertrouwen in u heeft, dat de paus op u rekent, opdat de naam van Jezus wordt verkondigd tot aan het uiteinde van de aarde. Ik zou u nogmaals willen herinneren aan wat ik heb geschreven in de brief over de christelijke zin van het menselijk lijden:

'Het Evangelie van het lijden wordt zonder ophouden geschreven, en het spreekt zonder ophouden met de woorden van deze wonderlijke paradox: de bronnen van de goddelijke kracht ontspringen nu juist middenin de menselijke zwakheid. Zij die in het lijden van Christus delen, behoeden in hun lijden een deel van de oneindige schat van de verlossing van de wereld, en kunnen die schat aan anderen meedelen. Hoe meer een mens door zonde wordt bedreigd, hoe zwaarder de structuren van de zonde die onze huidige wereld bepalen, wegen, des te groter is de uitdrukkingskracht die het menselijk lijden in zich draagt. En des te meer gevoelt de Kerk de noodzaak, om haar toevlucht te nemen tot de waarde van het menselijk lijden voor de redding van de wereld'. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 27

Maria, 'koningin van de martelaren' en 'koningin van de apostelen', wek in allen het verlangen verbonden te zijn met het lijden van Christus de universele Verlosser.

Op deze pinksterzondag die door heel de Kerk in een missiegeest moet worden beleefd, verleen ik graag mijn bijzondere apostolische zegen aan allen die, direct of indirect, hun krachten en hun lijden besteden om aan de mensheid het licht van het evangelie mee te delen.

Vanuit het Vaticaan, 10 juni, Pinksterfeest, 1984, het zesde jaar van ons pontificaat.

JOHANNES PAULUS PP. II

Document

Naam: WAARDERING VAN HET LIJDEN ALS KOSTBAAR MIDDEL TOT EVANGELISATIE
Wereldmissiedag 1984
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 juni 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken jrg 39, p. 36-38
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test