• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De getuigen van het kruis en de verrijzenis van Christus hebben de Kerk en de mensheid een bijzonder evangelie van het lijden overgeleverd. De Verlosser heeft dit evangelie eerst zelf geschreven door Zijn lijden dat Hij uit liefde op zich heeft genomen, opdat de mens "niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben" (Joh. 3,16). Dit lijden is, samen met het levende woord van Zijn leer, een overvloedige bron geworden voor allen die aan het lijden van Christus hebben deelgenomen, zowel in de eerste generatie van Zijn leerlingen en belijders als daarna in de generaties die in de loop der eeuwen zijn gevolgd. Het is vooral een bron van troost – zoals uit het evangelie en de geschiedenis blijkt – dat naast Christus, op een eerste en heel betekenisvolle plaats, Zijn heilige Moeder steeds aanwezig is om op uitstekende wijze, namelijk door haar hele leven, van dit bijzondere evangelie van het lijden te getuigen. In haar hebben talrijke en hevige smarten zich zo nauw en intens samengebald dat ze niet alleen haar onwrikbaar geloof hebben bewezen, maar ook een bijdrage hebben geleverd aan de Verlossing van alle mensen. Werkelijk, vanaf haar mysterieuze gesprek met de engel ziet hij in haar taak als Moeder een "roeping" om op uniek en onnavolgbare wijze deel te nemen aan de zending van haar Zoon. Dit wordt heel spoedig bevestigd door de gebeurtenissen bij de geboorte van Jezus in Betlehem, door de nadrukkelijke en duidelijke voorspelling van de oude Simeon, die over een zwaard sprak da zo scherp was dat het haar hart zou doorboren, en door de zorgen en ontberingen tijdens de vlucht naar Egypte, die in allerijl ondernomen werd vanwege het wrede besluit van Herodes.

Na de gebeurtenissen tijdens het verborgen en openbare leven van haar Zoon – waaraan zij ongetwijfeld met de uiterste tederheid heeft deelgenomen – bereiken de smarten van de heilige maagd Maria een hoogtepunt op Calvarië: de menselijke geest kan zich intensiteit van dit lijden nauwelijks voorstellen, maar op Mysterieuze en bovennatuurlijke wijze is het voor de Verlossing van alle mensen zeker vruchtbaar geweest. Door die opgang naar Calvarië en dat "staan" naast het kruis, samen met de meest geliefde leerling, heeft zij op heel bijzondere wijze deelgenomen aan de verlossende dood van haar Zoon; bovendien heeft zij door de woorden die zij uit zijn mond hoorde, op waarlijk plechtige wijze de opdracht ontvangen om dit volkomen unieke evangelie aan de hele gemeenschap van gelovigen te verkondigen.

Door haar aanwezigheid en haar deelnemen aan het lijden – zij leed immers mee – heeft de heilige maagd Maria op bijzondere wijze bijgedragen van het evangelie het lijden: samen met haar Zoon heeft zij als het ware heel veel bladzijden meegeschreven en tijdens haar leven heeft zij bij voorbaat de woorden van de heilige Paulus in vervulling gebracht die ik aan het begin van deze brief heb geciteerd. Zij kan met heel bijzonder recht zeggen dat zij "in haar lichaam" – zoals zij reeds in haar hart gedaan had – aanvult wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus".

In het stralende licht van het onvergelijkelijke voorbeeld van Christus – een licht dat door de weerkaatsing in het leven van Zijn Moeder nogmaals heel bijzonder uitstraalt – wordt het evangelie van het lijden, door het getuigenis en de geschriften van de apostelen, een onuitputtelijke bron voor steeds nieuwe generaties, die elkaar in de geschiedenis van de Kerk opvolgen. Het evangelie van het lijden laat niet alleen zien dat in het evangelie het lijden als een van de thema’s van de Blijde Boodschap aanwezig is, maar openbaart ook de heilzame kracht en de heilzame betekenis van het lijden in de Messiaanse zending van Christus en daarna in de zending en roeping van de Kerk.

Christus heeft voor Zijn toehoorders niet verborgen gehouden dat het lijden noodzakelijk is. Heel duidelijk heeft Hij gezegd: "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door... elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen" (Lc. 9,23). De weg die naar het Rijk der hemelen voert, is "nauw" en "smal" en Christus stelt hem tegenover de "wijde en brede" weg, die echter "naar de ondergang voert" Vgl. Mt. 7, 13-14 . Vaak verzekerde Christus ook dat Zijn leerlingen en belijders veel vervolgingen zouden lijden, hetgeen – zoals uit de ervaring blijkt – niet alleen in de eerste eeuwen van het leven van de Kerk in het Romeinse rijk gebeurd is, maar ook in verscheidene tijdperken van de geschiedenis en op allerlei plaatsen op aarde, ook nog in onze eeuw.

Hier volgen enkele woorden van Christus over dit thema:

"Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van Mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op een getuigenis. Welnu, prent het u in, dat gij dat uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen u ter dood doen brengen. ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van Mijn Naam; geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen" (Lc. 21,12-19).

Het evangelie van het lijden spreekt eerst op verschillende plaatsen over lijden "voor Christus" en omwille van de naam van Christus", met de woorden van Jezus zelf of met die van Zijn apostelen. De Meester houdt voor Zijn leerlingen en volgelingen niet het lot verborgen, dat zij zo misschien zouden ondergaan. Hij maakt dit zelfs hel duidelijk, maar wijst tegelijk op de goddelijke hulp, die hem te midden van de vervolgingen en beproevingen "omwille van de naam van Christus’ zal bijstaan. Dit lijden zal ook op een bijzondere wijze de gelijkheid en eenheid met Christus bevestigen. "Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u... Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u...: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen... Maar dit alles zullen zij u vanwege Mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonde heeft, kennen zij niet" (Joh. 15,18-21). "Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen" (Joh. 16,33).

Dit eerste hoofdstuk van het evangelie van het lijden, dat over de vervolgingen, de beproeving omwille van Christus spreekt, bevat een bijzondere aansporing om moed te houden en sterk te blijven, een aansporing die steunt op de buitengewone kracht van de verrijzenis. Christus heeft door Zijn verrijzenis de wereld definitief overwonnen; maar omdat deze verrijzenis niet te scheiden is van het lijden en de dood, heeft Christus deze wereld tegelijk overwonnen door Zijn lijden. Ja, het lijden is heel bijzonder verbonden met die overwinning op de wereld die in de verrijzenis is geopenbaard. Christus behoudt in Zijn uit de doden verrezen lichaam de wondetekens van het kruis: in Zijn handen en voeten en in Zijn zijde. Door de verrijzenis openbaart Hij de zegevierende kracht van het lijden en door hen van deze kracht te overtuigen sterkt Hij de harten van hen die Hij als Zijn apostelen heeft uitverkoren en van degenen die Hij nog steeds uitverkiest en uitzendt. De apostel Paulus zegt: "Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Tim. 3, 12).

Document

Naam: SALVIFICI DOLORIS
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 februari 1984
Copyrights: © 1984, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 19 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test