• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De zending van de Heilige Geest

Om dit doel te bereiken heeft Christus de Heilige Geest gezonden van de Vader; deze Geest moest zijn heilswerk van binnenuit voltrekken en de stuwende kracht zijn tot uitbreiding van de Kerk. Ongetwijfeld was de Heilige Geest reeds werkzaam in de wereld, voordat Christus verheerlijkt werd. 1e Concilie van Constantinopel, Credo van Nicea - Constantinopel (31 juli 381). "Het is de Geest, die gesproken heeft door de profeten" H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 76 (P.L. 54, 405-406): "Toen de Heilige Geest op de Pinksterdag de leerlingen des Heren vervulde, was dit niet het begin van zijn werking, maar een nog grotere mededeling van zijn rijkdom; want de patriarchen, de profeten, de priesters en alle heiligen uit de voorafgaande eeuwen zijn gevoed door de heiliging van dezelfde Geest..., al was de mate van zijn gaven niet dezelfde". Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 77, 1 (P.L. 54, 412) Paus Leo XIII, Encycliek, Over de Heilige Geest, Divinum Illud Munus (9 mei 1897), 37-38. A.S.S. 1897, 650-651 (Eccl. Doc. 0776, nn. 37-38). H. Johannes Chrysostomos, Preken over de Brief aan de Efeziërs, In epistulam ad Ephesios. c. 4, Hom. 10, 1 (P.G. 62, 75): Ook de H. Johannes Chrysostomus, al legt hij de nadruk op het nieuwe van de zending van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Op de Pinksterdag echter is Hij over de leerlingen neergedaald om bij hen te blijven voor altijd. Vgl. Joh. 14, 16 . Toen trad de Kerk openlijk voor het voetlicht van de mensen; de verbreiding van het Evangelie onder de volken nam een aanvang door de prediking en eindelijk werd toen de eenheid van de volken in de katholiciteit van het geloof voorafgebeeld door de Kerk van het Nieuwe Verbond, die spreekt in alle talen, die alle talen verstaat en omvat in de liefde en zo de verstrooiing van Babel overwint. Over Babel en Pinksteren spreken de heilige Vaders dikwijls Origenes van Alexandrië, In Genesis Homiliae. c. 1 (P.G. 12, 112) H. Gregorius van Nazianze, Orationes theologicae. 41, 16 (P.G. 36, 449) H. Johannes Chrysostomos, Hom. Pent.. 2, 2 (P.G. 50, 467) H. Johannes Chrysostomos, In Acta Apostolorum Homiliae. (P.G. 60, 44) H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 54, 11 (P.L. 36, 636; CChr. 39, 664 V) H. Augustinus, Preken, Sermones. 271 (P.L. 38, 1245) H. Cyrillus van Alexandrië, Glaphyra in Genesim. II (P.G. 69, 79) H. Paus Gregorius de Grote, Homilieën over de Evangelies, In Evangelium Homiliae. Lib II, Hom. 30, 4 (P.L. 76, 1222) H. Beda Venerabilis, In Hexaem.. Lib. III (P.L. 91, 125) Zie bovendien de afbeelding in het atrium van de basiliek van de H. Marcus te Venetië. De Kerk spreekt alle talen en brengt zo allen bijeen in de katholiciteit van het geloof: S. Augustinus, Sermones 266, 267, 268, 269 (P.L. 38, 1225-1237); Sermo 175, 3 (P.L. 38, 946); S. Johannes Chrysosthomus, In Ep. 1. ad Cor., Hom. 35 (P.G. 61, 296); S. Cyrillus van Alexandrië, Fragm. in Act. (P.G. 74, 758); S. Fulgentius, Sermo 8, 2-3 (P.L. 65, 743-744). Over het Pinksterfeest als de wijding van de Apostelen voor hun zending zie J. A. Cramer, Catena in Acta SS. Apostolorum, Oxford, 1838, p 24 v.. Want met Pinksteren begonnen de "Handelingen der Apostelen", zoals Christus was ontvangen door het komen van de Heilige Geest over de Maagd Maria, en zoals Christus ook gedreven werd tot het werk van zijn zending, doordat de Heilige Geest over Hem neerdaalde bij zijn gebed Vgl. Lc. 3, 22 Vgl. Lc. 4, 1 Vgl. Hand. 10, 38 . De Heer Jezus zelf heeft, voordat Hij vrijwillig zijn leven gaf voor de wereld, het apostolisch dienstwerk geregeld en de zending van de Heilige Geest beloofd op zulk een wijze, dat beide altijd en overal zouden samenwerken tot de verwezenlijking van het heilswerk Vgl. Joh. 14-17 Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Openingstoespraak 3e zittingsperiode Vaticanum II, In Signo Sanctae Crucis (14 sept 1964), 16. Het is de Heilige Geest, die de gehele Kerk door alle tijden heen "één maakt in gemeenschap en bediening en verrijkt met allerlei hiërarchische en charismatische gaven Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4, doordat Hij, als de ziel van de kerkelijke instellingen, deze levend maakt H. Augustinus, Preken, Sermones. 267, 4 (P.L. 38, 1231): De Heilige Geest doet in heel de Kerk hetzelfde wat de ziel doet in alle ledematen van één lichaam." Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. en bijbehorende noot en doordat Hij in de harten van de gelovigen dezelfde missionaire geest wekt, waardoor Christus zelf werd gedreven. Soms voorkomt Hij ook op zichtbare wijze de apostolische activiteit Vgl. Hand. 10, 44-47 Vgl. Hand. 11, 15 Vgl. Hand. 15, 8 , gelijk Hij deze voortdurend en op verschillende wijzen begeleidt en er richting aan geeft Vgl. Hand. 10. enz. .

Document

Naam: AD GENTES DIVINITUS
Over de missie-activiteit van de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0798, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test