• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven

Als biddend hart in en voor de Kerk, is het vrouwelijke contemplatieve leven, hoedster van gratuïteit en van rijke apostolische vruchtbaarheid, altijd een zichtbare getuige geweest van mysterieuze en veelvormige heiligheid. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 5 Het heeft de Kerk van Christus verrijkt met vruchten van genade en barmhartigheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 7 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 674 Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 5

Op 21 november 1950 publiceerde Paus Pius XII, met het oog op deze bijzondere vorm van de sequela Christi, de apostolische Constitutie Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Sponsa Christi
Over het religieuzen leven (21 november 1950)
 over het vrouwelijke monastieke leven. In dit document erkende de Paus de monialenkloosters als werkelijk autonome kloosters  en bepleitte de geboorte van Federaties Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over het religieuzen leven, Sponsa Christi (21 nov 1950). p.12 Vgl. Congregatie voor de Religieuzen, Statuta generalia monialium (21 nov 1951), 7 als structuren van communio om het isolement van de kloosters te doorbreken, om het behoud van het gemeenschappelijk charisma en de samenwerking in verschillende vormen van wederzijdse hulp te bevorderen, en door aanwijzingen te geven voor de accommodata renovatio Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over het religieuzen leven, Sponsa Christi (21 nov 1950). p. 10-11 van wat het Instituut van de monialen werd genoemd, vooral over de kwestie van de clausuur. Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over het religieuzen leven, Sponsa Christi (21 nov 1950). p. 12  Vgl. Congregatie voor de Religieuzen, Statuta generalia monialium (21 nov 1951), 7 In feite anticipeerde Paus Pius XII hiermee voor de monialenkloosters op hetgeen het Tweede Vaticaans Concilie enkele jaren later van alle religieuze instituten zou vragen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 2 

Paus Pius XII herinnerde aan het begin van de apostolische Constitutie, als een historische inleiding, aan de belangrijke kenmerken van de verschillende fasen van het vrouwelijk Godgewijd leven in de Kerk. Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over het religieuzen leven, Sponsa Christi (21 nov 1950). p. 6-11 Naar de intentie en de opzet van de stichters, en bekrachtigd door het bevoegde gezag van de Kerk, heeft het vrouwelijke Godgewijde leven de Kerk, de Bruid van Christus, verrijkt met een veelheid van charismatische gaven, die door de verschillende vormen van contemplatief leven van de diverse kloostertradities en verschillende charismatische families werd vormgegeven. Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over het religieuzen leven, Sponsa Christi (21 nov 1950). p. 8-9 

De eigenheid van dit document, dat betrekking had op de gemeenschappelijke discipline/normen van het Instituut van monialen, van het autonome klooster en van de Federatie van autonome kloosters, heeft de apostolische constitutie Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Sponsa Christi
Over het religieuzen leven (21 november 1950)
een lang leven gegeven, dat ook na de viering van het Tweede Vaticaans Concilie en de afkondiging van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
(verder in dit document kortweg aangeduid als Codex of als CIC) van kracht is gebleven tot op vandaag.

Paus Franciscus heeft met de afkondiging van de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Vultum Dei Quaerere
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
(29 juni 2016)
op 29 juni 2016 de contemplatieven uitgenodigd tot reflectie en onderscheiding over de precieze inhoud Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 13-35 van het Godgewijde leven in het algemeen en van de monastieke traditie in het bijzonder, om hen te helpen om het doel van hun specifieke roeping te bereiken. Daarbij wil hij Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Sponsa Christi
Over het religieuzen leven (21 november 1950)
niet afschaffen; er wordt slechts op enkele punten Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 39. art. 1, §2| van afgeweken. Bijgevolg moeten de twee pauselijke documenten als normatief voor kloosters van monialen worden beschouwd en moeten ze vanuit één visie worden gelezen.

Paus Franciscus wilde aansluitend bij wat Paus Pius XII heeft geleerd, en wat door het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie werd bekrachtigd, met Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Vultum Dei Quaerere
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
(29 juni 2016)
de intense en vruchtbare weg presenteren die de Kerk de laatste decennia is ingeslagen, in het licht van de leer van het Concilie en rekening houdend met de veranderde sociaalculturele omstandigheden. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 8

Omdat de Instituten die zich volledig aan de contemplatie wijden, altijd een vooraanstaande plaats innemen in het mystieke lichaam van Christus, “kunnen de leden van deze Instituten, hoezeer de nood aan het actief apostolaat ook dringt, niet opgeroepen worden om in de verschillende pastorale diensten hulp te biedenWetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 674 

In opdracht van de Heilige Vader Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 52. art. 14, §1 heeft de Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven deze Instructie over de toepassing van de Apostolisch Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Vultum Dei Quaerere
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
(29 juni 2016)
, aan de Kerk aangeboden, “met bijzondere verwijzing naar de kloosters van de Latijnse RitusVgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 8 als een Instructie die beoogt de bepalingen van de wet te verduidelijken, te ontwikkelen, en de manieren voor de uitvoering ervan te bepalen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 34. §1

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test